Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

 

prof. RNDr. Ľudovít Molnár, CSc. - rektor
 
Rektorát STU
doc. Ing.arch. Maroš Finka, PhD. - prorektor pre zahraničné vzťahy

Stavebná fakulta

doc. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - prodekan pre zahraničné styky

Strojnícka fakulta

doc. Ing. Peter Kostka, PhD. - prodekan zahraničné styky a propagáciu fakulty
Fakulta elektrotechniky a informatiky
doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD - prodekan pre zahraničné styky a spoluprácu s praxou
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
doc. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - prodekan pre pedagogickú činnosť, inžinierske štúdium a ďalšie formy vzdelávania, mobility študentov
Fakulta architektúry
prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD. - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné styky
Materiálovotechnologická fakulta
prof. Ing. Oliver Moravčík, PhD. - prodekan pre zahraničné vzťahy, personálne a mzdové záležitosti