Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Rektorát STU
 
Označenie projektu: TEMPUS UM JEP 13189-98
Anglický názov: Institutional Quality Assurance as
a Tool for Change.
Slovenský názov: Zavedenie inštitucionálneho systému
kvality ako nástroja pre zmenu
Doba riešenia: 1998 – 2001
Koordinátor projektu: Dr. Andris Barblan
Partneri: University of Luton (UK),
TU Dresden (D),
Universidad de Granada (ES),
TU Wien (AT),
University of Edinburgh (UK),
Univerzita Komenského Bratislava
Koordinátor za STU: doc.Ing. Marian Veselý, CSc.
   
Označenie projektu: TEMPUS UM JEP 13103-98
Francúzsky názov: Amelioration et Optimisation du Logement
des Etudiants
Slovenský názov: Zlepšenie a optimalizácia ubytovania pre študentov
Doba riešenia: 1998 – 2001
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Ivo Čáp, CSc.
Žilinská univerzita v Žiline
Partneri: Delphis (F),
Societé dauphinoise pour l´habitat (F)
Université Pierre Mendés (F),
ÖBÖ Orebrobostäder (SE)
Technická univerzita Zvolen
Koordinátor za STU: doc.Ing. Peter Viest, CSc.
   
Označenie projektu: TEMPUS UM JEP 13003-98
Anglický názov: Training and Advanced Study of University Management
Slovenský názov: Vzdelávanie v oblasti univerzitného manažmentu
Doba riešenia: 1998 – 2001
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Ján Porvazník, CSc.
Ekonomická univerzita Bratislava
Partneri: Wirtschaftsuniversität Wien (AT)
Technická univerzita Košice (SK)
Instituto Universitario Navale (IT)
Univerzita Mateja Bela B. Bystrica (SK)
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra (SK)
Koordinátor za STU: prof. Ján Kalužný, CSc.
   
Stavebná fakulta
 
Označenie projektu: TEMPUS CME-03577-97
Anglický názov: ALUMNI - Alumni Club
Slovenský názov: ALUMNI - Klub absolventov
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: Ing. arch. Jana Tomková
   
Označenie projektu: TEMPUS UM JEP 14381-99
Anglický názov: ORBIS – Specialised Information System
and IRO Officers Courses
Slovenský názov: ORBIS – informačný systém a kurzy
pre pracovníkov zahraničných oddelení
Doba riešenia: 1999 - 2001
Partneri: TU Wien (AT)
University of Derby (UK)
CIMO (FI)
Universität Leipzig (D)
Prešovská univerzita - Prešov (SK)
Univerzita Mateja Bela - B. Bystrica (SK)
Trnavská univerzita - Trnava (SK)
SAIA - SCTS Bratislava
Koordinátor projektu: doc. Ing. Andrej Šoltész, CSc.
   
Strojnícka fakulta
 
Označenie projektu: TEMPUS IB JEP 13250-98
Anglický názov: Education and Training in Accreditation
and Certification
Slovenský názov: Vzdelávanie a výchova v oblasti
akreditácie a certifikácie
Doba riešenia: 1998 - 2001
Partneri: Universitá degli Studi di Pisa (IT)
TU Wien (A)
Institut Mediterraeeen de la Qualite Toulon (F)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Bratislava
Referencie: Metrológia a skúšobníctvo 2/2000 s. 40-41, 3/2001 s. 21-23
Koordinátor projektu: prof. Ing. Vladimír Chudý, CSc.
   
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
Označenie projektu: TEMPUS IB JEP 13004-98
Anglický názov: Distance Education and Teleteaching in
Continuing Education of Civil Servants
Slovenský názov: Dištančné vzdelávanie a televzdelávanie
v ďalšom vzdelávaní štátnych zamestnancov
Doba riešenia: 1998 - 2001
Partneri: Universitat Politécnica de Catalunya (ES),
Politecnico di Torino ( IT),
Universitat Oberta de Catalunya (ES)
Alcatel SEL AG (D)
Siemens AG (AT)
Ericsson Slovakia (SK)
Telenor Slovakia, (SK)
Siemens-Nixdorf I.S. Bratislava, (SK)
Alcatel SEL TLH Liptovský Hradok,
Slovenské telekomunikácie (SK)
Technická univerzita Košice (SK)
Žilinská univerzita v Žiline (SK)
Koordinátor projektu: doc. Ing. Pavol Podhradský, CSc.
   
