Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

1.  Prehľad medzinárodných dohôd platných v roku 2011

Fakulty TU Univerzitné
rámcové
dohody
Fakultné
rámcové
dohody
Dohody
programu
Erasmus
Spolu
R-STU 89      89
SvF   5 55 60
SjF    4  23 27
FEI    8  33 41
FCHPT    4  38 42
FA    3  39 42
MTF    22  34 56
FIIT    2  36 38
ÚM      16 16
Spolu  89 48  274 411

Zdroj: Báza dát KIB STU.

2.  Prehľad medzinárodných projektov riešených v roku 2011 podľa fakúlt STU

Fakulty STU Výskumné
projekty
Vzdelávacie
projekty
Spolu
R-STU 2 1 3
SvF 9 4 13
SjF 4 9 13
FEI 21 9 30
FCHPT 11 2 13
FA 2 3 5
MTF 7 9 16
FIIT   1 1
ÚM 6 4 10
ÚIŠ   3
Spolu 62 45 107

Zdroj: Báza dát "Prehľad projektov" v AIS

3.  Prehľad medzinárodných vzdelávacích projektov riešených na fakultách v roku 2011

Program R-STU SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM ÚIŠ Spolu
Tempus   2                 2
LLP 1   1 2   1   1 1 3 10
Erasmus Mundus           2         2
Ceepus   2 7 1 2   8   1   21
Visegrad Fund                 1   1
NIL Fund       1             1
EU - USA     1               1
DAAD       3             3
Open Society             1       1
Iné       2         1   3
Spolu 1 4 9 9 2 3 9 1 4 3 45

Zdroj: Báza dát "Prehľad projektov" v AIS.


4.  Prehľad medzinárodných výskumných projektov riešených na fakultách v roku 2011

Program R-STU SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM Spolu
COST   1   1         2 4
EUREKA     1             1
6RP       1           1
7RP 1 2 1 5 2   2     13
Interreg       1   1     1 3
Dohody 1 4   10 8   3   1 27
NIL Fund       1 1       1 3
Iné   2 2 2   1 2   2 11
Spolu 2 9 4 21 11 2 7 0 6 62

Zdroj: Báza dát "Prehľad pojektov" v AIS.


5.  Mobility študentov STU na štúdium a stáž za roky 1998 - 2012 podľa fakúlt

Rok SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM Spolu
1998/1999 1       2       3
1999/2000 2 4 5 4 7 4     26
2000/2001 17 8 1 14 14 7     61
2001/2002 11 5   10 30 11     67
2002/2003 20 4 5 4 32 11     76
2003/2004 17 10 6 2 18 15     68
2004/2005 20 13 8 4 26 12 2   85
2005/2006 21 10 7 7 25 10 11   91
2006/2007 21 5 4 8 43 5 9   95
2007/2008 21 9 6 3 43 4 7   93
2008/2009 17 9 13 5 45 8 7   104
2009/2010 20 21 12 5 55 6 7 9 135
2010/2011 21 10 9 9 53 10 19 7 138
2011/2012 26 17 20 15 60 9 20 9 176
Spolu 235 125 96 90 453 112 82 25 1 218


6.   Mobility zahraničných študentov na štúdium a stáž na STU za roky 1998 - 2012

Rok SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM Spolu
1998/1999 3               3
1999/2000 1       2       3
2000/2001       1 1       2
2001/2002 1     2   1     4
2002/2003       2   1     3
2003/2004 1 1 2 1 9 1     15
2004/2005 7   3 2 11 1 1   25
2005/2006 8   2 2 10   2   24
2006/2007 4 1   3 4 2 3   17
2007/2008 2 2 1 2 18 2 3   30
2008/2009 5 3 4 2 10   5 1 30
2009/2010 12 5 1 1 13 3 2 5 42
2010/2011 1 7 4 7 11 3 6 6 45
2011/2012 14 6 4 2 15 1 8 4 54
Spolu 59 25 21 27 104 15 30 16 297


7.  Prehľad ERASMUS mobilít učiteľov STU za roky 1998/1999-2010/2011 podľa fakúlt

Rok SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM Spolu
1998/1999 1                1
1999/2000     5   4 3     12
2000/2001 5   2 1 4       12
2001/2002 2   2 2       14
2002/2003 3   3 1 1 4     12
2003/2004 7   3 1 2 6     19
2004/2005 9   3 3 3 7 3   28
2005/2006 10   6 2 7 11 2   38
2006/2007 7   6 6 5 8 2   34
2007/2008 8 1 5 9 7 7 6   43
2008/2009 3  1 2 6 4 7 6 1 30
2009/2010 2 2 2 6 5 8 7 3 35
2010/2011 4   3 4 4 3 4 2 24
Spolu 61 4 42 41 46 64 30 6 302


8. Prehľad počtu vycestovaní zamestnancov a prijatí zahraničných hostí v roku 2011

 STU Vycestovania
zamestnancov STU
Prijatia
zahraničných hostí
Spolu
R-STU  320 44 364
SvF 951 10 961
SjF 229   229
FEI 637 53 690
FCHPT 550 67 617
FA 182   182
MTF 532 5 537
FIIT 168   168
Spolu 3 569 179 3 748

Zdroj: Ekonomický systém MAGION