Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: Slovensko - Nemecko N/S-BIL.
Anglický názov: Nickel Oxide Thin Films for Gas Sensors
Slovenský názov: Nikel oxidové tenké vrstvy aplikovateĺné v senzoroch plynov
Doba riešenia: 01.01.2002 do 30.12.2004
Partneri: Germany , TU Ilmenau
Koordinátor za STU: Ing. Ivan Hotový, PhD.
Označenie projektu: Nemecko-Slovensko Nem/Slov/1/DAAD
Anglický názov: Novel Materials, Technologies and Metodologies
of their Assesment for Electronics and Sensorics
Slovenský názov: Nové materiály, technológie a metodiky ich
hodnotenia pre elektroniku a senzoriku
Doba riešenia: 1.1.1998 - 31.12.2003
Partneri: TU Ilmenau (D)
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Jozef Liday, CSc.
Označenie projektu: Poľsko - Slovensko Pol/Slov/W
Anglický názov: Advanced Semiconductor Heterostructures and
Nanostructures Characterization and Processing
for Optoelectronic Devices
Slovenský názov: Príprava a charakterizácia heteroštruktúr a
nanoštruktúr pre optoelektronické prvky
Doba riešenia: 1.1.2003 - 31.12.2005
Referencie: MOVPE technology and characterisation of
silicon- doped GaAs and AlGaAs 2001, 21
Koordinátor projektu: Dr. Marek Tlaczala
Partneri: Wroclaw University of Technology, (PL)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc.
Označenie projektu: Taliansko - Slovensko Tal/Slov
Anglický názov: Micromachined metal oxide gas microsensors
Slovenský názov: Mikrosenzory plynov založené na polovodivých
kovových oxidoch a mikromechanických štruktúrach
Doba riešenia: 01.01.2003 - 31.12.2005
Partneri: Italy , Instituto per la Microeletrronica ed i Microsystemi, Lecce
Koordinátor za STU: Ing. Ivan Hotový, CSc
Označenie projektu: Nemecko - Slovensko MLC/BMBF01
Anglický názov: Nanodimensional Structures on III-V Semiconductors
for Advanced Optoelectronic Devices
Slovenský názov: Nanodimenzionálne štruktúry na báze polovodičov
A III B V pre moderné optoelektronické prvky
Doba riešenia: 1.1.2000 - 31.12.2003
Referencie: MOVPE growth and characterisation of InAs/Gaas
monolayer active region for laser structures, 409-412
Koordinátor projektu: PD Dr. Bernd Rheinländer
DFG University Leipzig, (D)
Partneri: DFG University Leipzig (D),
Institut fur Oberflächenmodifizierung e.V., Leipzig (D),
Inernational Laser Center, Bratislava (SK)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Uherek František, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
Označenie projektu: Nemecko-Slovensko BMBF/02
Anglický názov: III-V Semiconductor Nano - Heterostructures
for advanced Opto - Electronic Devices
Slovenský názov: Nano - heteroštruktúry pre perspektívne
opto-elektronické prvky na báze polovodičov III-V
Doba riešenia: 01.01.2001 - 31.12.2003
Koordinátor projektu: prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.

Označenie projektu: Nemecko - Slovensko
Anglický názov: STRESSMOL - STRESS-controlled MOLecular-electronics
Slovenský názov: Vlastnosti systémov molekulárnej elektroniky indukované extrémnym ťahom
Doba riešenia: 01.01.2003 do 31.12.2005
Koordinátor projektu: prof. Harald Fuchs, Physikalisches Institut Westfälische Wilhems-Universität Münster
Koordinátor za STU: prof. Ing. Štich Ivan, PhD.

Označenie projektu: Slovensko - Rakúsko
Anglický názov: Structures and materials for ion beam lithography
Štruktúry a materiály pre iónovú litografiu
Doba riešenia: 01.01.2003 - 31.12.2005
Koordinátor za STU: doc. Ing. Peter Kováč, CSc.

