Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

     Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a jej jednotlivé súčasti - fakulty a jednotliví zamestnanci sa podieľajú na medzinárodnej spolupráci svojim pôsobením vo významných európskych a svetových odborných, vedeckých, technických, umeleckých organizáciách, sieťach a združeniach s cieľom vytvárania spoločného európskeho priestoru a zviditeľnenia pozície univerzity v európskom i svetovom kontexte. S rastúcou mierou globalizácie rastie aj význam medzinárodnej spolupráce univerzity so zahraničnými akademickými inštitúciami. Aj členstvom v medzinárodne uznávaných organizáciách a združeniach sa vytvára platforma pre pozitívnu propagáciu a šírenie dobrého mena STU v globálnom kontexte. Je to jeden z prostriedkov na získavanie nových informácií a budovanie kontaktov pre zapojenie sa do ďalších, medzinárodných aktivít.

STU je členom:

EUA - EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION

http://www. eua.be

Európska univerzitná asociácia (EUA) vznikla zlúčením Konferencie európskych rektorov   a Konfederácie  rektorov Európskej únie v roku 2001. Patrí k najvýznamnejším organizáciám ovplyvňujúcim vysokoškolskú a vedeckú politiku Európskej únie. EUA má v súčasnosti 850 členov z 47 európskych krajín. Členské univerzity majú 17 miliónov študentov. Za Slovensko je v asociácii združených 17 subjektov (16 univerzít/vysokých škôl a Slovenská rektorská konferencia).

Asociácia má významnú úlohu v Bolognskom procese a ovplyvňovaní politiky krajín v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií. Asociácia poskytuje tiež jedinečné odborné posúdenie vysokoškolského vzdelávania a vedy a zázemie pre výmenu názorov a skúseností. Prostredníctvom svojej práce a kontaktov v Európskej komisii, Parlamente a iných mienkotvorných orgánoch napomáha univerzitným záujmom.

Výsledky práce (prezentácie, články, materiály zo seminárov, konferencií, stretnutí) v EUA sú sprístupnené pre jej členov prostredníctvom web stránok a publikácií.

EUA sa stotožňuje s hodnotami a princípmi deklarovanými v roku 1998 Magnou Chartou. Ďalšími strategickými partnermi sú Academic Cooperation Association (ACA), Association of Commonwealth Universities (ACU), Programme on Institutional Management in Higher Education (IMHE/OECD), International Association of Universities (IAU) a International Association of University Presidents (IAUP),  UNESCO a OECD.

Grémiá asociácie: 

 • Board  - tvorí prezident + 8 členov (členmi sú súčasní alebo bývalí rektori a prezidenti univerzít)
 • Council - je zložený z rektorov/prezidentov alebo nominovaných reprezentantov  národných rektorských konferencií. Slovensko reprezentuje prof. R. Kropil- prezident Slovenskej rektorskej konferencie.
 • Sekretariát a Generálne zhromaždenie

Súčasným prezidentom  EUA, zvoleným v Antverpách v júli  2015 je professor Rolf Tarrach, bývalý rektor University of Luxembourg a predseda španielskej výskumnej rady.

Členovia Board (funkčné období 2015 – 2019):

Prof. David Drewry, University of Hull

Prof. Gülay Doğu Barbarosoğlu, Bogazici University

Prof. Holger Burckhart, University of Siegen

Prof. Jean Chambaz, Pierre and Marie Curie University

Prof. Mari Sundli Tveit, Norwegian University of Life Sciences

Prof. Martine Rahier, University of Neuchatel

Prof. Stefano Paleari, University of Bergamo

Prof. Wieslaw Banyś, University of Silesia

 

KONTAKTY:

Brussels office:                                             Geneva office:

Avenue de l’Yser, 24                                     114, Rue du Rhône

1040 Brussels                                               Case postale 3174

Belgium                                                         Geneva 3

Tel: +32 (0) 2 230 55 441211                        Switzerland

 

 

SEFI  - EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION

http://www.sefi.be

SEFI vznikla ako nezávislá spoločnosť v roku 1973 v Belgicku. V súčasnosti ma vyše 133 inštitucionálnych členov - univerzít z celej Európy. Okrem institutional member je možnosť byť členom v ďalších kategóriách (individual member, industrial-corporate member, associate member).

STU ako technická univerzita je dlhodobým členom nezávislého medzinárodného diskusného fóra o problémoch a možnostiach ich riešenia v inžinierskom vzdelávaní. Okrem iného je cieľom SEFI prispieť k rozvoju a zlepšovaniu vysokoškolského vzdelávania/štúdia a zlepšiť komunikáciu a mobilitu vysokoškolských učiteľov a ostatných pracovníkov a študentov.

