Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
 

Jednou z kľúčových oblastí kvalitatívneho hodnotenia univerzít vo svete je rozvoj medzinárodnej spolupráce a zahraničných vzťahov. Medzi touto oblasťou, vedecko-výskumnou a pedagogickou činnosťou univerzity existujú vzájomné vzťahy podmienenosti a je prakticky nemožné ich oddelené hodnotenie. Kvalita vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti je základom atraktivity univerzity pre medzinárodnú spoluprácu, mobilitu študentov a pedagógov, pre uznanie univerzity v medzinárodnom akademickom prostredí. Na druhej strane zvyšovanie kvality práce vo vede i výchove inžinierov nie je možné bez úzkej spolupráce so zahraničnými partnermi, bez koordinácie a kooperácie pri riešení aktuálnych úloh vedy a výskumu, bez transferu know how vo sfére pedagogiky, bez umožnenia získania medzinárodných skúseností pracovníkom a študentom.

Preto oblasť medzinárodnej spolupráce a zahraničných vzťahov je treba ponímať nie samoúčelne ale práve ako množinu podporných aktivít smerujúcich k rozvoju vedy, výskumu a pedagogickej činnosti na univerzite.

Oblasť pedagogická a akademická

V pedagogickej oblasti bol rozvoj medzinárodných aktivít určený dobiehajúcim programom Európskej únie - TEMPUS, ktorý počas takmer jednej dekády svojej existencie znamenal pre STU realizáciu nielen množstva mobilít pedagógov a študentov ale aj významných výstupov projektov smerujúcich k skvalitneniu výučby, modernizácii študijných programov a k otvoreniu nových smerov vzdelávania, k zlepšeniu prístupu akademickej obce k informáciám o možnostiach medzinárodnej spolupráce a tým aj k posilneniu medzinárodného kreditu STU. Mnohé z výsledkov v roku 2001 dobiehajúcich projektov dokázali už schopnosť ďalšieho udržateľného rozvoja po skončení projektu, ide napríklad o Stredoeurópske centrum výskumu a vzdelávania v oblasti priestorového plánovania – SPECTRA alebo informačná databáza o medzinárodnej spolupráci, ktorá vznikla v rámci projektu ORBIS a iné.

S postupným útlmom programu Tempus dostali novú dynamiku aktivity programu SOCRATES-ERASMUS. Niekoľkonásobný nárast mobilít realizovaných v rámci tohoto programu bol možný len vďaka nadšenej práci gestorov tohoto programu na fakultách a univerzite. Uzavretie viac ako pol stovky bilaterálnych zmlúv vytvorilo predpoklady pre realizáciu 60 mobilít študentov a 14 mobilít pedagógov v rámci programu ERASMUS v akademickom roku 2000/2001 a jeho ďalší rozvoj v roku 2002 a to aj napriek zhoršujúcim sa ekonomickým podmienkam vyplývajúcim z ukončenia dofinancovania mobilít z prostriedkov Phare práve v roku 2001. Študenti SR a teda aj našej univerzity postupne cestujú za rovnakých vonkajších podmienok ako študenti z krajín EU, čo pre mnohých znamená výrazný limit pri rozhodovaní sa o účasti na študentskej mobilite. Úsilie zodpovedných pracovníkov je teda neraz konfrontované s náhlym rozhodnutím študenta, nezúčastniť sa mobility.

Program Európskej únie SOCRATES-ERASMUS ponúka okrem mobilít aj ďalšie aktivity do jednej z ktorých sa zapojila Stavebná fakulta a zavádza európsky systém prenosu kreditov – ECTS, ktorého podstatou je uľahčenie uznávanie štúdia v zahraničí partnerskými inštitúciami, použitím efektívnych a všeobecne aplikovateľných mechanizmov.

Program SOCRATES-ERASMUS nie je však jedinou možnosťou študenta absolvovať študijný pobyt v zahraničí. Vďaka nadviazaniu nových kontaktov a rozvoju existujúcej spolupráce univerzity otvárajú sa študentom aj mladým pedagógom stále nové možnosti. Štipendijné pobyty v Darmstadte, Grenobli, Mníchove, Drážďanoch, Lyone či v Kanazawe sú len niektorými z množstva realizovaných výmen. Ako vyplýva z účasti študentov vo vypísaných konkurzoch na obsadenie mobility a záujmu študentov o prihlásenie sa na základe vypísaných výziev, dosiahol sa na STU stav, pri ktorom každý študent, ktorý je odborne a jazykovo schopný a má záujem vycestovať počas štúdia túto možnosť dostáva.

