Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
   
Označenie projektu: ROSEMAN - SK-AT 2007-2013
Anglický názov: Cross Border Road Safety Managment
Slovenský názov: Manažment bezpečnosti cestnej premávky v cezhraničnom regióne
Doba riešenia: 01. 03. 2009 . 28.2.2012
Koordinátor projektu: AT, Kuratorium für Verkehrssicherheit Wien
Partneri: SK, SSC Bratislava, strategický partner
Koordinátor za STU: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
   
Označenie projektu: 64s0002
Anglický názov: Tools for urban eater infrastructure managment
Doba riešenia: 10. 08. 2009 - 9.8.2011
Koordinátor projektu: doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. 
   
Označenie projektu: VKM AT-SK - N 00043
Anglický názov: Transport Model AT -SK
Slovenský názov: Dopravný model AT - SK
Doba riešenia: 01. 10. 2009 - 30.9.2012
Koordinátor projektu: AT, Institut fur Verkehrsplanung und Verkehrstechnik, Technische Universität Wien
Koordinátor za STU: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.  
   
Fakulta elektrotechniky a informatiky
   
Označenie projektu: SMoRE No: 1488 (IAEA)
Anglický názov: Accelerator Simulation and Theoretical modeling of Radiation Effects (SMoRE)
Doba riešenia: 01. 09. 2008 - 1.9.2010
Koordinátor projektu: prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. 
   
Označenie projektu: SK-FR-0011-09
Anglický názov: CARPI
Slovenský názov:
CARPI - Kryptografické algoritmy a primitívy so zvýšenou odolnosťou proti útokom z postranných kanálov
Doba riešenia: 04. 01. 2010 - 20.12.2011
Koordinátor projektu: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
   
Označenie projektu: SK-SRB-0012-09
Anglický názov: DOSUZOFI - Doping and surface modification of zinc-oxide thin films 
Slovenský názov: DOSUZOFI -Dopovanie a povrchovámodifikácia tenkých vrstiev oxidu zinku
Doba riešenia: 01. 01. 2010 - 31.12.2011
Partneri: SI, prof. Momir Milosavljević
Koordinátor projektu: prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
   
Označenie projektu: CENTROBOT OPCS SK - AT
Slovenský názov: Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotik
Doba riešenia: 01. 07. 2009 - 31.12.2013
Partneri: AT, HTBLVA fur Textilindustrie und EDV (lead partner); Wolfgang Hickel
  AT, Fachhochschule Technikum Wien; Angelika Ott
  AT, Osterreichische Gesellschaft fur innovative Computerwissenschaften; Roland Stelzer
  SK, Robotika. SK; Dipl. Ing. Richard Balogh
Koordinátor projektu: doc. Ing. Peter Hubinský, PhD.
   
Označenie projektu: SK-CZ-0011-09
Anglický názov: KONTENK - Unilateral dynamic contact problems for thin structures
Slovenský názov:  KONTENK - Jednostranné dynamické kontaktné úlohy pre tenké štruktúry
Doba riešenia:  01. 01. 2010 - 31.12.2011
Partneri:  CZ, Jiří Jarušek, Matematický ústav, Akadémia vied ČR
Koordinátor projektu: prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
   
Označenie projektu: ZČU-OZP
Anglický názov: Materials and components for protection of environment
Slovenský názov:  Materiály a komponenty pro ochranu životného prostředí
Doba riešenia:  01. 03. 2006 - 31.12.2011
Koordinátor projektu: CZ, Doc. RNDr. ŠUTTA Pavol, PhD., Západočeská univerzita v Plzni
Koordinátor za STU: prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.  
   
Označenie projektu:  CK-CZ-0139-09
Anglický názov:  METACARBON - Investigation of electrical and optical properties of nanodiamond and diamondlike carbon thin films
Slovenský názov:   METACARBON - Štúdium elektrických a optických vlastností nanodiamantových a diamantu podobných uhlíkových tenkých vrstiev
Doba riešenia:  01. 01. 2010 - 31.12.2011
Partneri: Zdeněk Remeš, Fyzikální ústav AV ČR  
Koordinátor projektu: doc. Ing. Marián Veselý, CSc.
   
Označenie projektu: SK-PL-0017-09
Anglický názov:  MICROHET - Technology and Characterization of Advanced Semiconductor Heterostructures for Micro and Optoelectronic Devices
Slovenský názov:  MICROHET - Príprava a charakterizácia perspektívnych polovodičových heteroštruktúr pre mikro a optoelektronické prvky
Doba riešenia:  01. 01. 2010 - 31.12.2011
Partneri: PL, prof. Marek Tlaczala, Wroclaw University of Technology
Koordinátor projektu: prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.  
   
