Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
 
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Rakúsko-Slovensko
Anglický názov: Semiconducting metal oxide thin films for
environmental applications
Slovenský názov: Polovodivé tenké vrstvy kovových oxidov vhodné
pre monitorovanie životného prostredia
Doba riešenia: 1.2.2001 - 15.12.2002
Partneri: Johannes Kepler Universität Linz (A)
Koordinátor za STU: Ing. Ivan Hotový, PhD.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Nemecko-Slovensko
Anglický názov: Novel materials, technologies and metodologies
of their assesment for electronics and sensorics
Slovenský názov: Nové materiály, technológie a metodiky ich
hodnotenia pre elektroniku a senzoriku
Doba riešenia: 1.1.1998 - 31.12.2003
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Jozef Liday, CSc.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Francúzsko -Slovensko
Slovenský názov: Hyperjemné interakcie v nanokryštalických zliatinách
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor projektu: Dr. Jean-Marc Greneche, Universite du Maine (F)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Grécko - Slovensko Gr/SlA90
Anglický názov: Photovoltic Renewable Energy Sources Based
on III-IV Materials
Slovenský názov: Fotovoltaické obnoviteľné zdroje energie na báze
materiálov III-IV
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: Dr. Elias Aperathitis
Foundation for Research & Technology, Hellas (GR)
Partneri: Institute of Electronic Structure & Laser (GR)
Microelectronics Research Group (GR)
Koordinátor za STU: Ing. Michal Ružinský, PhD.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Rakúsko - Slovensko
IAEA/SLR 10994
Anglický názov: Non-destructive testing of reactor pressure vessel steels
Slovenský názov: Nedeštruktívne testovanie ocelí tlakových nádob reaktora
Doba riešenia: 2000 - 2002
Partneri: NPPRI Trnava (SK), NPP Jasl.Bohunice (SK),
RRC Kurchatov Institute of Moscow (Russ),
CNHKM Prometey St.Peterburg (Russ),
OKB Gidropress Moscow (Russ),
NRI Řež at Prague (CZ),
University of Gent (UK),
Institute for Materialphysics Vienna (A),
Atominstitute of AustrianUniversites Vienna (A),
University of Bundeswehr in Munich (D),
Institute of Advanced Materials in Petten (NL)
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Vladimír Slugeň, CSc.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Rakúsko - Slovensko
IAEA/SLR 11120
Anglický názov: Nickel Effect in Radiation Embrittlement
of Reactor Pressure Vessel Steels
Studied by MS and PAS
Slovenský názov: Vplyv niklu na radiačné krehnutie tlakovej nádoby
študovaný pomocou MS a PAS
Doba riešenia: 2000 - 2003
Partneri: International Atomic Energy Agency,Wien (A)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Japonsko - Slovensko
Jap/Slov/1
Anglický názov: Catalytic Activity of Zeolites in Methanol
to Gasoline Conversion
Slovenský názov: Katalytická aktivita zeolitov v procese konverzie
metanolu na gasolin
Doba riešenia: 1.4.1998 - 31.3.2002
Koordinátor projektu: Mr. Naoyuki Akikusa
Angstrom Technology Partnership,Tokyo (J)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Štich Ivan, PhD.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Japonsko - Slovensko
Jap/Slov/2
Anglický názov: Mechanism of Atomic Resolution of the Atomic
Force Microscopy
Slovenský názov: Mechanizmus atomárnej rozlišovacej schopnosti
atómovej silovej mikroskopie
Doba riešenia: 1.4. 1998 - 31.3. 2002
Koordinátor projektu: Mr. Naoyuki Akikusa
Angstrom Technology Partnership,Tokyo (J)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Iban Štich, PhD.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Poľsko - Slovensko
Anglický názov: Advanced Semiconductor Heterostructures and
Nanostructures Characterization and Processing
for Optoelectronic Devices
Slovenský názov: Príprava a charakterizácia heteroštruktúr a
nanoštruktúr pre optoelektronické prvky
Doba riešenia: 1999 - 2002
Koordinátor projektu: Dr. Marek Tlaczala
Wroclaw University of Technology, (PL)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Taliansko - Slovensko
Anglický názov: Gas Sensors Based on Metal Oxide Semiconductors
Slovenský názov: Plynové senzory na báze kovových polovodivých oxidov
Doba riešenia: 2000 - 2002
Koordinátor projektu: Dr. P. Siciliano, Universite di Lecce (I)
Partneri: Belarus State University, Minsk (Belarus),
National Institute for Research and Development
in Microtechnologies, Bucharest (RO)
Koordinátor za STU: Ing. Ivan Hotový, CSc.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Nemecko - Slovensko
MLC/BMBF01
Anglický názov: Nanodimensional Structures on III-V Semiconductors
for Advanced Optoelectronic Devices
Slovenský názov: Nanodimenzionálne štruktúry na báze polovodičov
A III B V pre moderné optoelektronické prvky
Doba riešenia: 2001 - 2003
Koordinátor projektu: PD Dr. Bernd Rheinländer, DFG University Leipzig, (D)
Partneri: DFG University Leipzig (D),
Institut fur Oberflächenmodifizierung e.V., Leipzig (D),
Inernational Laser Center, Bratislava (SK)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Uherek František, CSc.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Slovensko - Grécko
Anglický názov: The effect of Irradiation and Implantation on
Microelectronic Structures for Industrial application
Slovenský názov: Vplyv ožiarenia a implantácie na vlastnosti
mikroelektronických štruktúr pre priemyselné využitie
Doba riešenia: 2001 - 2002
Partneri: University of Athens, (GR)
Koordinátor projektu: prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Slovensko - Česko
106-96-1601
Anglický názov: Preparation and characterisation of magnetic
materials based on iron oxides.
Slovenský názov: Príprava a charakterizácia magnetických
materiálov založená na oxidoch.
Doba riešenia: 2001 - 2004
Partneri: UACH AV Praha, (ČR)
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Anna Grusková, CSc.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Slovensko - Grécko
Anglický názov: Practical Application of Modified Electrodes for
Selective Electroanalysis of Metallic Complexes
and Organics in Enviromental Components
Slovenský názov: Praktická aplikácia modifikovaných elektród na
selektívnu elektroanalýzu kovových komplexov a
organických látok v environmentálnych komponentoch
Koordinátor projektu: Dimitris Petridis, PhD.
Koordinátor za STU: doc. Ing. Július Cirák, CSc.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Slovensko - Rakúsko
Anglický názov: Structures and materials for ion beam lithography
Slovenský názov: Štruktúry a materiály pre litografiu jónovým lúčom
Doba riesenia: 2001 - 2003
Partneri: Elmar Platzgummer, PhD.
IMS Nanofabrication GmbH, Wien (A)
Koordinátor za STU: prof. Ing.. Lipka Jozef, DrSc.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Slovensko - USA
Anglický názov: Automatic Control of Flexibile Manufacturing Systems
Slovenský názov: Automatické riadenie pružných výrobných systémov
Doba riesenia: 2001 - 2003
Partneri: New Jersey Institute of Technology,
Det.of Electrical and Computer Eng. (USA)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Branislav Hrúz, CSc.
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 
 
