Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Strojnícka fakulta

Označenie projektu: Slovensko – česko – ruský program RF-ČR-SR-1
Anglický názov: Diagnostics of Transmissions
Slovenský názov: Diagnostika prevodových mechanizmov
Doba riešenia: 2000 - 2002
Koordinátor projektu: prof. Ing. Štefan Král, CSc.
Označenie projektu: Slovensko – ruský program
Anglický názov: Investigation of the Geometric Closeness Flow Space
Influence of the Casting Form on the Primary Structure
Morphology Pressure Crystallising Non-Ferrous Alloys
Slovenský názov: Výskum vplyvu geometrickej uzatvorenosti tokového
priestoru formy pre liatie s kryštalizáciou pod tlakom na morfológiu
primárnej štruktúry zliatin farebných kovov kryštalizujúcich pod tlakom
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. L. Stanček, CSc.
Označenie projektu: Slovensko - ruský program
Anglický názov: Research of Flow Situations at the Solidification During
High Extern Pressure and Rapid Solidification
Slovenský názov: Výskum vplyvu geometrickej uzatvorenosti tokového
priestoru formy pre liatie s kryštalizáciou pod tlakom
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor za STU: doc.Ing. Ladislav Stanček, CSc.

Označenie projektu: HPRI-CT 1999-3024
Anglický názov: AMMT-Aerospace Materials Technology Testhouse
Stredisko pre testovanie materiálov pre kozmické využitie
Doba riešenia: 2001
Koordinátor projektu: Austrian Research Centres Seibersdorf, Rakúsko
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Štefan Emmer, CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: Projekt IAEA
Anglický názov: Non Destructive Testing of Reactor Pressure Vessel Steels
Slovenský názov: Nedeštruktívne testovanie ocelí tlakovej nádoby reaktora
Doba riešenia: 1999 – 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. Vladimír Slugeň, CSc.
Označenie projektu: Grant GA ČR 106-96-1601
Anglický názov: Preparation and Characterisation of Magnetic
Materials Based on Iron Oxides
Slovenský názov: Príprava a charakterizácia magnetických materiálov
založená na oxidoch.
Doba riešenia: 1996 – pokračuje
Koordinátor za STU: doc. Ing. Anna Grusková, CSc.
Označenie projektu: Slovensko - grécky projekt
Anglický názov: Microelectronic Structures For Information Technology
Slovenský názov: Mikroelektronické štruktúry pre informačné technológie
Doba riešenia: 1998 – 2000
Koordinátor: doc. Ing. Igor Hudoba, CSc.
Koordinátor za STU: prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.
Označenie projektu: Spolupráca Slovensko-Poľsko
Anglický názov: Nanostructured Magnetic Materials
Slovenský názov: Nanoštruktúrne magnetické materiály
Doba riešenia: 1998 – 2001
Koordinátor za STU: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Označenie projektu: Spolupráca Slovensko-Poľsko
Anglický názov: Mossbauer Spectroscopy in Nanocrystalline Alloys
Prepared from Amorphous Precursors
Slovenský názov: Mossbauerova spektroskopia nanokryštalických zliatin
pripravených z amorfných prekurzorov
Doba riešenia: 1998 – 2001
Koordinátor za STU: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Označenie projektu: Spolupráca Slovensko-Poľsko
Anglický názov: Advanced Semiconductor Heterostructures and
Nanostructures – Characterization and Processing
for Optoelectronic Devices
Slovenský názov: Príprava a charakterizácia heteroštruktúr a
nanoštruktúr pre optoelektronické prvky
Doba riešenia: 1999 – 2002
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc.
Označenie projektu: Taliansko – slovenský projekt
Anglický názov: Gas Sensors Based on Metal Oxide Semiconductors – GASMOS
Slovenský názov: Senzory plynov na báze kovových polovodivých oxidových vrstiev
Doba riešenia: 2000 - 2002
Koordinátor projektu: Dr.P.Siciliano, Univ.di Lecce (I)
Koordinátor za STU: Ing. Ivan Hotový, CSc.

Označenie projektu: US – Slovak Science and Technology Program
Anglický názov: Automatic Control of Flexible Manufacturing Systems
Slovenský názov: Automatické riadenie flexibility výrobných systémov
Doba riešenia: 1999 – 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. Branislav Hrúz, CSc.
Označenie projektu: ESPRIT 21 101
Anglický názov: EUROPRACTICE - A40050
Doba riešenia: 1996 - 2003
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.

Označenie projektu: Slovensko - japonská spolupráca
Anglický názov: Mechanism of Atomic Resolution of the Atomic Force Microscopy
Slovenský názov: Mechanizmus atomárnej rozlišovacej schopnosti atómovej silovej mikroskopie
Doba riešenia: 1998 - 2002
Koordinátor za STU: prof. Ing. Štich Ivan, PhD.
Chemickotechnologická fakulta
Označenie projektu: EUROPOLY, CP97 - 7010
Anglický názov: The European Network of Excellence for Industrial
Applications of Polynomial Design Methods.
Slovenský názov: Európska sieť pre priemyselné aplikácie polynomických
metód návrhu riadenia.
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor za STU: prof. Ján Mikleš, DrSc.

