Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
Označenie:  EM - European Module 
Anglický názov: European Water Policy Managment
Slovenský názov: Európska koncepcia hospodárenia s vodou 
Doba riešenia:  1999 - 2002 
Koordinátor:  Prof. D. István Ijja, Budapest 
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. Ján Szolgay, CSc. 
   
Označenie:   TN - Thematic Network 
Anglický názov:  European Civil Engineering EducationTraining 
Slovenský názov:  Európske vzdelávania a výchova v stavebníctve 
Doba riešenia:   1999 - 2001 
Koordinátor:   Pierre Veltz, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Jozef Dický, CSc. 
   
Fakulta elektrotechniky a informatiky  
Označenie:   GERMANIAC 26422-MG2-1-96-BE
Anglický názov:  German Modular and Integrated accredited Courses for Engineers
Slovenský názov:  Integrované akdreditované kurzy nemčiny pre inžinierov
Doba riešenia: 1999 - 2000
Koordinátor za STU:   PhDr. Ľubica Rovanová
Označenie:   THEIERE Nr. 10063-CP-1(99)2000-21-PT
Anglický názov: Thematic Harmonisation in Electrical and Information Engineering in Europe
Slovenský názov: 

Tematická harmonizácia v oblasti
elektrotechnického informatického 
inžinierstva v Európe

Doba riešenia: 2000 - 2003
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Jozef Jasenek, CSc.

Materiálovotechnologická fakulta
Označenie:  GERMANIAC 26422-MG2-1-96-BE
Anglický názov: German Modular and Integrated accredited Courses for Engineers
Slovenský názov:  Integrované akdreditované kurzy nemčiny pre inžinierov
Doba riešenia: 1999 - 2000
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Martin Mišút, CSc.

Národné stredisko pre dištančné vzdelávanie pri STU
Označenie:  Grundtvig - Adult Education
Anglický názov: REAL - Real Redistribution of Eductionl Opportunities by Evoking Richness of Experiences of Adult Lerners
Slovenský názov:  Skutočná redistribúcia možnosti ďalšieho vzdelávania obohacovaním skúseností starších učiteľov
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU:   Ing. Miroslav Babinský

Stavebná fakulta
Označenie projektu: Mobility Project - CESEWE
Anglický názov: Civil Engineering Students in European
Working Environment
Slovenský názov: Študenti stavebných smerov v pracovnom
prostredí EU
Doba riešenia: 21.12.2000 - 31.5.2002
Koordinátor projektu: Ing. arch. Valéria Lesňáková