Označenie projektu: Slovensko - Česko 106-96-1601
Anglický názov: Preparation and characterisation of magnetic
materials based on iron oxides.
Slovenský názov: Príprava a charakterizácia magnetických
materiálov založená na oxidoch.
Doba riešenia: 30.4.1996 -30.4.2004
Partneri: Ing.Jan Šubrt, UACH AV Praha, (ČR)
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Anna Grusková, CSc.
Označenie projektu: Slovensko - Grécko S/G-bil.
Anglický názov: Practical Application of Modified Electrodes for
Selective Electroanalysis of Metallic Complexes
and Organics in Enviromental Components
Slovenský názov: Praktická aplikácia modifikovaných elektród na
selektívnu elektroanalýzu kovových komplexov a
organických látok v environmentálnych komponentoch
Doba riešenia: 1.9.2001 - 31.12.2003
Koordinátor projektu: Dimitris Petridis, PhD.
Partneri: Institute of Materials Science
N.C.R.S. “Demokritos”, Athens (G)
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Július Cirák, CSc.
Katedra fyziky
Označenie projektu: DAAD 11/2002
Anglický názov: Thin Films Materials and Structures for Microsensors
Slovenský názov: Tenkovrstvové štruktúry vhodné pre mikrosenzory
Doba riesenia: 1.1.2002 - 31.12.2003
Koordinátor projektu: doc.Tvarožek Vladimír,CSc.
Partneri: Univ. Prof. Dr. Christian Knedlik, TU Ilmenau (D)
Koordinátor za STU: doc.Tvarožek Vladimír, CSc.
Označenie projektu: DAAD 17/2002
Anglický názov: Surfice Modification of Melt-spun Metallic Alloys
Doba riesenia: 1.1.2002 - 31.12.2003
Partneri: Dr. Peter Schaaf, Universität Gőttigen
Zweites Physikalisches Institut (D)
Koordinátor projektu: prof. Marcel Miglierini, DrSc.

Označenie projektu: DAAD 18/2003
Anglický názov: Surface processing of Radiation Resistant Semiconductor Detectors Arrays
Doba riesenia: 01.01.2003 - 31.12.2004
Partneri: Germany, Frauenhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren
Koordinátor projektu: prof. Ing. Vladimí Nečas, PhD.
Označenie projektu: DAAD 9/2002
Anglický názov: Resonance Free Moving in Mechatronical
Actor Systems with Integrated DSP-control
Doba riešenia: 1.1.2002 - 31.12.2003
Partneri: prof. Gerhard Gruhler
Fachhochschule Heilbronn (D)
Koordinátor projektu: doc. Ing. Peter Hubinský, CSc.
Označenie projektu: Česko - Slovensko spolupráca 129/194
Slovenský názov: Robustné riadenie systémov
Doba riešenia: 1.1.2002 - 31.12.2003
Partneri: prof. Antonín Víteček, CSC.
Fakulta strojní VŠB TU Ostrava, (CZ)
Koordinátor projektu: prof. Vojtech Veselý, DrSc.

Označenie projektu: Nemecko-Slovensko N/S-MUE-Bez-EU9
Anglický názov: Development of High-power six-port Reflectometers
(impedance analyzers) for Different
Types of Transmission Media Frequency
Ranges of 900 MHz and 2450 MHz
Slovenský názov: Výskum a vývoj vývoj vývoj vektorových
reflektometrov (impedančných analyzátorov ) pre
rôzne typy vedení vo frekvenčných
pásmach 900 a 2 450 Mhz
Doba riešenia: 1.6.2002 - 31.5.2003
Koordinátor projektu: Ing. Bezek Ján, CSc.
Partneri: Muegge Electronic GmbH (D)
Koordinátor za STU: Ing. Bezek Ján, CSc.
Stavebná fakulta

Označenie projektu: Slovensko - Nemecko 05/2001/GER
Slovenský názov: Projektovanie symetrických sietí s
aplikáciami v komunikačnych sietach a v chémii
Doba riešenia: 19.01.2001-31.12.2004
Koordinátor projektu: prof. Jozef Širáň

Označenie projektu: Slovensko - USA 020/2001
Anglický názov: Symmetries of graphs and maps and their
application in network design
Doba riešenia: 19.01.2002 do 31.12.2005
Koordinátor za STU: prof. Jozef Širáň

Označenie projektu: Slovensko - Česko 065/136
Slovenský názov: Hydrodynamické a interačné procesy pri riešení
stabilitných problémov geotechnických konštrukcii
Doba riešenia: 19.01.2002 - 31.12.2003
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jozef Hulla

Označenie projektu: Slovensko - Česko 124/159
Slovenský názov: Moderne metody matematického modelovania a numerickej
simulacie technologickych a prirodnych procesov
Doba riešenia: 19.01.2002 - 31.12.2003
Koordinátor za STU: Doc. Karol Mikula, PhD.

