Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Fakulta elektrotechniky a informatiky
      
Označenie projektu: SK - FR - 0013 - 11
Anglický názov: Polynomival Approach for Nonlinear Control Systems Theory
Slovenský názov: Polynominálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov
Doba riešenia: 01.01.2012 - 31.12.2013
Koordinátor projektu: doc. Ing. Miroslav Halás, PhD.
       
Označenie projektu: CENTROBOT OPCS SK - AT
Slovenský názov: Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné
centrum v oblasti robotik
Doba riešenia: 01. 07. 2009 - 31.12.2013
Partneri: AT, HTBLVA fur Textilindustrie und EDV (lead partner); Wolfgang Hickel
  AT, Fachhochschule Technikum Wien; Angelika Ott
  AT, Osterreichische Gesellschaft fur innovative Computerwissenschaften
  SK, Robotika. SK; Dipl. Ing. Richard Balogh
Koordinátor projektu: doc. Ing. Peter Hubinský, PhD.
       
Označenie projektu: SK - PL - 0032 - 12
Anglický názov: Structural and magnetic properties of ion irradiated metallic glasses
Slovenský názov: Štruktúrne a magnetické vlastnosti iónmi ožiarených kovových skiel
Doba riešenia: 01.01.2013 - 31.12.2013
Koordinátor projektu: 
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
            
Označenie projektu: SK - AT - 0008 - 12
Anglický názov: Comparison between mechanical and electrical degradation
of photovoltaic devices after forced ageing
Slovenský názov: Porovnanie mechanickej a elektrickej degradácie fotovoltaických
prvkov po zrýchlenomstárnutí
Doba riešenia: 01.01.2013 - 31.12.2014
Koordinátor projektu: 
doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.
              
Označenie projektu:  SK - AT - 0001 - 12
Anglický názov:    Numerical and experimental analyses for non-uniform torsion
of beam constructions
Slovenský názov:  Výpočtové a experimentálne riešenie stiesneného krútenia
nosníkových konštrukcií
Doba riešenia: 01.01.2013 - 31.12.2014 
Koordinátor projektu:    prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
       
                   
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
      
Označenie projektu: CZ - SK - 0075 - 11
Anglický názov:   Number Theory and its Applications
Slovenský názov:    Teória čísiel a jej aplikácie
Doba riešenia:   01.01.2012 - 31.12.2013
Koordinátor projektu: doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.
        
Označenie projektu: SK - FR - 0004 - 11
Anglický názov:   Dynamic and Global Optimisation of Processes
Slovenský názov:    Dynamická a globálna optimalizácia procesov
Doba riešenia:  01.01.2012 - 31.12.2013  
Koordinátor projektu: prof. Ing. Miroslav Fikar, DRSc.
       
Označenie projektu:   SK - SRB - 0022 - 11
Anglický názov:  The use of modern analytical methods for characterisation of
pollution of drinking water sources in Novi Sad municipality
Slovenský názov:   Využitie moderných analytických metód pre charakterizáciu
znečistenia zdrojov pitnej vody v lokalite Novi Sad
Doba riešenia:     01.01.2012 - 31.12.2013
Koordinátor projektu:
doc. Ing. Ivan Špánik, PhD.
   
Označenie projektu: SK- RO - 0028 - 10
Anglický názov:  Electrochemical biosensor based on nucleic acids for the detection
of effetcs of chemical agents on DNA.
Slovenský názov:  Elektrochemický biosenzor na báze nukleových kyselín pre
detekciu vplyvu chemických látok na DNA.
Doba riešenia: 23.05.2011 - 31.12.2012
Koordinátor projektu:  prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
    
        
Materiálovotechnologická fakulta
   
Označenie projektu: SK - CZ - 0195 - 11
Anglický názov:   Characterisation of Special Glasses via Physical Methods
Slovenský názov:  Charakteristika špeciálnych skiel s využitím fyzikálnych metód
Doba riešenia: 01.01.2012 - 31.12.2013
Koordinátor za STU:  doc. Ing. Marian Kubliha, PhD.
   
Označenie projektu: SK - CZ - 0181 - 11
Anglický názov:     Life Cycle Assesment of Plastic Packaing from Supemarket Chains
Slovenský názov:  Posúdenie životného cyklu plastových obalov z obchodných reťazcov
Doba riešenia: 01.01.2012 - 31.12 2013
Koordinátor projektu:   doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
          
Označenie projektu: SK - CZ - 0168 - 11
Anglický názov:   
Preparation and Characterisation of Composites
with the Polymer Matrix-Elastomer 
Slovenský názov:
Príprava a charakterizácia kompozitov
s polymérnou matricou-elastomér
Doba riešenia: 01.01.2012 - 31.12.2013
Koordinátor projektu:  
Mgr. Ondrej Bošák,PhD.
    
    
Označenie projektu: SK - FR - 0040 - 11
Anglický názov: Conventional and Sol-Gel Derived Glasses/Ceramics for Photonics
Slovenský názov: Sklá a keramiky pre fotoniku pripravované
konvenčnými metódami a sol-gel metódov
Doba riešenia:  01.01.2012 - 31.12.2013
Koordinátor projektu: 
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. 
       
       
Zdroj: databáza "Prehľad projektov AIS STU".