Označenie projektu: SK-IT-0030-08
Anglický názov:  NANOMIXSENS - Nanostructured mixing metal oxides for MEMS gas sensors  
Slovenský názov:   NANOMIXSENS - Nanoštruktúrne zmiešané oxidy kovov pre MEMS senzory plynov
Doba riešenia:  01. 05. 2009 - 31.12.2011
Partneri:  IT, Dr. Simonetta Capone, Italian National Council of Research, Institute for Microelectronics and Microsystems
Koordinátor projektu: doc. Ing. Ivan Hotový, CSc.  
   
Označenie projektu: SK-PL-0013-09 
Anglický názov:  STRUMANO - Structural modifications of amorphous and nanocrystalline Fe-based alloys  
Slovenský názov:   STRUMANO - Štruktúrne modifikácie amorfných a nanokryštalických železných zliatin
Doba riešenia:  01. 01. 2010 - 31.12.2011
Partneri: PL, prof. Jerzy Kaleta, Wroclaw University of Technology
Koordinátor projektu: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.  
   
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Označenie projektu: SK-BG-0042-08
Anglický názov:   A new extractive methods for recovery of organic acids from biotechnological and waste solutions.  
Slovenský názov:    Nové extraktívne metódy získavania organických kyselín z biotechnologických a odpadových roztokov  
Doba riešenia:   01. 02. 2009 - 31.12.2010
Partneri:  BG, Ústav chemického inžinierstva Bulharskej akadémie vied, Sofia, doc. Ing. Dragomir Yankov, PhD
Koordinátor projektu: Ing. Štefan Schlosser, CSc.
   
Označenie projektu: SK-AT-0018-08 
Anglický názov:   Electronic structure of coordination compounds
Slovenský názov:    Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín  
Doba riešenia:  01. 02. 2009 - 31.12.2010
Partneri:  AT, University of Vienna, prof. Vladimir B. Arion
Koordinátor projektu: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc 
   
Označenie projektu: SK-AT-0016-08 
Anglický názov:  Electron-transfer induced processes in technology and biology. Reactivity and structural aspects.  
Slovenský názov:    Procesy indukovaného prenosu elektrónu v technológii a biológii. Vzťahy medzi reaktivitou a štruktúrou.
Doba riešenia:   01. 02. 2009 -31.12.2010
Partneri:  AT, Technische Universität Graz, prof. Georg Gescheidt-Demner
Koordinátor projektu: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. 
   
Označenie projektu:  SK-HU-0023-08
Slovenský názov:     Moderné metódy optimalizácie a riadenia v procesoch s úsporou energie
Doba riešenia:    01. 02. 2009 - 31.12.2010
Partneri:   HU, prof. Dr. Ferenc Friedler, DrSc
Koordinátor projektu:   prof. Ing. Alojz Mészáros, CSc.  
   
Označenie projektu:   SK-AT-0002-08 
Anglický názov:  Semiempirical molecular dynamics study of pi-conjugated systems  
Slovenský názov:   Štúdium π-konjugovaných systémov semiempirickou molekulovou dynamikou
Doba riešenia:     01. 02. 2009 - 31.12.2010
Partneri:    AT, Technische Universität Graz, doc. Ing. Anne-Marie Kelterer, PhD.
Koordinátor projektu:  doc. Ing. Vladimir Lukeš, PhD.  
   
Označenie projektu: SK-HU-0001-08 
Anglický názov:  Study of composition, structure and properties of Cu(II) and Fe(III) complexes with fluoroderivatives of biomolecules in the solid state and solutions  
Slovenský názov:  Štúdium zloženia, štruktúry a vlastností komplexov Cu(II) a Fe(III) s fluorovanými biomolekulami v tuhej fáze a v roztokoch  
Doba riešenia: 01. 02. 2009 - 31.12.2010
Partneri: HU, University Szeged, doc. RNDr. Terézia Szabó-Plánka
Koordinátor projektu:  prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.  
   
Materiálovotechnologická fakulta
   
Označenie projektu: IFW MTF STU 
Anglický názov:   Investigation of fine structures in metallic materials using TEM  
Slovenský názov:  Výskum jemných štruktúr kovových materiálov pomocou TEM
Doba riešenia: 4.8.2008 - 31.12.2011
Koordinátor projektu:  DE, prof.Dr.Jűrgen Eckert, Institute for Solid State and Materials Research
Koordinátor za STU:  prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.  
   
Označenie projektu: Bekaert, Zwevegem, Belgium 
Slovenský názov:  Progresívne materiály, spracovanie a automatizácia  
Doba riešenia: 26.5.2008 - 25.5.2010
Koordinátor projektu:   doc. Ing. Martin Kusý, PhD.  
   
Ústav manažmentu
   
 Označenie projektu: AKK CENTROPE
 Anglický názov:   Alps Carpatian Corridors Centrope
 Slovenský názov:  Alpsko karpatský koridor Centrope
 Doba riešenia: 01.09.2009 - 31.08.2012
 Koordinátor projektu:   prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.