Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity


prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. - rektor


Rektorát
Doc. Ing. František Horňák, PhD. - prorektor pre vzdelávanie a zahraničné vzťahy

Stavebná fakulta

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

Strojnícka fakulta

Doc. Ing. Marian Králik, PhD. - prodekan pre externé vzťahy a propagáciu

Fakulta elektrotechniky a informatikyFakulta chemickej a potravinárskej technológie
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, zahraničné styky a vzťahy s verejnosťou

Fakulta architektúry
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.- prodekan pre zahraničie, vonkajšie vzťahy a ľudské zdroje

Materiálovotechnologická fakulta
prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, zahraničné vzťahy a kvalifikačný rast akademikov     

Fakulta informatiky a informačných technológií

doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. - prodekan pre domácu a zahraničnú spoluprácu a propagáciu fakulty