Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
LEONARDO DA VINCI
 
Stavebná fakulta
 
Označenie projektu:  LLP-LvD-TOI-2008-FR -117018 
Anglický názov:   EU Mobility Agreement Customizer 
Slovenský názov:  EU mobilitné zmluvy 
Doba riešenia:  01.10.2008 - 30.09.2010 
Koordinátor projektu:  EPLEFPA Rouffach 
Partneri:  AT, EUROPEA-AUSTRIA
  BG, Ministry of Education and Science of Bulgaria
  CY, Ministry of Education and Culture
  CZ, Czech University of Life Sciences, Prague
  DK, EUROPEA-DENMARK
  EE, National Examination and Qualification Center
  DE, Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
  ES, Servei de programes Internacionals de FP
  FI, Finnish National Board of Education
  GR, Institut pédagogique de Grèce
  IT, Università Popolare del Fortone
  LU, Lycée Technique Agricole
  LV, Izglìtîbas un zinatnes Ministrijas Profesionâlâs IzglìtîbasAdministrâcija
  NL, AEQUOR
  PL, Kuratorium Oswiaty weWroclawiu
  RO, National Centre for Technical and Vocational Education and Training Development
  SE, Halland Regional Development Council
  SI, Grm Novo mesto - Center Biotehnike in Turizma
Koordinátor za STU: Ing. arch. Valéria Lesňáková 
   
Označenie projektu:  LLP/LdV/TOI/2007/IRL-501
Anglický názov:   Vocational Orientated Culture and Language
Slovenský názov:  Odborné zameranie na kultúru a jazyk
Doba riešenia: 1.11.2007-31.12.2010
Koordinátor projektu: Institute of Technology, Tralee, Ireland
Partneri: IRL, Institute of Technology, Tralee,
  BG, Plodivski universitet Paisii Hilendarski, Plodiv
  DE, Leonardo- Buro Sachsen-Anhalt, Magdeburg
  FI, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia, Espoon kauounki
  HU, University of Miskolc
  IRL, Institute of Technology Blanchardstown, Dublin
  IRL, Institute of Technology Tallaght, Dublin
  IT, Associazione SINTESI, Palermo
  LV, Kauno Technologijos Universitetas, KTU Kaunas
  PT, Associaccao Universidade-Empresa para o Desenvolvimento-TecMinho, Guimaraes
Koordinátor za STU: PhDr. Dagmar Špildová
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
Označenie projektu:   EDIGRA 
Anglický názov:  European Dimension for Graduates in Technology Fields for Slovak Graduates 
Slovenský názov:   Európsky rozmer technického vzdelávania pre slovenských absolventov 
Doba riešenia:   04.02.2008 - 30.06.2010 
Koordinátor projektu:  doc. Ing. Marian Veselý, PhD.
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, PhD. 
 
Označenie projektu:   LLP-LdV-TOI-2008-LT-0022 
Anglický názov:   Reviewing and Reviving Existing VET Curriculum 
Slovenský názov:   Kontrola a oživenie jestvujúceho VET študijného plánu
Doba riešenia:    01.06.2008 - 31.12.2010 
Koordinátor projektu:  LV, Airina Volungeviciene, Vytautas Magnus University Distance Study Centre
Koordinátor za STU: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 
  Ing. Katarína Žáková, PhD. 
 
Ústav manažmentu
 
Označenie projektu:  CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005 
Anglický názov:  Brownfields in Baltic States 
Slovenský názov:  Brownfieldy v pobaltských štátoch 
Doba riešenia:  01.10.2008 - 30.09.2010 
Koordinátor projektu:  Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, PhD., Fakulta stavební, Vysoká škola banská, Ostrava, CZ
Partneri: CZ, Institut pro udržitelný rozvoj sídel, Praha
  SK, STU v Bratislave, SPECTRA Centrum excelencie EU
  LV, TU Rezekne
  LT, TU Kaunas
Koordinátor za STU: Doc. Dr. Dagmar Petríková, PhD. 
 