Strojnícka fakulta
Označenie projektu: A-99-1-050 150-PI-III.3.a-FPC
Anglický názov: Environment Management System –
Handbook for SMEs
Slovenský názov: Manažment systémov životného prostredia –
príručka pre malé a stredné podniky
Doba riešenia: 2000 - 2001
Partneri: TU Wien (A), TU Budapest (H)
Royal Institute of Technology Stockholm (S),
University of Cyprus (C),
University of Amsterdam (NL),
University of Northumbria (UK),
Slovenský plynárenský priemysel, s.p.
Atomová elektráreň Jaslovské Bohunice (SK)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc.
Označenie projektu: UK/01/B/F/PP-129423
Anglický názov: An Interactive Training Tool for the Management
and Minimisation of Non-Domestic Solid
Aqueous Wastes
Slovenský názov: Interaktívny nástroj manažmentu a minimalizácie
tuhého a tekutého odpadu
Doba riešenia: 2001 - 2004
Partneri: TU Wien (A), Energon GmbH Wien (A),
ECO-PR Vienna, Imsoft Wien (A),
Hungarian Academy of Science Budapest (H),
Federapi Torino (I), Meriadini Torino (I),
Enviromantal Industries Federation Newcastle (UK),
Universita Tehnica Gh.Asachi Lasi, Moldoplast Lasi,
S.C.Ceramica Lasi,
Slovnaft –Metalchem Bratislava (SK),
Federal Ministry of Agriculture, Forestry,
Environment and Water Wien (A)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc.
Označenie projektu: SK/01/A/F/EX-100 404
Anglický názov: University Management Improvement
Slovenský názov: Skvalitnenie manažmentu univerzity
Doba riešenia: 2001 - 2002
Koordinátor projektu: doc. Ing. Milan Terek, CSc., EU v Bratislave
Partneri: Ekonomická univerzita v Bratislave (SK),
MASM Michalovce (SK),
Instituto Superior de Ciencias do
Trabalho e da Empresa Lisabon (P),
Universidade de Coimbra (P),
Universiteit Antwerpen (A),
University Mame la Vallée (F)
Koordinátor za STU: doc. RNDr. Ivan Janiga, CSc
Označenie projektu: SK/01/31P/PP - 142226
Anglický názov: Regional development by distance learning
of SME Managers (REDILEM)
Slovenský názov: Rozvoj regiónov cestou dištančného vzdelávania
manažérov malých a stredných podnikov
Doba riešenia: 2001 - 2004
Partneri: Ekonomická Univerzita Bratislava (SK)
PROACTIVA s.r.o. (SK)
Slovenský živnostenský zväz (SK), MEGA a.s. (CZ),
Insdtitut Mediterraneen de la Qualite Toulon (F),
TU Vienna (A) , Euro Info Centre Magdebrug (D)
University of Lulea (S)
Koordinátor projektu: Ing. Peter Brokeš, CSc.
Označenie projektu: A/01/B/F/PP-124.137
Anglický názov: Computer Aided Training in Measurement
and Metrology
Slovenský názov: Počítačom podporované vzdelávanie v oblasti
merania a regulácie
Doba riešenia: 2001 - 2004
Koordinátor projektu: Franz Reichl, TU Vienna
Partneri: TU Vienna, University Extension Centre (A),
Institute of Interchangeable Production Technology (A),
Austrian Standardisation Institute (A), IMQ Toulon (F),
University of Twente (NL),
Steinbeis Transferzentrum (D),
WBC, London (UK), MEGA&LOMAN (SK),
STU (SK),WEGRE (G)
Koordinátor za STU: Ing. Martin Halaj, PhD

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: SK/00/A/F/1-142 020
Anglický názov: Students Acquiring Skills for their European Careers
Slovenský názov: Príprava študentov pre uplatnenie sa na trhu práce
v Európskej únii
Doba riešenia: 2000 - 2002
Partneri: Dr.W.Brinsky,Siemens ,Wien (A),
Infinenon Technologies,Villach (A),
ASI Centrum s.r.o.,Praha (CZ),
CATT,Linz (A), Q-STAR Test nv,Brugge (Belg),
ON Semiconductor, R.pod Radhoštěm (CZ),
ERCO Leuchten GmbH,Praha (CZ),
Alcatel,Stuttgart (D),
MICROTRONIC,Roskilde (Denmark),
2APIE, Amiens (F),
Helsinki University of Technology (SF),
Technische Universitet Eindhoven (NL)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
Označenie projektu: UK/98/2/05776/P1/11.1.1a/cont
Anglický názov:

A Web-Based Intelligent System for the Use

of Information and Communication
Technologies in Manufacturing Sector SMES
Slovenský názov:

