Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

STAVEBNÁ FAKULTA
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120200033 
Anglický názov:  Hydroinformatics – implement for simulation, information and comunication technologies in hydrology, hydraulics and water management
Slovenský názov:  Hydroinformatika-nástroj na modelovanie v hydraulike, hydrológii a vodnom hospodárstve 
Doba riešenia:  12.01.2005 - 30.9.2008
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Andrej Šoltész, CSc. 
   
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 11230100225
Anglický názov: Preparation of students of water management and ecological specialization for university education in All-european territory.
Slovenský názov:  Príprava študentov vodohospodárskeho a ekologického zamerania na vysokoškolské vzdelávanie v celoeurópskom priestore.
Doba riešenia:   01.11.2006 - 30.06.2008
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Andrej Šoltész, CSc.  
   
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond JPD BA-3-2004/008  
Anglický názov: Implementation of the new non-traditional forms of the physical education - the way to the building of the  more reliable background of technics
Slovenský názov:  Implemnetácia nových netradičných foriem fyzikálneho vzdelávania-cesta k vybudovaniu spoľahlivejšieho
zázemia technikov 
Doba riešenia:    12.01.2005 - 30.09.2008
Koordinátor projektu:  Doc. RNDr. Ivan Baník, PhD. 
   
Označenie projektu:   Európsky sociálny fond 13120200051 
Slovenský názov:  Program vzdelávania postgraduálnych študentov ako podpora ich prípravy na podnikanie
Doba riešenia:   12.05.2005 - 31.10.2008
Koordinátor projektu: Ing. Zora Petráková, PhD.
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond  3120200041
Anglický názov: Higher education program for the graduate students and young research workers in area of hygrotheral behavior of the building in context new research knowledge.
Slovenský názov:   Program vyššieho vzdelávania doktorandov a mladých výskumých pracovníkov v oblasti tepelno-vlhkostného správania sa budovy v kontexte najnovších poznatkov vedy a vyskumu
Doba riešenia:    01.09.2005 - 30.9.2008
Koordinátor projektu:  Doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD. 
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120120137
Anglický názov: Reconstruction of prefabricated buildings
- comprehensive solution of structural, technological, sanitary and energy problems
Slovenský názov:   Obnova panelových budov - komplexné riešenie konštrukčných, technologických, hygienických a energetických problémov
Doba riešenia:    13.09.2005 - 31.10.2008
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
Označenie projektu: Európsky sociálny fond 13120120242 
Anglický názov: Awareness improving of Grammar school students and their preparation for study at Faculty od Civil engineering STU in Bratislava
Slovenský názov:   Zlepšovanie povedomia študentov stredných škôl a ich príprava pre štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.
Doba riešenia:    1.09.2006 - 31.8.2008
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120120281 
Anglický názov: Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora
Slovenský názov:   Creation and administration of study program Constructions and transportation engineering in english language at Faculty of Civil engineering at STU in Bratislava
Doba riešenia:    01.01.2006 - 31.12.2008
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 
Označenie projektu: Európsky sociálny fond 13120120271 
Anglický názov: Complex lanmgiage transformation and personal support of a new study programm: Mathematical and Computational Modelling
Slovenský názov:   Kompletná jazyková transformácia a personálne zabezpečenie študijného programu matematicko-počítačové modelovanie
Doba riešenia:   01.10.2006 - 30.11.2008
Koordinátor projektu: Doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. 


STROJNÍCKA FAKULTA

Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120120104
Slovenský názov:   Vzdelávací portál Strojníckej fakulty STU pre podporu  distribuovaného vzdelávania, e-learningu a webMatematiky
Doba riešenia:    01.12.2004 - 30.4.2008
Koordinátor projektu:  Mgr. Monika Kováčová, PhD.
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 11230220155
Anglický názov: CEDIV-M II Centre of distance learning of the teachers of mathematics
Slovenský názov:   Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky pre výučbu predmetu s podporou PAS
Doba riešenia:    01.12.2004 - 31.12.2008
Partneri: Slovakia, Gymnázium Grosslingová 18
Slovakia, 1. súkromné gymnázium Bratislava
Slovakia, Spojená škola Gymnázium J.Hronca a ZŠ Košická
Koordinátor projektu:   Mgr. Monika Kováčová, PhD.
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120120117
Anglický názov: Implementation of the new non-traditional forms of the physical education - the way to the building of the more reliable background of technics
Slovenský názov:   Implemnetácia nových netradičných foriem fyzikálneho vzdelávania-cesta k vybudovaniu spoľahlivejšieho zázemia technikov
Doba riešenia:    01.01.2005 - 31.12.2008
Koordinátor projektu: Prof. RNDr. Ivan Baník, PhD.
Koordinátor za STU:   Doc. RNDr. Juraj Dillinger, PhD. 
   