V súčasnosti sa dostávame do etapy, kedy rozhodujúcim činiteľom nárastu mobility bude nárast a hlavne skvalitnenie recipročnej ponuky. Dôsledné zavedenie kreditného systému, zavedenie Diploma supplement aj pre čiastočné štúdium na STU sú síce dôležitými predpokladmi, ale je nevyhnutné predovšetkým rozšíriť ponuku kvalitných vzdelávacích programov v cudzích jazykoch a skvalitniť tiež podmienky pre pobyt zahraničných študentov na STU - od ich prístupu k internetu až po podmienky ich ubytovania na študentských domovoch.

V roku 2001 sa podstatnou mierou zlepšil na STU prístup k najaktuálnejším informáciám o možnostiach zapojenia sa študentov a pedagógov do medzinárodných mobilít a do rôznych medzinárodných programov či iných foriem zahraničnej spolupráce. Prostredníctvom www stránky “Uzávierky” na adrese aktuálne doplňuje Oddelenie pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, je možné získať najaktuálnejšie informácie o ponukách, upozornenia na záverečné termíny pre podávanie prihlášok na štipendiá a účasť v rôznych programoch medzinárodnej spolupráce, o vypísaných konkurzoch a podobne. Okrem týchto všeobecne prístupných informácií prostredníctvom internetu, upozornenia na aktuálne informácie od roku 2001 zasiela Oddelenie pre zahraničné vzťahy rektorátu STU aj na všetky fakultami určené pracoviská a tam, kde študentské parlamenty majú e-mailovú adresu aj na túto adresu. Navyše, v roku 2002 sa v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA), v rámci projektu ORBIS v gescii rektorátu STU a Stavebnej fakulty, akademickej obci sprístupní špeciálny server poskytujúci všetky v SR dostupné informácie o možnostiach v oblasti zahraničných vzťahov pre študentov a pracovníkov vysokých škôl.

Zapojenie do programu Leonardo da Vinci, ktorý je zameraný na podporu profesijného vysokoškolského vzdelávania a na získavanie zručností po ukončení univerzitného vzdelávania, teda na adaptáciu absolventov zaznamenalo v roku 2001 na STU dobré výsledky predovšetkým vďaka zapojeniu sa fakúlt STU do riešenia ako partneri.

V súvislosti s umožnením účasti asociovaných krajín na rámcových programoch EU na podporu vedy, mení sa i orientácia podpornej činnosti britskej vlády prostredníctvom British Council. V roku 2001 už iba dobiehalo päť projektov vedecko-výskumnej spolupráce financovaných cez Britskú radu a STU. Otvorila sa však širšia možnosť spolupráce s britskými univerzitami v oblasti vzdelávacích programov a manažmentu univerzít. Práve do tejto oblasti je nasmerovaný projekt rozvoja záruky kvality za účasti STU.

Podrobné prehľady a podrobné informácie o jednotlivých projektoch riešených v oblasti akademickej a pedagogickej možno nájsť na webových stránkach Oddelenia pre zahraničné vzťahy.

Opätovne je potrebné podčiarknuť význam medzinárodnej akreditácie študijných odborov, ktorá napriek existujúcim vonkajším podmienkam viazne, pravdepodobne na extrémnej zaťaženosti pedagógov špičkových študijných odborov so šancou získať takúto akreditáciu v konfrontácii s množstvom prípravnej práce potrebnej pre takúto akreditáciu.

Päť zo šiestich fakúlt STU má akreditáciu FEANI pre priznávanie titulu euroinžiniera (Fakulta architektúry svojim profilom nespadá do pôsobnosti FEANI). Absolventi týchto fakúlt majú možnosť po preukázaní príslušných náležitostí Národnému komitétu FEANI dostať titul euroinžiniera a tým zlepšiť svoje vyhliadky na uplatnenie na európskom i svetovom trhu práce už dnes.

Oblasť vedy a výskumu

Obdobný problém ako pri medzinárodných akreditáciách študijných odborov sa vynára aj pri zapojení pracovísk STU do 5. rámcového programu EU. Napriek výraznému nárastu úspešných partnerstiev v projektoch zďaleka nie sú kapacity STU využité. Rozsiahle práce potrebné pre spracovanie návrhu projektu do 5. rámcového programu a vysoká konkurencia (1:8) pracovísk uchádzajúcich sa o podporu zrejme odrádza.