Ústav inžinierskych štúdií
   
Označenie projektu:    LLP/LdV/BRAIN DRAIN–BRAIN GAIN (BD-BG) DE/07/147 005 
Anglický názov:   Development of competences of mobility counsellors with special focus on "Brain Drain – Brain Gain"
Slovenský názov:    Rozvoj kvalifikácií kariérových poradcov pre mobilitu so špeciálnym zameraním na "Únik mozgov - prílev mozgov"
Doba riešenia:  01.01.2007 - 31.12.2010 
Koordinátor projektu: DE, Bundesagentur für Arbeit Zentrale Auslands und Fachvermittlung, Bonn
Partneri:  DE, University of Applied Labour Studies, Mannheim
  PL, Jan Dlugosz University in Czestochowa
  TR, Ýstambul Býlgý Ünýversýtesý, Istanbul
  BG, National Agency for Vocational Education and Training
  UK, Careers Europe, Bradford
  SK, Štátny inšitút odborného vzdelávania
Koordinátor za STU: Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD. 
 
ERASMUS - MOBILITIES
 
Rektorát  
 
Označenie projektu:  48145-IC-SK-ERASMUS LLP 
Anglický názov:   Mobilities of students, teachers and staff
Slovenský názov:  Mobility študentov, učiteľov a pracovníkov
Doba riešenia:  30.6.2007 - 30.9.2013
Partneri: Erasmus partneri 
Koordinátor projektu: Mgr. Tatiana Žemberyová 
   
ERASMUS - INTENSIVE PROGRAM
   
Fakulta architektúry
   
Označenie projektu:   48004-IC-1-2005-1-PL-Erasmus-IPUC-1 
Anglický názov:   Bridging the City - Water in Architecture, Urban Spaces and Planning
Slovenský názov: Premostenie mesta - voda v architektúre, mestských priestoroch a územnom plánovaní
Doba riešenia: 25.6.2007 - 25.6.2010
Koordinátor projektu: Gdansk University of Technology
Partneri: PL, Gdansk University of Technology
Koordinátor za STU: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
   
Ústav manažmentu
   
Označenie projektu:  IP
Anglický názov:   European Spatial Development Planning
Slovenský názov: Plánovanie európskeho priestorového rozvoja
Doba riešenia: 1.3.2010 - 31.3.2011
Koordinátor projektu: Peter Brokking, KTH Stockholm
Partneri: S, KTH Stockholm
  B, Catholic Uni Leuven
  IT, Sapienza, Uni di Roma
  NL, Uni Utrecht
  IT, Uni di Bicocca Milan
  FR, USTL Lille
  UK, Newcastle University
  IT, Uni di Torino
  P, Uni di Aveir
Koordinátor za STU: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
   
ERASMUS - ACADEMIC AND STRUCTURAL NETWORKS
   
Fakulta informatiky a informačných technológií
   
Označenie projektu:   ETN-142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW
Anglický názov: European Thematic Network for Teaching, Research and Innovations in Computing Education (ETN TRICE)
Slovenský názov: Európska tematická sieť pre výuku, výskum a inovácie vo vzdelávaní v informatike
Doba riešenia: 1.10.2008 - 30.9.2011
Koordinátor projektu: Angel Sotirov Smirakov, Angel Kanchev Univeristy of Ruse
Partneri: BG, ANgel Kanchev University of Ruse
Koordinátor za STU: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
   
Ústav inžinierskych štúdií
   
Označenie projektu: 155976-LLP-1-2009-DE-ERASMUS-ENW
Anglický názov: University Network for Innovation in Guidance (UNIC)
Slovenský názov: Univerzitná Sieť pre Inováciu v Poradenstve (UNIG)
Doba riešenia: 01. 11. 2009 - 31.10.2012
Koordinátor projektu: Ruprecht Karls-University Heidelberg
Partneri: DE, Ruprecht Karls-University Heidelberg
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Alojz Mészáros, CSc.
Ing. arch. Laura Gressnerová PhD.
Ing. Ivan Prelovský