Označenie projektu:   Európsky sociálny fond 13120120130 
Slovenský názov:   AI21 Automobilový inžinier 21. storočia
Doba riešenia:    01.09.2005 - 30.06.2008
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Marian Polóni, PhD.
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120200076
Slovenský názov:   Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania MATNET
Doba riešenia:    01.04.2006 - 31.03.2008
Koordinátor projektu: SAV, Dr.Ing.Jaroslav Jerz
Partneri: Slovakia, Prvá zváračská, a.s. Bratislava
Slovakia, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovakia, Ústav polymérov SAV
Slovakia, Ústav anorganickej chémie SAV
Slovakia, Fyzikálny ústav SAV
Slovakia, Elektrotechnický ústav SAV
Slovakia, Medzinárodné laserové centrum
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
Doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
Doc. Ing. Zita Iždinská, CSc.
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13110100020
Slovenský názov:   Vzdelávania nezamestnaných zo znevýhodnených skupín pre prácu technológov zvárania a pracovníkov nedeštruktívneho skúšania
Doba riešenia: 15.06.2006  - 14.06.2008
Koordinátor projektu: Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120200115
Slovenský názov:   Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v Slovenskej republike
Doba riešenia: 28.06.2006 - 30.11.2008
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Cyril Belavý, CSc.
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120120323
Slovenský názov: Vzdelávanie v oblasti zvárania plastov - nové možnosti ulatnenia na trhu práce
Doba riešenia: 01.02.2007 - 30.04.2008
Koordinátor projektu: Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Ernest Gondár, PhD.
   
Označenie projektu: Európsky sociálny fond 13120120238
Anglický názov: CEDIV-M II Centre of distance learning of the teachers of mathematics
Slovenský názov: CEDIV-M II Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky
Doba riešenia: 01.08.2006 - 31.08.2008
Partneri: Slovakia, Gymnázium Grosslingová 18
  Slovakia, 1. súkromné gymnázium Bratislava
  Slovakia, Spojená škola Gymnázium J.Hronca a ZŠ Košická
Koordinátor projektu: Mgr. Monika Kováčová, PhD.


FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Označenie projektu: Európsky sociálny fond 13120120100
Anglický názov: Enhancement of bachelor and master student preparation for their future career
Slovenský názov: Skvalitnenie prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na ich budúce povolanie
Doba riešenia: 01.12.2004 - 31.12.2008
Koordinátor projektu: Ing. Katarína Žáková, PhD.
   
Označenie projektu: Európsky sociálny fond 13120200032
Slovenský názov: MERTECH - Výchova doktorandov a odborných pracovníkov pre výskum, vývoj, inovácie a aplikácie v oblasti merania a meracej techniky
Doba riešenia: 01.10.2005 - 31.07.2008
Koordinátor projektu: prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Partneri: Slovakia, Ústav Merania SAV
  Slovakia, Strojnícka fakulta STU
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
   
Označenie projektu: Európsky sociálny fond 13120200115
Slovenský názov: Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR
Doba riešenia: 17.02.2006 - 30.11.2008
Koordinátor projektu: doc. Ing. Cyril Belavý, CSc.
Partneri: Slovakia, Ústav informatizácie,automatizácie a matematiky, FCHPT STU, prof. Dr. Ing. Miroslav Fikar
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
 
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 11230220525
Slovenský názov: Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2008
Koordinátor projektu: Ing. Katarína Žáková, PhD.
   
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120200076
Slovenský názov: MATNET - Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania
Doba riešenia: 01.04.2006 - 30.09.2008
Koordinátor projektu: Dr. Ing. Jaroslav Jerz
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. /spoluriešiteľ
   
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120120287
Slovenský názov: Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese
Doba riešenia: 01.11.2006 - 30.11.2008
Koordinátor projektu: Ing. Katarína Žáková, PhD.
   
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120200042
Slovenský názov: UNIKA – Univerzitná sieť pre kancelárie EÚ programov.
Doba riešenia: 01.09.2005 - 30.11.2008
Partneri: Slovakia, Univerzita Komenského v Bratislave
Slovakia, Ekonomická univerzita v Bratislave
SK, Vysoká škola muzických umení
SK, Vysoká škola výtvarných umení
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120110064
Anglický názov: Educational programme for SME
employees providing services in television technics
Slovenský názov:   EDUCTV – rekvalifikačný program pre zamestnancov servisných podnikov v oblasti televíznej techniky
Doba riešenia:    01.07.2005 - 31.12.2008
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Pavel Píš, CSc.
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120200040
Anglický názov: NANOSYS - Centre of education and research of nanotechnology for expansion of IC and microsystems applications
Slovenský názov:   NANOSYS - Stredisko vzdelávania a výskumu
nanotechnológií pre rozvoj aplikácií IO a
mikrosystémov
Doba riešenia:    01.09.2005 - 31.12.2008
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120120183
Anglický názov: Development and innovation of the subjects in the Informatics course of study fulfilling the modern requirements of E-learning
Slovenský názov:  Tvorba a inovácia predmetov študijneho programu aplikovaná informatika splňujúceho moderné
požiadavky e-vzdelávania
Koordinátor projektu: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Doba riešenia:    01.02.2006 - 31.10.2008
Koordinátor za STU: Doc. RNDR. Jaroslav Fogel, PhD.
Označenie projektu:  Euróspky sociálny fond 13120120214
Anglický názov: ACUMED - Innovation program aimed on creation of modern study materials for medical high schools
Slovenský názov: ACUMET - Inovatívny program tvorby moderných učebných osnov pre stredné zdravotnícke školy
Doba riešenia:   16.09.2006 - 30.04.2008
Koordinátor projektu: Ing. Fedor Lehocki
Označenie projektu:  Euróspky sociálny fond 13120110126
Slovenský názov: NGN Multimédia, multimediálne ICT technológie, sieťové platformy, multimediálne služby a sieťova bezpečnosť
Doba riešenia:   16.10.2006 - 15.04.2008
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.
 