Označenie projektu: Slovensko - Česko 060/168
Slovenský názov: Integrovany pristup k rieseniu odkanalizovania miest a obcii aplikaciou matematickych modelov kvality vody v povrchových
tokoch
Doba riešenia: 19.01.2002 - 31.12.2003
Koordinátor za STU: Ing. Marek Sokáč, PhD.

Označenie projektu: DAAD 46/2003
Anglický názov: Aplication der LTS im Industrievermessung in Slowakei
Doba riešenia: 12.01.2003 - 31.12.2004
Koordinátor za STU: doc. Ing. Alojz Kopáčik

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Označenie projektu: Slovensko - Čínska ľudová republika 2-3-5 CHN
Anglický názov: New biomaterials based on chitosan complexes.
Slovenský názov: Nové biomateriály na báze chitozanových komplexov
Doba riešenia: 01.01.2002 - 31.12.2004
Partneri: China , Fudan University, Shanghai, Dr.Wei Zhong
Koordinátor za STU: prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.

Označenie projektu: Slovensko - Česko 038/011
Slovenský názov: Netradičné bioprocesy a bioreaktory.
Doba riešenia: 05.03.2002 do 31.12.2003
Partneri: Czech Republic , Vysoká škola chemickotechnologická, Praha
Koordinátor za STU: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.

Označenie projektu: Slovensko - USA CHE 9615586
Anglický názov: Charge Density Analysis of Transition Metal
Complexes by Accurate X-ray Diffraction Methods
Slovenský názov: Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných
kovov z presných RTG difrakčných metód
Doba riešenia: 1.1.1999 – 31.12. 2003
Partneri: SUNY Buffalo, Buffalo, N.Y. (U.S.A.)
Koordinátor projektu: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.

Označenie projektu: Slovensko - Nemecko 17/2001 GER
Anglický názov: New materials, technologies and procedures of
surface modification for reinforcing materials for rubber articles.
Slovenský názov: Nové materiály, technológie a postupy povrchovej
úpravy výstužných materiálov gumárenských výrobkov.
Doba riešenia: 01.01.2002 - 30.11.2004
Partneri: Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Ivan Hudec, PhD.

Označenie projektu: Slovensko - Česko 112/189
Slovenský názov: Moderné metódy riadenia procesov
chemických a potravinárskych technológií.
Doba riešenia: 05.03.2002 - 31.12.2003
Partneri: Univerzita Pardubice, prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.

Označenie projektu: Slovensko - Česko 139/002
Slovenský názov: EPR štúdium radikálových mechanizmov a
výpočet pásovej štruktúry tuhých látok.
Doba riešenia: 05.03.2002 - 31.12.2003
Partneri: Vysoké učení technické, Brno, prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc.
Koordinátor za STU: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.

Označenie projektu: Nemecko - Slovensko
Nemecký názov: Stereokontrollierte Synthesen neuer Kohlenhydratderivate
aus enantiomerenreinen 3,6-Dihydro-2H-1,2-oxazinen.
SLovenský názov: Stereokontrolované syntézy derivátov uhľovodíkov
z enantiomérnych 3,6-dihydro-2H-1,2-oxazínov.
Doba riešenia: 01.09.2003 - 31.12.2004
Partneri: Freie Universität Berlin, prof.Dr.Hans-Ulrich Reissig
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
Označenie projektu: Slovensko - USA 035/2002
Anglický názov: The HPLC Study of Enantioselective Separation
Using Molecular Modelling and Artificial Neural
Networks on Macrocyclic Chiral Selectors
Doba riešenia: 1.7.2002 - 30.6.2005
Partneri: Prof. Dr. Daniel W. Armstrong, Iowa State University
Koordinátor projektu: prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
Materiálovotechnologická fakulta
Označenie projektu: Slovensko - Česko 114/027
Slovenský názov: Inovácia laboratórnej plazmovej pece s horizontálnym
kryštalizátorom na plazmovú pec s vertikálnym kryštalizátorom
Doba riešenia: 01.01.2002 - 31.12.2003
Kordinátor projektu: prof. Ing. Dr. Marcel Žitňanský, DrSc.