Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: ITU
Anglický názov: Proposal for Candidate Institution of Internet Center
Training Initiative (ITCI)
Slovenský názov: Iniciatíva vytvárania internetových tréningových
centier v rozvíjajúcich sa krajinách
Doba riešenia: 2001 - 2003
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Gregor Rozinaj, CSc. 
Označenie projektu: Open Society Foundation 6/236/01/13901
Slovenský názov: Program rozvoja zamestnancov v sektore vzdelávania
Doba riešenia: 2001 - 2002
Koordinátor za STU: Ing. Vajdová Alžbeta
doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Označenie projektu: Project No. TCP/LIT8922
Anglický názov: On Improving Food Control Administration and
Strengthening Food Import/Export Control and
Food Analytical Services
Slovenský názov: Zlepšenie systému dozoru nad kontrolou kvality
dovážaných a vyváž. potravín
Doba riešenia: 2000 - 2001
Koordinátor projektu: Dr. Renata Clarke, FAO
Koordinátor za STU: Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Fakulta architektúry
Označenie projektu: CTNS/SRCP grant for Europe
Anglický názov: Ethics, Planning and Religion
Slovenský názov: Etika, plánovanie a náboženstvo
Doba riešenia: 2001
Koordinátor za STU: Dagmar Petríková, PhDr., CSc.
Ing. arch. Komrska Ján, CSc.
Ing. Anna Holmanová, CSc.

Označenie projektu:
Slovenský názov: Tvorba a uplatnenie progresívnych metód výučby
pre oblasť ochrany a obnovy architektonického
kultúrneho dedičstva
Doba riešenia: 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. Gregor Pavel, CSc.
Označenie projektu: SPECTRA
Anglický názov: Spatial Planning - International Course of Postgraduate Study
Slovenský názov: Priestorové plánovanie – Medzinárodný kurz PGŠ
Doba riešenia: 1999 – 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. arch. Robert Špaček, PhD.
Materiálovotechnologická fakulta
Označenie projektu: Open Society foundation - G/582/2000
Anglický názov: Internet Distance of Bachalour Course of Basic Physics
Slovenský názov: Výučba základného kurzu na bakalárskom štúdiu formou
dištančného štúdia pomocou internetu
Doba riešenia: 2000 – 2001
Koordinátor za STU: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
Označenie projektu: Open Society Foundation - G/600/2000
Anglický názov: Pedagogical study of higher education teachers
Slovenský názov: Pedagogické štúdium vysokoškolských učiteľov
Doba riešenia: 1999 - 2002
Koordinátor za STU: Ing. Marianna Kundrátová, CSc.
Označenie projektu: Open Society foundation - G/404/2000-2
Anglický názov: Ecological aspects and control of major-accident
hazards involving dangerous substances
Slovenský názov: Ekologické aspekty a prevencia závažných havárií
s prítomnosťou nebezpečných látok
Doba riešenia: 2000 - 2001
Partneri: Vysoká škola baňská TU Ostrava (CZ),
Agentúra životného prostredia SR Bratislava (SK)
Výskumný a vzdelávací ústav bezpečnosti práce Bratislava (SK)
Koordinátor projektu: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Označenie projektu: Open Society Foundation - G/238/01/13901
Anglický názov: Internet distance course of social management
Slovenský názov: Internetový dištančný kurz sociálneho manažmentu
Doba riešenia: 1.9. 2001 - 1.9.2002
Koordinátor projektu: Dr. Ľubomír Holkovič
Označenie projektu: Open Society Foundation - G/607/2000
Anglický názov: Development of communicative skills via Internet
Slovenský názov: Rozvíjanie komunikatívnych zručností cez Internet
Doba riešenia: 2000 - 2001
Koordinátor projektu: Elektrotechnická fakulta STU, Bratislava (SK)
Partneri: Žilinská univerzita Žilina (SK),
Technická univerzita Košice (SK),
FernUni Hagen
Koordinátor za STU: Mgr. Juraj Miština 
Označenie projektu: Vzdělávací nadace Jana Husa - 9917
Český názov: Vysokoškolská pedagogika pro učitele – inženýri v rámci
mezinárodního sdružení pro inženýri pedagogy IGIP
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: Centrum pro studium vysokého školství, Praha (CZ)
Partneri: Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik
Osterreich (A)
Koordinátor za STU: Ing. Ján Kostelník, PhD.