SEFI je najširšia sieť vysokých technických škôl, jednotlivcov, združení a spoločností v Európe.

Jej poslaním je prispievať k rozvoju a skvalitneniu inžinierskeho vzdelávania v Európe a k zvýšeniu povedomia o dôležitosti inžinierskeho vzdelávania v spoločnosti.

Základné ciele:

 - Hrať úlohu sprostredkovateľa medzi  členmi organizácie, inými spoločnosťami a medzinárodnými orgánmi
-  Prispieť k rozvoju a zlepšenie vyššieho inžinierskeho štúdia
-  Zlepšiť komunikáciu a výmenu informácií medzi profesormi, výskumníkmi a študentmi v Európe
-  Ponúkať expertízy a posudky zamerané na  situáciu v oblasti  inžinierskeho vzdelávania v Európe
-  Podporovať  spoluprácu medzi priemyslom a tými, ktorí pôsobia v strojárskom vzdelávaní
-  Pôsobiť ako európske fórum pre vyššie inžinierske vzdelávanie a pomáhať  formulovať smerovanie inžinierskeho vzdelávania


Od svojho založenia SEFI urobilo maximum pre rozvoj európskeho rozmeru v inžinierskom vzdelávaní v súlade so zámerom svojich zakladateľov.

 Všetky činnosti SEFi sú realizované s prihliadnutím na vytýčené hodnoty, ktorými sú predovšetkým:

     kreativita a profesionalita

     zapojenie a zodpovednosť

     rešpekt voči diverzite a kultúrnym rozdielom

     inštitucionálna inkluzívnosť

     interdisciplinárnosť a otvorenosť

     transparentnosť a udržateľnosť

European Sustainable Energy Innovation Alliance (ESEIA)

http://www.eseia.eu

Európska inovačná asociácia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie - je vedúcim združením organizácií naprieč sektormi na poli udržateľných energetických systémov, od zásobovania energiou až po spotrebu energie v oblasti výskumu, výučby a inovácie. Eseia bola v rámci programu Horizont 2020 validovaná ako výskumná nezisková organizácia.
Členovia asociácie sa venujú implementácii obnoviteľných zdrojov energie a trvalo udržateľných technológií v Európe. Eseia vyvinula vlastné programy na vzdelávanie a odbornú prípravu.

 

Vision 2020 (Vision 2020: The Horizon Network)

Je inovatívna platforma pre výskumné organizácie a firmy, ktoré sú, alebo chcú byť, účastníkmi programu Horizont 2020. Združuje excelentné organizácie/univerzity/firmy, ktoré sú vysoko aktívne v Európe v oblasti výskumu a inovácií. V súčasnosti združuje organizácie z viac ako 30 krajín.

Fakulty STU sú inštitucionálnymi členmi medzinárodných organizáciií, ktorých zameranie korešponduje

s odborným zameraním fakúlt (stav k 30.12. 2019):

Stavebná fakulta:

 • Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations (REHVA)

Strojnícka fakulta:

 • Federation of European Materials Societies (FEMS)
 • European Automobile Enginneers Cooperation (EAEC)
 • International Society for Geometry and Graphics (ISGG)
 • International Federation of Automatic Control (IFAC)
 • International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE)
 • International Institute of Refrigeration (IIR)
 • International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science  (IFToMM)
 • Fedération Internationale des Societés d'Ingénieurs de Techniques de l'Automobile (FISITA)

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • European Chemistry Thematic Network Association (ECTN)
 • European Federation of Chemical Engineering (EFCE)

Materiálovotechnologická fakulta:

 • European Alliance for Innovation (EAI)
 • European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials AISBL (KMM-VIN)
 • European Network Education and Training in Occupational Safety and Health (ENETOSH)
 • Asociace pro tepelné zpracování kovů (ATZK)
 • EEDC AISBL C/O SEFI AISBL European Engineering Deans Council

Fakulta architektúry:

 • European Association for Architecture Education (EAAE)
 • World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE)

Ústav manažmentu:

 • Network of Spatial Research and Planning in Central, Eastern and South Eastern Europe (SPA-CE.NET)
 • Association of European Schools of Planning Network (AESOP)
 • Centre for Transdisciplinary Research Network (CETIP)
 • Western Balkan Network on Territorial Governance (WBNTG)