Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
 
 Označenie projektu: SLO/03/G35/A/1G/72
 Anglický názov: Conservation, restoration and wise use of rich fens in Slovakia
 Slovenský názov: Ochrana a revitalizácia mokradných systémov na Slovensku 
 Doba riešenia: 29.11.2005 - 31.12.2010
 Koordinátor za STU: doc. Ing. Jana Skalová, PhD. 
   
 Označenie projektu: 0055927
 Anglický názov: Integration of principles and procedures of ecological management in East-Slovak Lowlands (Laborec-Uh region) 
 Slovenský názov: Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu na Východoslovenskej nížine (región Laborec - Uh)
 Doba riešenia: 01.01.2008 - 31.03.2010
 Koordinátor za STU: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. 
   
 Označenie projektu: IHWRE2008 
 Anglický názov: Mountain floods - regional joint probability estimation of extreme events
 Slovenský názov: Horské záplavy - regionálny odhad združených rozdelení pravdepodobností extrémnych javov.
 Doba riešenia: 02.09.2009 - 02.09.2011
 Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
   
Fakulta elektrotechniky a informatiky
   
 Označenie projektu: ETSF 
 Anglický názov: Transport properties of anchored dithioazobenzene switches  
 Doba riešenia: 19.04.2005 - 19.12.2010
 Koordinátor za STU: doc. Ing. Peter Brokes, PhD.  
   
Fakulta architektúry
   
 Označenie projektu: JLS/2007/ISEC/FPA/C1/024 
 Anglický názov: Crime Prevention Through Environmental Action
 Slovenský názov: Prevencia protizločinnosti prostredníctvom tvorby prostredia 
 Doba riešenia: 01.01.2009 - 31.12.2010
 Koordinátor za STU: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. 
   
 Označenie projektu: furdikmvtsminedu 
 Anglický názov: The Assessment Model of conjunction Bratislava montane belt and cadastre of Rača Municipality. 
 Slovenský názov: Hodnotiaci model územného prieniku Bratislavského podhorského pásu s katastrom MČ Rača. 
 Doba riešenia: 01.01.2008 - 31.12.2010
 Koordinátor za STU: Ing. arch. Juraj Furdík, CSc. 
 
Materiálovotechnologická fakulta
 
 Označenie projektu: 2009-10-15000
 Anglický názov: Computer Aided Design and Optimisation of Production Technologies
 Slovenský názov: Návrh a optimalizácia výrobných technológií s podporou počítača 
 Doba riešenia: 01.01.2010 - 31.12.2010
 Koordinátor za STU: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
   
 Označenie projektu: Research programme in the field of thermonuclear fusion 
 Anglický názov: Chemical sputtering: Computational modelling of interactions in the carbon-containing films exposed to molecular ions and hydrogen. EUROATOM CU 
 Slovenský názov: Chemická erózia: Počítačové modelovanie interakcií vo filmoch na báze uhlíka vystavených molekulovým iónom a vodíku 
 Doba riešenia: 01.01.2010 - 31.12.2010
 Koordinátor za STU: prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc. 
 
 Označenie projektu:  
 Anglický názov: Towards Common Research Project
 Doba riešenia: 01.10.2008 - 31.12.2011
 Koordinátor za STU: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
   
Ústav manažmentu
   
 Označenie projektu: 2CE174P4
 Anglický názov: Circular Flow Land Use Managemen
 Slovenský názov: Recyklácia v manažmente funkčného využitia územia
 Doba riešenia: 01.03.2010 - 28.02.2013
 Koordinátor za STU: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
   
 Označenie projektu: ARL_EJF_08_18957 
 Anglický názov: Europäisches Junges Forum
 Slovenský názov: Európske fórum mladých 
 Doba riešenia: 01.01.2009 - 31.12.2010
 Koordinátor za STU: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. 
   
 Označenie projektu: N00042, CIDEP 
 Anglický názov: Types of Settlement Structures for Urban Growth of the City 
 Slovenský názov: Typy sídelných štruktúr pre územný rast mesta
 Doba riešenia: 01.02.2010 - 31.01.2011
 Koordinátor za STU: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.