Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta  
   
Označenie projektu: Bil/Nem/SR/STU/06
Anglický názov:   Reduction of the Consumption of the Landscape Areas by Activating the Potential of the Existing Urban Spaces
Slovenský názov:   Utlmenie extenzívneho rastu vidieckych sídel aktiváciou možností poskytovaných ich intravilánmi
Doba riešenia:  28.06.2006 - 31.12.2008
Partneri: Germany, Planungsinstitut für ländliche Siedlung, Stuttgart,
Koordinátor za STU:  Dr.-techn. Ing.arch. Rabenseifer
   
Označenie projektu: P 18993
Anglický názov:   Hydrological regionalisation - Towards a coherent framework
Slovenský názov:   Hydrolgická regionalizácia
Doba riešenia:  06.12.2006 - 07.12.2009
Koordinátor projektu:  Austria, TU Wien
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
   
Označenie projektu: ČR/SR/STU07
Anglický názov:    Safety format for non-linear analysis of concrete structures
Slovenský názov:   Spoľahlivostný formát pre nelineárnu analyzu betónových konštrukcií 
Doba riešenia:   1.1.2007 - 31.12.2009
Koordinátor projektu:   Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
   
Označenie projektu: Nem/SR/STU3/07
Anglický názov:     The renewal of select rural contryside in Slovak republic
Slovenský názov:     Obnova vybraných vidieckych sídiel v Slovenskej republike
Doba riešenia:    01.01.2007 - 31.12.2008
Koordinátor projektu:    doc. Ing. Ivan Turček, PhD.
Partneri:    Germany, KONIECZNY Planungsinstitut fur landliche Siedlung , Haussmannstr.1, 70186 Stuttgrat
Koordinátor za STU:    Doc. Ing. Ivan Turček, PhD.
   
Označenie projektu:  Rak/SR/STU2/07
Anglický názov:   Hydrological regionalization - Towards a coherent framework
Slovenský názov:     Hydrologická regionalizácia - syntéza postupov
Doba riešenia:     01.01.2007 - 31.12.2008
Koordinátor projektu:    TU Wien
Partneri:     Austria, TU Wien
Koordinátor za STU:    Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
   
Označenie projektu:  SK-SRB-0019/07
Anglický názov:    Modeling by Computational Intelligence under Uncertainty in Information Systems
Slovenský názov:      Modelovanie informačných systémov pomocou výpočtovej inteligrncie za prítpmnosti neurčitosti.
Doba riešenia:     01.01.2008 - 31.12.2009
Koordinátor projektu:     Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Partneri:     Serbioa, Univerzita Novi Sad
Koordinátor za STU:    Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
   
Strojnícka fakulta  
   
Označenie projektu: 12722/Regular Budget Fund
Anglický názov:   Development of the new high temperature short time blood pasteurization equipment for the tsetse fly diet
Slovenský názov:      Vývoj vysoko teplotného-krátkodobého doskového pasterizéra na spracovanie potravy-krvi pre muchy tse-tse
Doba riešenia:     01.01.2004  - 14.12.2008
Koordinátor projektu: Dr. Udo Feldmann
Partneri:  Slovakia, Výskumný ústav potravinársky, Modra
  Slovakia, Ústav zoológie SAV Bratislava
Koordinátor za STU:     Ing. Ivan Morávek
   
Označenie projektu: SK-Srbsko-01107
Anglický názov:   Biomass Engineering Treatment by Briquetting and Pelleting Process
Slovenský názov:      Technika spracovania biomasy procesom briketovania a peletovania
Doba riešenia:     01.03.2006 - 28.02.2008
Partneri:   Institut for Production Engineering, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
   
Označenie projektu: SK-BUL 00106
Anglický názov:   Automated manufacturing systems and progressive technologies
Slovenský názov:      Automatizované výrobné systémy a progresívne technológie
Doba riešenia:     01.01.2007 - 31.12.2008
Partneri:     Bulgaria, TU Sofia
Koordinátor projektu:  Ing. Angel Pavlov
   
Označenie projektu:  SK-Srbsko-01606
Anglický názov:    New Technologies and Principes of Automatic Manufacturing Control System
Slovenský názov:      Progresívne technológie a nové technologické princípy riadenia automatizovaného výrobného systému
Doba riešenia:     01.01.2008 - 31.12.2009
Partneri:     Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
Koordinátor projektu:    Ing. Angel Pavlov, CSc.
   