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Slovensko - USA
Anglický názov: Mechanistic study of chiral recognition
in HPLC and HRGC
Slovenský názov: Štúdium chirálneho rozpoznania v HPLC a HRGC
Doba riešenia: 1.3. 1999 - 1.3. 2002
Koordinátor projektu: Prof. D.W. Armstrong,
Dept.of Chemistry, Iowa State University (USA)
Koordinátr za STU: prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Slovensko - USA CHE 9615586
Anglický názov: Charge Density Analysis of Transition Metal
Complexes by Accurate X-ray Diffraction Methods
Slovenský názov: Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných
kovov z presných RTG difrakčných metód
Doba riešenia: 1.1.1999 – 31.12. 2002
Partneri: SUNY Buffalo, Buffalo, N.Y. (U.S.A.)
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Slovensko - Česko 112/344
Slovenský názov: Rozvoj metód moderného riadenia procesov
chemickej a potravinárskej technológie
Doba riešenia: 1.1.2000 – 31.12.2001
Partneri: Univerzita Pardubice (CZ)
Koordinátor projektu: prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.
   
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Slovensko - Česko
Slovenský názov: EPR štúdium radikálových mechanizmov a
výpočet pásovej štruktúry tuhých látok.
Doba riešenia: 1.1.2000 - 31.12.2001
Partneri: VUT Brno (CZ)
Koordinátor projektu: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.
   
Materiálovotechnologická fakulta
 
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Slovensko - Česko 96/01-63
Slovenský názov: Enviromentálně akceptovatelné náhrady hasebních
látek narušujících ozónovou vrstvu Země
Doba riešenia: 1.1. 2000 - 1.1. 2002
Partneri: Vysoká škola báňská TU Ostrava ( CZ)
Koordinátor projektu: prof. Ing. Karol Balog, PhD.