Ako problém sa vynára čoraz akútnejšie aj stav prístrojovej vybavenosti pracovísk STU, ktorá je neraz predpokladom pre možnosť zapojenia sa konkrétneho problému v rámci 5. rámcového programu a ktorá znemožňuje využitie vysokého ľudského potenciálu STU.

Napriek niekoľkým informačným dňom a zverejňovaniu výziev na webovskej stránke STU, nemôžeme byť s konzultačnou podporu pre kolektívy uchádzajúce sa o grant v rámci programov EU spokojní. Na univerzitách v krajinách EU sú zriadené špeciálne jednotky, ktoré nielenže neustále sledujú výzvy Európskej komisie ale aj aktívne vyhľadávajú potenciálne kolektívy na riešenie úloh zverejnených v jednotlivých výzvach a na základe ich konceptu spracovávajú prihlášku do programu tak, aby zodpovedala všetkým formálnym a jazykovým požiadavkám bruselskej centrály.

Aktivity vedecko-technickej spolupráce EU s krajinami strednej a východnej Európy známe pod názvom INCO, rámec vytvorený 43 členskými štátmi, ktoré spolupracujú v oblasti vedeckého a technického výskumu pre mierové účely známy ako COST, vedecký program NATO, ktorý podporuje spoluprácu v oblasti vedy a technológie patria medzi vedecko-výskumné programy, v ktorých majú fakulty STU už tradične svoje zastúpenie v podobe riešených projektov.
Medzinárodná vedecko-výskumná spolupráca sa úspešne rozvíja aj v oblasti bilaterálnych vzťahov vo forme spoločne riešených vedeckých alebo výskumných projektov s USA, Gréckom, Ruskom, Českou republikou, Francúzsko, Japonskom, Nemeckom, Poľskom a Talianskom.

Podrobné prehľady a podrobné informácie o jednotlivých projektoch riešených v oblasti vedeckej a výskumnej možno nájsť na webových stránkach Oddelenia pre zahraničné vzťahy.

Oblasť inštitucionálna
Dohody o spolupráci

V roku 2001 podpísal rektor STU štyri nové zmluvy na univerzitnej úrovni, čím sa rozšírili inštitucionálne základy pre spoluprácu STU a jej fakúlt so zahraničnými inštitúciami z doterajších 40 na 44 partnerov. Od roku 2001 sú novými partnermi STU:

- Čílska univerzita (Universidad de Chile) so sídlom v Santiagu de Chile,
- Univerzita Piera a Márie Curie (L´Université Pierre et Marie Curie) v Paríži,
- Moskovský štátny inštitút ocele a zliatin - technologická univerzita (Moskovskij Gosudarstvennij Institut Stali i Splavov) v Moskve,
- Nadácia Romualda Del Bianco (Fondazione Romualdo Del Bianco vo Florencii.
Podrobný prehľad platných univerzitných dohôd, fakultných dohôd a Socrates/Erasmus dohôd aj s URL adresami partnerských inštitúcií možno nájsť na webových stránkach Oddelenia pre zahraničné vzťahy.
Členstvá v organizáciách
STU rozvíjala v roku 2001 spoluprácu v rámci viacerých významných európskych či svetových organizácií. Z úrovne STU spomeňme DRC - Danubia Rectors Conference, EUA - European University Association, ICA - International Council on Archives, SEFI - European Society for Engineering Education.

Rovnako aj na úrovni fakúlt sa rozvíjala spolupráca v medzinárodných organizáciách a združeniach ako napr.: FEANI - Európska federácia národných inžinierskych spoločností, AESOP - Asociácia európskych škôl priestorového plánovania, DAAM - Danube Adria asociácia pre auromatizáciu výroby, IGIP – Medzinárodná spoločnosť pre inžiniersku pedagogiku, IQSA - Medzinárodná asociácia kvantových štruktúr, SPIE - Medzinárodná spoločnosť pre optické inžinierstvo SPIE, IAHR Medzinárodná asociácia pre hydraulický výskum, IAWQ - Medzinárodná asociácia pre kvalitu vôd IAWQ, atď.

Podrobné informácie a prehľady o inštitucionálnych členstvách jednotlivých fakúlt a rektorátu ako aj informácie a prehľady o individuálnych členstvách možno nájsť na webových stránkach Oddelenia pre zahraničné vzťahy.
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
prorektor pre zahraničné vzťahy