Označenie projektu: EUREKA
Anglický názov: Bioreactor for innovative mass bacteria culture
Bioreaktor pre nové spôsoby kultivácie bakteriálnej hmoty
Doba riešenia: 2001 - 2003
Koordinátor projektu: Prof. Paul Peringer, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (CH)
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Milan Polakovič, PhD.

Označenie projektu: CoSNET SI-09-2001
Anglický názov: Feasibility Studies of Possibility of Nucleophilic Addition Reactions
in 3-d Complexes; Synthesis, Crystal structures and
Thermodynamical Behaviour at Various Temperatures
Slovenský názov: Štúdium možnosti priebehu adičných nukleofilných reakcií v
komplexoch 3-d prechodných kovov; syntéza, kryštálové štruktúry
a termodynamické vlastnosti pri rozdielnych teplotách
Doba riešenia: 2001 - 2002
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
Označenie projektu: US – Slovak Science and Technology Program 002 - 98
Anglický názov: Mechanic Study of Chiral Recognition in HPLC and HRGC
Slovenský názov: Štúdium chirálneho rozlišovania v HPLC a HRGC
Doba riešenia: 1999 - 2002
Koordinátor za STU: prof. Ján Krupčík, DrSc.

Označenie projektu: Nemecko-slovenská vedecká a vedeckotechnická spolupráca
Anglický názov: Coordination compounds as materials with unusual crystal,
electronic and magnetic structure and properties
Slovenský názov: Koordinačné zlúčeniny ako materiály s neobvyklou kryštálovou,
elektrónovou a magnetickou štruktúrou a vlastnosťami
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor za STU: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Fakulta architektúry
Označenie projektu: FUTURE/99/17/D
Anglický názov: The Future of Industrialised Cities and
Regions Undergoing Struktural Changes – FOCUS
Slovenský názov: Budúcnosť priemyselných miest a regiónov
Štrukturálne zmeny – FOCUS
Doba riešenia: 1999 - 2002
Koordinátor za STU: doc. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Označenie projektu: Romualdo del Bianco Foundation, Firenze, Italy
Anglický názov: Searching for Relationships
Slovenský názov: Hľadanie súvislostí
Doba riešenia: 1999 – 2005
Koordinátor za STU: doc.Ing.arch. Pavel Gregor, PhD.
Označenie projektu: INTERREG IIC
Anglický názov: Local and Regional Planning Instuments
for a Sustainable Development.
Slovenský názov: Nástroje územného plánovania na lokálnej a regionálnej
úrovni pre trvalo udržateľný rozvoj.
Doba riešenia: 1998 – 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.

Označenie projektu: INTERREG IIC
Anglický názov: The Sharing of Expertise in Spatial Planning to
Promote the Development of Co-operation in the Field
of Spatial Planning and Spatial Research.
Slovenský názov: Transfér know-how v oblasti územného plánovania a
priestorového výskumu
Doba riešenia: 1998 – 2001
Koordinátor za STU: Ing. Anna Holmanová, CSc.

Materiálovotechnologická fakulta

Označenie projektu: Rusko – Česko - Slovenský projekt RF-CR-SR-2
Anglický názov: Methods of Analysis and Systhesis of Rotational
Machine Aggregates with Gear Box
Slovenský názov: Metódy analýzy a syntézy rotačných strojových
agregátov s ozubeným prevodom
Doba riešenia: 1999 – 2002
Koordinátor projektu: doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc.

Označenie projektu: Medzinárodný vedecko-technický projekt MH SR COATRANS
Anglický názov: Industrialy relevant know-how exchange and transfer i
n the field of thermal coatings with
high-tech materials (COATRANS)
Slovenský názov: Transfer a výmena priemyselných poznatkov v oblasti
žiarových povlakov a progresívnych materiálov
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor za STU: prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.

Označenie projektu: GA ČR/SR – 101-98/0972
Český názov: Tlumení kmitu technických soustav s parametrickým a
kombinovaním buzením
Slovenský názov: Tlmenie kmitu technických sústav s parametrickým a
kombinovaným budením
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc.

Označenie projektu: GROWTH 2000
Anglický názov: Development of the next generation machine tool design
methodologies in Europe
Slovenský názov: Vývoj metodológií návrhu obrábacích nástrojov ďalšej generácie v Európe
Doba riešenia: 19.11.1999 – 19.11. 2002
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Karol Velíšek, CSc.

Označenie projektu: Slovensko - česká medzinárodná spolupráca
Český názov: Metodický přístup k ekologizaci potravinářských technologií
Slovenský názov: Metodický prístup k ekologizácii potravinárskych technológií
Doba riešenia: 2000 - 2002
Koordinátor za STU: prof. Ing. Karol Balog, PhD.

Označenie projektu: Open Society foundation - G/404/2000-2
Anglický názov: Ecological aspects and control of major-accident
hazards involving dangerous substances
Slovenský názov: Ekologické aspekty a prevencia závažných havárií
s prítomnosťou nebezpečných látok
Doba riešenia: 2000 - 2001
Koordinátor za STU: prof. Ing. Karol Balog, PhD.