REKTORÁT
Označenie projektu:  Euróspky sociálny fond 13120200044
Slovenský názov: Rozvoj informačnej bázy Know-how centra
Doba riešenia:   01.09.2005 - 31.08.2008
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
Koordinátor za STU: Ing. Eva Nedorostová
Označenie projektu:  Euróspky sociálny fond 13120200027
Slovenský názov: Vybudovanie a prevádzkovanie redakcie Know-how centra STU
Doba riešenia: 01.09.2005  - 31.08.2008
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
Koordinátor za STU: Ing. Miroslav Mihálik


FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 131201110125
Anglický názov: Pilot project for education of selected modern IT topics in lifelong education process using modern teaching methods
Slovenský názov:   Pilotný projekt výučby vybraných moderných oblastí IT v procese celoživotného vzdelávania s využitím
moderných vyučovacích metód
Doba riešenia:    01.08.2006 - 31.07.2008
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.


FAKULTA ARCHITEKTÚRY

Označenie projektu: Európsky sociálny fond 13120110487
Anglický názov: The Increasing the Quality of an Education in an Architecture and Design
Slovenský názov: Zvyšovanie kvality vzdelania v architektúre a dizajne
Doba riešenia: 1.09.2007 - 31.08.2008
Koordinátor projektu:

Ing.Veronika Kotradyova, PhD.
Označenie projektu: Európsky sociálny fond 13120200045
Slovenský názov:   Podpora rastu vedomostí a ľudského potenciálu pre zvládnutie budúcich zmien v rozšírenej Európe vo vzťahu k rozvoju územia Bratislavského regiónu“
Doba riešenia:    21.02.2006 - 22.02.2008
Koordinátor projektu: Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Označenie projektu: Európsky sociálny fond 112301100148
Slovenský názov:   Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum FA STU
Banská Štiavnica
Doba riešenia:    01.04.2006 - 31.03.2008
Koordinátor projektu: RNDr. Juraj Paučula
Doc. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Označenie projektu: Európsky sociálny fond 13120200084
Slovenský názov:   Podpora rozvoja medzinárodného transferu invoácií s využitím európskej integrácie vedecko-výskumných kapacít SPECTRA Centra excelencie EU
Doba riešenia:    01.05.2006 - 31.05.2008
Koordinátor projektu: Prof. Ing. arch. Maros Finka, PhD.
Označenie projektu: Európsky sociálny fond 13120110152
Slovenský názov:   Centrum celoživotného vzdelávania - zvyšovanie
odborných zručností zamestnancov
Doba riešenia:    06.09.2006 - 31.08.2008
Koordinátor projektu: Doc. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.


MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA

Označenie projektu: Európsky sociálny fond 11230100437
Slovenský názov:   Zvýšenie kompetencií a vzdelanostnej úrovne doktorandov
Doba riešenia: 01.01.2007 - 31.10.2008
Koordinátor projektu: Ministerstvo školstva SR
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD.
Označenie projektu: Európsky sociálny fond 11230100073
Slovenský názov:   Adaptačné vzdelávanie pedagógov pre ovládanie inovatívnych technológií
Doba riešenia: 01.09.2005  - 31.07.2008
Koordinátor projektu: Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Označenie projektu: Európsky sociálny fond 11230220340
Slovenský názov:   Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov prostredníctvom kurzov zvárania a ovládania počítačov
Doba riešenia: 01.04.2006 - 31.03.2008
Koordinátor projektu: Ministerstvo školstva SR
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Označenie projektu: Európsky sociálny fond 11230220391
Slovenský názov:   Modulárny systém dištančného vzdelávania v projektovom manažmente s podporou e-learningu a informačných technológií.
Doba riešenia: 01.04.2006 - 31.03.2008
Koordinátor projektu: Ministerstvo školstva SR
Koordinátor za STU: Ing. Peter Ončák
Označenie projektu: Európsky sociálny fond 11230100458
Slovenský názov:  Transformácia študijného programu 2. stupňa automatizácia a informatizácia procesov do anglického jazyka
Doba riešenia: 01.07.2007 - 30.06.2008
Koordinátor projektu: ESF
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Peter Schreiber, PhD.