Fakulta elektrotechniky a informatiky 
   
Označenie projektu: Rak/Slov/FEI/04
Anglický názov:    Optimized contacts for blue light emitting diodes
Slovenský názov:      Optimalizované kontakty pre modré svetlo emitujúce diódy
Doba riešenia:     01.01.2004 - 31.12.2008
Partneri:  Austria, JKU Linz
Koordinátor projektu:   Doc. Ing. Jozef Liday, PhD.
   
Označenie projektu:  Slov/Hol-VTS-SLU-IE.B100863
Anglický názov:    Contract study: Proton irradiation of samples using cascade accelerator.
Slovenský názov:      Štúdia: Protónové ožarovanie vzoriek pomocou kaskádneho urýchľovača
Doba riešenia:    

01.04.2005 - 31.12.2049

Partneri:  Netherlands, Joint research centre EC
Koordinátor projektu:  Prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.
   
Označenie projektu:  S/P-B-kov
Anglický názov:    Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures Characterization and Processing for Optoelectronic Devices
Slovenský názov:      Príprava a charakterizácia perspektívnych polovodičových heteroštruktúr a nanoštruktúr pre optoelektronické prvky
Doba riešenia:     01.01.2006 - 31.12.2008
Koordinátor projektu:  Marek Tlaczala
Koordinátor za STU:     Prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
   
Označenie projektu:  Slov/Tal-B-hot
Anglický názov:    Micromachinet GAS Sensing microsystemy
Slovenský názov:      Plynovocitlivý mikrosystém založený na mikromechanických štruktúrach
Doba riešenia:     01.02.2006  - 15.12.2008
Koordinátor projektu:  Dr. Pietro Siciliano
Koordinátor za STU:    Doc. Ing. Ivan Hotový, PhD.
   
Označenie projektu:  Slov/Čin
Anglický názov:    Engineering properties of nanoparticiple using pressure and stress - NanoStress
Slovenský názov:      Dizajn vlastností nanočastíc pri použití tlaku - NanoStress
Doba riešenia:     01.03.2006  -  31.12.2008
Koordinátor projektu:  prof. Xingao Gogng, PhD.
Koordinátor za STU:    Prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
   
Označenie projektu:  INTAS 06-1000012-8683
Anglický názov:    Studies on selected problems of beam transport and construction materials for new types of accelerators
Slovenský názov:      Štúdium vybraných problémov transportu iónových zväzkov a konštrukčných materiálov nových typov urýchľovačov
Doba riešenia:    01.01.2007  -  31.12.2008
Koordinátor projektu:  Doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
   
Označenie projektu:  SK-BUL-0005-06 (MODCONT)
Anglický názov:    Modified controllers design for nonlinear hydro power engineering plants control
Slovenský názov:     Navrh modifikovanych regulatorov pre riadenie nelinearnych systemov hydroelektrarni
Doba riešenia:     01.02.2007 - 31.12.2008
Partneri:  Bulgaria, Technical University of Sofia, Faculty of Automatics Department of System and Control Engineering
Koordinátor projektu:  Doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
   
Označenie projektu:  Gr/SR/FEI STU/08
Anglický názov:   Modified metal oxide thin film structures for gas microsensors
Slovenský názov:     Modifikované tenkovrstvové štruktúry na báze kovových oxidov pre mikrosenzory plynu
Doba riešenia:     01.01.2008  - 31.12.2010
Partneri:  Greece, Theoretical and Physical Chemistry Institute, The National Hellenic Research Foundation (NHRF)
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Ivan Hotový, PhD.
   
Označenie projektu:  Nem/SR/Ilm/STU/08
Anglický názov:    Nanoscale multilayer systems for electronics and senzorics - technology, simulation, diagnostics
Slovenský názov:  Nanorozmerové multivrstvové systémy pre elektroniku a senzoriku - technológia, simulácia, diagnostika
Doba riešenia:   01.01.2008 - 31.12.2010 
Partneri:  Germany, Technische Universitat Ilmenau, Fakultat fur Elektrotechnik und Informationstechnik 
Koordinátor projektu:  Doc. Ing. Jozef Liday, PhD. 
   