Inteligentný systém využitia informačných a

komunikačných technológií
v malých a stredných podnikoch výrobného sektoru
na báze web.
Doba riešenia: 1999 – 2001
Koordinátor projektu: Dr.Yanqing Duan,University of Luton, UK
Partneri: University of Luton (UK),
Fachhochschule Bielefeld Fachbereich Wirtschaft (D),
Karol Adamiecki University of Economics, Katowice (PL),
FCT/UNL, Monte Caparica (P),
South Bank University, London (UK)
Technická Univerzita, Košice (SK),
Koordinátor za STU: doc. Ing. Pavol Podhradský, CSc.
Označenie projektu: SK-00-B-P-2-142 222
Anglický názov: Advanced Education Methods in Control Engineering
Slovenský názov: Moderné metódy riadenia aplikované v priemysle.
Doba riešenia: 2001 – 2003
Partneri: Institute for Machine and Process Automation,Wien (A),
Institute of Communication and Cybernetics of Nantes (F)
Dept. of Electrical Engineering and Information Sciences, Bochum (D)
Institute of Automation,University of Maribor (Slovenia),
SAA,Engineering GmbH,Wien (A),
Kybernetika Ltd.Košice (SK),
Novitech Inc., Košice (SK),
Digital Open Network Enviroment, Espoo (SF)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Štefan Kozák, CSc.
Označenie projektu: HEPTAMINH
Anglický názov: Higher Education Professional Training As a mean to
Meet Industrial Needs in Human resources
Slovenský názov: Vysokoškolské odborné vzdelávanie ako nástroj
uspokojenia požiadaviek priemyslu na ľudské zdroje
Doba riešenia: 2001 - 2006
Partneri: TU Košice (SK), ČVUT Praha (CZ),
Centrum edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej, Gdansk (PL),
Warsaw University of Technology (PL),
Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem, Budapest (H),
Technological Institute of Piraeus, Egaleo (G),
Leeds Metropolitan University, Leeds (UK),
Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris (F)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Označenie projektu: SK/00/B/F/PP-142 203
Anglický názov: Satellite Multimedia Rapid Transfer of Education
Slovenský názov: Vzdelávanie satelitným multimediálnym spôsobom
Doba riešenia: 2000 - 2003
Koordinátor za STU: Ing. Pavol Bisták
Označenie projektu: SK-00-A-F-1-142 020
Anglický názov: Students Acquiring Skills for their European Careers
Slovenský názov: Príprava študentov pre uplatnenie sa na trhu práce v EÚ
Doba riešenia: 2000 – 2001
Koordinátor projektu: Ing. Igor Zvara

Chemickotechnologická fakulta

Označenie projektu: Community Vocational Training Programme
Anglický názov: Eurocompetencies Transfer in Vocational Guidance
for Young Specialists in Biocsience Field
Slovenský názov: Transfer kompetencií na európskej úrovni usmerňujúcich voľbu
povolania pre mladých odborníkov v oblasti biologických vied
Doba riešenia: 2001 - 2002
Koordinátor projektu: University Polytehnica, Bucuresti, Romania
Partneri: Ost European Zentrum, Universitat Hohenheim (D)
Societatea Romana de Biotechnonologie si Bioenginerie, (RO)
Institut de Cercetari Chimice, (RO)
Pluri Consultants SRL, (RO)
Univ. de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara in Bucuresti, (RO)
Fundatia Universitara CERA, (RO)
Natural Resorces Insitute – University of Greenwich, (UK)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.

Fakulta architektúry

Označenie projektu: REGIONBILD
Anglický názov: Postgraduate Education in Planning and Development
Slovenský názov: Postgraduálne vzdelávanie v priestorovom plánovaní a rozvoji
Doba riešenia: 1999 - 2001
Partneri: Ústav vzdelávania v stavebníctve Bratislava
Koordinátor projektu: doc. Ing.arch. Maroš Finka, PhD.
   
Materiálovotechnologická fakulta

Označenie projektu: A/98/1/50072/PI/I.aI.a/FPI
Anglický názov: Computer Aided and Polymer and Enviromental Engineering
Vocational In Training Programme CAPE – VIT
Slovenský názov: Sektor, výroba a spracovanie plastov, chemický priemysel,
vysoké a odborné školstvo
Doba riešenia: 2000 - 2001
Koordinátor projektu: TGM Wien, Rakúsko
Partneri: Uniplast, Brno (CZ), Faculty of Materials and Technology (SK)
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Jozef Horváth, CSc.