Označenie projektu: TEMPUS IB JEP 14041-99
Anglický názov: Distance Education of Civil Servants in the
Area of Agricuture Based on Teleeducation.
Slovenský názov: Dištančné vzdelávanie štátnych zamestnancov
v oblasti pôdohospodárstva založené na televzdelávaní
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: prof. Ing. Ján Grolmus, CSc., Prírod. fakulta UK
Partneri: Universidad Oberta de Catalunya (ES)
Miestny úrad Senec, (SK)
Austrian Fered. Ministry of Agriculture and Forestry (AT)
Poľnohos. družstvo 1. Máj Liptovský Milkuláš (SK)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Pavol Podhradský, CSc.
   
Označenie projektu: TEMPUS CD JEP 13411-98
Anglický názov: Modern Education of Teachers (METEA)
Slovenský názov: Moderné vzdelávanie učiteľov
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor projektu: PhDr. Jozef Suchý,
Univerzita Mateja Bela, B. Bystrica (SK)
Partneri: Bilston Community College (UK),
Oulu Institute of Technology (FI),
Metodické centrum - Banská Bystrica, (SK)
Žilinská univerzita v Žiline (SK)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc.
   
Označenie projektu: TEMPUS ETF/97/VET/0055/BA
Anglický názov: Network of European Partners in Open
Learning Delivery (NEPOLD)
Slovenský názov: Európske partnerstvo v poskytovaní
otvoreného vzdelávania
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc.
   
Označenie projektu: TEMPUS IB JEP 14092-99
Anglický názov: European Standards for Advanced Manufacturing
Technologies and Intellectual Property
Slovenský názov: Európske normy pre pokrokové výrobné
technológie a duševné vlastníctvo
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: Dr.Peter Košč, TU Košice (SK)
Partneri: Rijksuniversiteit,Utrecht (NL)
Univerzita P.J. Šafarika, Košice (SK)
Metodické centrum B. Bystrica (SK)
Fachhochschule Ulm (D)
Siemens Nixdorf Information Systems, Bratislava (SK)
TU Košice, (SK)
VSZ Infoconsult Ltd., Košice (SK)
Koordinátor za STU: Pavol Bisták, MSc.
   
Označenie projektu: TEMPUS IB JEP 14337-99
Anglický názov: Facilitating Accession to EU Market
for Slovak SMES
Slovenský názov: Uľahčenie vstupu malých a stredných
podnikov na trhy EU
Doba riešenia: 1999 - 2001
Partneri: University of Wolverhampton (UK)
Cassovia BIC, s.r.o. Košice (SK)
Netherlands Institute for Continuing Education (NL),
Ľudová banka pobočka Košice (SK)
IFBL Slovakia Košice (SK)
Asociácia univerzít Karpatského regiónu Košice (SK)
Agentúra MA-REK, s.r.o. Bratislava (SK)
Regionálne poradenské a informačné cetrum Košice (SK)
Regionálna komora Košice (SK)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
   
TEMPUS - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Označenie projektu: TEMPUS IB JEP 13123-98
Anglický názov: Continuing Education in European Directives
and Environmental Standards
Slovenský názov: Ďalšie vzdelávanie v európskych smerniciach
a normách o životnom prostredí
Doba riešenia: 1998 - 2001
Partneri: Enea Roma (IT)
TU Wien (AT)
Technická univerzita Zvolen (SK)
Institut für Őkologie, St. Pőlten (AT)
Universita degli Studi, Bari (IT)
Asio, čistenie odpadových vôd - Bytča (K)
Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie, Bratislava
Koordinátor za STU: doc. Ing. Anežka Moncmanová, CSc.
   
Fakulta architektúry
 
Označenie projektu: TEMPUS IB JEP-13424-98
Anglický názov: Central European Training Centre
in Spatial Planning
Slovenský názov: Stredoeurópske centrum výučby
priestorového plánovania
Doba riešenia: 1998 – 14.3.2001
Partneri: Université Pierre Mendés (F)
University of Newcastle upon Tyne (UK)
Akademie für Raumforschung und Landesplannung (D)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Arch. Robert Špaček, CSc.
   
Materiálovotechnologická fakulta
 
Označenie projektu: STAMP IB JEP - 14092
Anglický názov: European Standards for Advanced Mamufacturing
Technologies And Intellectual Property
Slovenský názov: Európske normy na podporu výroby a
intelektuálne vlastnosti
Doba riešenia: 2000 - 2001
Koordinátor projektu: Ing. Peter Košč, CSc., TU Košice
Partneri: University of Utrecht (NL)
Fachochschule Ulm (D)
Siemens SWH, Ltd. (SK)
Univerzita f P.J. Šafarika, Košice (SK)
Regional Advisory and Information Center, Košice (SK)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.