Označenie projektu:  ČR/SR/STU/ČAV/08 
Anglický názov:   KOPEC - Investigation of metal contacts on diamond and DLC thin films by optical and electrical measurements in order to futher semiconductor application
Slovenský názov:  KOPEC - Štúdium kovových kontaktov na diamantových a diamantu podobných vrstvách pomocou optických a elektrických meraní s cieľom optimalizácie pre ďalšie polovodičové použitie 
Doba riešenia:   01.01.2008 - 31.12.2010 
Partneri:  Czech Republic, Fyzikálny ústav AV ČR, v.v.i. 
Koordinátor projektu:  Doc. Ing. Marian Veselý, PhD. 
   
Označenie projektu:  SK-CZ-0078-07 (NANOCARBON)
Anglický názov:    Preparation of carbon nanostructures by CVD methods and their characterization
Slovenský názov:  Príprava uhlíkových nanoštruktúr metódami CVD a ich charakterizácia 
Doba riešenia:    01.02.2008 -  31.12.200
Partneri:  Czech Republic, Masarykova univerzita
Koordinátor projektu:  Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. 
   
Označenie projektu:   SK-AT-00506 
Anglický názov:   Theoretical study of photo-physical properties of small substituted aromatic molecules with TD-DFT and CEO methods. 
Slovenský názov:       Teoretické štúdium foto-fyzikálnych vlastností malých substituovaných päť a šesťčlánkových aromatických molekúl metódami TD-DFT a CEO. 
Doba riešenia:   01.01.2006 - 30.06.2008 
Koordinátor projektu:   Dr, Anne-Marie Kelterrer 
Partneri:   Austria, Technische Universität Graz, Institut fur physikalische und theoretische chemie, Ing. Anne-Marie Kelterer, PhD. 
Koordinátor za STU:      Doc. Ing. Vladimír Lukeš, PhD. 

 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

   
Označenie projektu:  SK-AT-00106
Anglický názov:     Anti-aging at the molecular level: Antioxidants in Slovak and Austrian wines.
Slovenský názov:       Inhibícia starnutia na molekulovej úrovni: Antioxidanty v slovenských a rakúskych vínach.
Doba riešenia:     01.01.2006 - 30.06.2008
Koordinátor projektu: Prof. Georg Gescheidt, PhD., D.Sc.
Partneri:   Austria, Technische Universität Graz, Institut fur physikalischce und theoretische chemie, Prof. Dr. Rer. Nat. Georg Gescheidt-Demner
Koordinátor za STU:      Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
   
Označenie projektu:  SK-MAD-001-06
Slovenský názov:        Modelovanie, optimalizácia a riadenie procesov prestupu tepla a látky. 
Doba riešenia:      01.01.2007 - 1.12.2008
Partneri:    Hungary, Budapest University of Technology and Economics, Dr.Péter Mizsey
Koordinátor za STU:       Prof. Dr. Ing. Miroslav Fikar
   
Označenie projektu:   SK-MAD-004-06
Slovenský názov:        Vlastnosti roztokov komplexov Cu(II) a Fe(II) s terapeuticky účinnými ligandami.
Doba riešenia:       01.01.2007 - 31.12.2008
Partneri:     Hungary, University of Szeged, Terézia Plánkáné Szabó
Koordinátor za STU:        Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
   
Označenie projektu:  SK-MAD-014-06
Slovenský názov:  Hybridné procesy na produkciu organických kyselín a ich esterov.
Doba riešenia:     01.01.2007 -  31.12.2008
Partneri:     Hungary, University of Pannonia, Dr.Katalin Belafi-Bakó
Koordinátor za STU:    Ing. Štefan Schlosser, PhD.
   
Označenie projektu:  Nem/SR/STU07
Anglický názov:   Composite materials based on rubber with magnetic fillers and study of influence of surface modification by plasma on the properties of materials which applied in rubber products.
Slovenský názov:   Kompozitné materiály na báze elastomérov s magnetickými plnivami a štúdium vplyvu povrchovej modifikácie plazmou na vlastnosti materiálov aplikovaných v gumárenských výrobkoch.
Doba riešenia:      01.01.2007 - 31.12.2009
Partneri:      Germany,
Koordinátor projektu:   Doc. Ing. Ivan Hudec, PhD.
   
Označenie projektu:  3 Fokoop DEU/1063827 
Anglický názov:   In situ spectroelectrochemistry of new materials with extended pi-system for applications in optoelectronic devices, sensors and catalysis.
Slovenský názov:   In situ spektroelektrochémia nových materiálov s konjugovaným pí-systémom pre optoelektroniku, senzoriku a katalýzu.
Doba riešenia:    01.01.2007 - 31.12.2009
Koordinátor projektu: Prof. Dr. Lothar Dunsch
Partneri:      Germany, Prof. Dr. Lothar Dunsch, IFW Dresden, Drážďany
Koordinátor za STU:    Doc. Ing. Peter Rapta, DrSc.
   
Označenie projektu:  Nem/SR/STU1/07
Anglický názov:   Polymer blends and composites based on biopolymers and biodegradable polymers.
Slovenský názov:   Polymérne zmesi a kompozity na báze biopolymérov a biodegradovateľných polymérov.
Doba riešenia:    01.01.2007 - 31.12.2009
Partneri:      Germany, Martin-Luther University, Halle-Wittenberg, Merseburg, Germany, prof.Dr.Ing. Hans-Joachim Radusch
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Pavol Alexy, PhD.
   
Označenie projektu:  Ukr/SR/STU/08
Anglický názov:   Characterization of Surfaces of Electrodeposited Layers of Refractory Metals.
Slovenský názov:   Charakterizácia povrchov elektrolyticky vylúčených povlakov žiaruvzdorných kovov. 
Doba riešenia:    01.01.2008 - 31.12.2009
Partneri:      Ukraine
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
   
Označenie projektu:  SK-CZ-0042-07
Anglický názov:   Algorithms for control of processes with mass and heat transfer.
Slovenský názov:   Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla. 
Doba riešenia:    01.01.2008 - 31.12.2009
Partneri:      Czech Republic, 
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
   
Označenie projektu:  SK-UA-0012-07
Slovenský názov:   Vylučovanie vrstiev karbidov volfrámu a molybdénu na polovodičových materiáloch v prostredí iónových tavenín.
Doba riešenia:     01.01.2008 - 31.12.2009 
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc. 
   
Označenie projektu:   SK-FR-0001-07 
Slovenský názov:    Elektrónový transport v dopovaných konjugovaných systémoch. Teória a experiment.
Doba riešenia:    01.01.2008 - 31.12.2009
Partneri: France 
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD. 
   
Označenie projektu:   SK-FR-0005-07
Slovenský názov:    Domino reakcie v iónových kvapalinách a ich využitie v syntéze prírodných alebo neprírodných produktov.
Doba riešenia:    01.01.2008 - 31.12.2009 
Partneri: France
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. 
   
Označenie projektu:  Mex/SR/STU/08
Slovenský názov:    Perspektívne organické materiály v elektro-optických aplikáciách (materiály pre solárne články). 
Doba riešenia:     01.01.2008 - 31.12.2010
Partneri: Mexico, 
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Jozef Kožíšek, PhD.
   
Označenie projektu:  Nem/SR/FCHPT1/08
Anglický názov:   Coordination compounds as multifunctional nanoobjects. 
Slovenský názov:   Koordinačné zlúčeniny ako multifunkčné nanoobjekty.
Doba riešenia:     01.01.2008 - 31.12.2011
Partneri:       Germany, Dr. Mário Ruben, Intitut fur Nanotechnologie, Karlsruhe, SRN 
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
   
Označenie projektu:   SK-FR-0003-07 
Slovenský názov:    Dynamická a globálna optimalizácia procesov.
Doba riešenia:     01.02.2008 do 31.12.2009
Partneri:       France, 
Koordinátor projektu:  Prof. Ing. Miroslav Fikar, Dr.
   
Označenie projektu:   SK-ZA-0010-07
Anglický názov:    Analysis of phenolic and flavour compounds of the mead varieties in South Africa and Slovakia.
Slovenský názov:    Analýza fenolových a aromatických látok medoviny v Juhoafrickej republike a Slovenskej republike. 
Doba riešenia:    28.07.2008 do 31.12.2009
Partneri:       South Africa, Rhodes University, Mgr. Brendan S. Wilhelmi, PhD.
Koordinátor za STU:  Doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
   
Fakulta architektúry 
   
Označenie projektu:  

Bil/Rak/Nem/SR/FA/06

Anglický názov:    mind(21)factory, "networked cultural and educational hub"
Slovenský názov:    mind(21)factory, sieťová kultúrna, vedecko-výskumná a vzdelávacia točňa
Doba riešenia:   01.01.2006 - 31.12.2008
Koordinátor projektu:   Germany
Partneri:     Germany, mind(21)factory for Knowledge Engineering and Knowledge Design Stuttgart, Frankfurt/M, Berlin
Koordinátor za STU:   Ing. arch. Naďa Hrašková, PhD.
   
Označenie projektu:  

Fr/SR/STU07

Anglický názov:    New Strategies for conversion of Industrial Cities
Slovenský názov:    Nové stratégie pre konverziu priemyselných miest
Doba riešenia:   01.01.2007 - 31.12.2008
Koordinátor projektu:   FR, École D ´Architecture de Lyon
Partneri:     France
Koordinátor za STU:  Doc. Ing. arch. Ľubica Vítková, PhD.
   
Označenie projektu:  

Angl/SR/STU1/07

Anglický názov:    New methods of strategic impact assessment in the field of spatial planning
Slovenský názov:    Nové metódy a techniky strategického hodnotenia vplyvov v oblasti priestorového plánovania
Doba riešenia:   01.01.2007 - 31.12.2009
Koordinátor projektu:   United Kingdom
Partneri:     United Kingdom, University of Liverpool, Department of Civic Design
Koordinátor za STU:  RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
   
Označenie projektu:  

NEm/SR/STU4/07

Anglický názov:    Current Problems in Spatial Development in Central and Eastern Europe - spatial innovation in the information society
Slovenský názov:    Aktuálne problémy priestorového rozvoja v strednej a východnej Európe - priestorove inovacie v informacnej spolocnosti
Doba riešenia:   01.01.2007 - 31.12.2009
Koordinátor projektu:   Slovakia
Partneri:     Germany, Gottfried Leibniz Institut fuer oekologische Raumentwicklung e.V. , Weberplatz 1, Dresden
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. arch. Maroš FINKA, PhD.
   
Označenie projektu:  

Tal/SR/STU07

Anglický názov:    Design for All - new method of seamless design in architecture, urbanism and product design supporting the integration of diskriminated groups of people into the life of society
Slovenský názov:    Univerzálne navrhovanie - nová metóda bezbariérového navrhovania v architektúre, urbanizme a dizajne, ktorá podporuje integráciu diskriminovaných skupín ľudí do života spoločnosti
Doba riešenia:   01.01.2007 - 31.12.2009
Koordinátor projektu:   Slovakia
Partneri:     Italy, European Institute for Design and Disability - Design for All Europe,via Sumpiazzo 9, 23865 Oliveto Lario (LC)
Koordinátor za STU:  Doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD.
   
Označenie projektu:  

 

Anglický názov:    Systematization and methodology for evaluation of historic parks revitalization in Middleeuropean context
Slovenský názov:    Systematizácia a metodológia hodnotenia obnovy historických parkov v stredoeurópskom kontexte
Doba riešenia:   01.01.2008 - 31.12.2010
Koordinátor projektu:   Austria
Partneri:     Austria, Technische Universität Wien
Koordinátor za STU:  Doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
   
Označenie projektu:  

 

Anglický názov:    NETARCH - New Research Technologies in Architecture and Urban Design
Slovenský názov:    NETARCH - Nové technológie výskumu v architektúre a urbanizme
Doba riešenia:   01.01.2008 do 31.12.2010
Koordinátor projektu:   Spain
Partneri:     Spain, Universitat Ramon Llull, Barcelona
Koordinátor za STU:  Ing. arch. Igor Kočšo, PhD.
   
Materiálovotechnologická fakulta
 
Označenie projektu:   

SR - SRN - Belgicko  

Slovenský názov:   Progresívne materiály, spracovanie a automatizácia 
Doba riešenia:    26.05.2008 - 25.05.2010 
Koordinátor projektu:   Ing. Martin Kusý, PhD.