Prejsť na obsah
Výskum

Stavebná fakulta (SvF)

Astronomicko-geodetické observatórium

Centrálne laboratóriá

Hydrotechnické laboratórium

Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Katedra mapovania a pozemkových úprav

Katedra technológie stavieb

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Laboratórium dopravných stavieb

Laboratórium fotogrametrie a diaľkového prieskumu

Laboratórium geoinformatiky

Laboratórium katedry kovových a drevených konštrukcií

Laboratórium lokalizácie a navigácie vo vnútorných priestoroch

Laboratórium mechaniky zemín a skalných hornín

Laboratórium nosných konštrukcií

Laboratórium paralelných výpočtov v vede a technike

Laboratórium stavebnej mechaniky

Laboratóriá stavebných materiálov

Laboratórium technických zariadení budov

Laboratórium určovania posunov a pretvorení stavebných konštrukcií

Termo-Hygro-fyzikálne laboratórium

Výskumné - experimentálne pracovisko vodného hospodárstva krajiny

 

Strojnícka fakulta (SjF)

Laboratórium automatického riadenia a mechatroniky

Laboratórium biomasy

Laboratórium fyziky

Laboratórium generatívneho konštruovania

Laboratórium katedry hydraulických strojov

Laboratórium mobilných pracovných strojov

Laboratórium partikulárnych látok

Laboratórium prevádzkovej životnosti konštrukcií a nedeštruktívnej diagnostiky materiálov

Laboratórium skúšok mechanických vlastností

Laboratórium spaľovacích motorov

Laboratórium tepelných a difúznych procesov

Laboratóriá Ústavu tepelnej energetiky

Metalografické laboratórium

Papierenské laboratórium

Technologické centrum spracovania plastov

Tribologické laboratórium

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)

Audio laboratórium

Centrum robotiky

HTC – EMC „High-tech centrum elektromagnetickej kompatibility“

Laboratóriá automobilovej mechatroniky

Laboratórium digitálnych ochrán

Laboratórium elektrických sietí

Laboratórium elektrickej, optickej a analytickej charakterizácie mikroelektronických, senzorických a fotonických štruktúr

Laboratórium elektrofyzikálneho modelovania a simulácie

Laboratórium Fotovoltiky

Laboratórium lekárskej a aplikovanej elektroniky

Laboratórium mikroskopie AFM/MFM

Laboratórium Mössbauerovej spektrometrie

Laboratórium návrhu a testovania integrovaných obvodov a systémov

Laboratórium optokomunikačných systémov a sietí

Laboratórium prepäťových ochrán

Laboratórium obnoviteľných zdrojov energie

Laboratórium optoelektroniky

Laboratórium organickej elektroniky

Laboratórium pozitrónovej anihilačnej spektroskopie (PAS)

Laboratórium tenkovrstvových senzorických štruktúr

Laboratórium uhlíkových nanoštruktúr a grafénových vrstiev

Laboratórium vysokých napätí

NGN laboratórium

Skúšobné laboratórium svetelnotechnických zariadení

Oddelenie prenosových systémov

 

Fakulta chemických a potravinárskych technológií (FCHPT)

- Prehľad služieb a Prístrojového vybavenia FCHPT

Národné centrum výskumu mikroplastov a mikropolutantov

Laboratórium bioprocesového inžinierstva

Laboratóriá oddelenia environmentálneho inžinierstva

Laboratórium EPR spektroskopie

Laboratórium génového inžinierstva

Laboratórium heterogénnej katalýzy

Laboratórium chémie prírodných látok

Laboratórium chemickoinžinierskej termodynamiky

Laboratória klasickej a neklasickej syntézy heterocyklov

Laboratórium membránových a extrakčných procesov

Laboratórium mikroskopickej analýzy

Laboratórium prípravy tenkých vrstiev tlačovými technikami

Laboratórium recyklácie sekundárnych surovín do palív, mazív a asfaltov

SPECTROLab - Absorpčná molekulová spektroskopia a kolorimetria

Laboratória steroselektívnej syntézy a katalýzy

Laboratórium termických premien uhľovodíkových surovín, odpadných pneumatík, plastov a biomasy na chemikálie a palivá

Oddelenie anorganickej chémie UACHTM FCHPT

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov:

 

Fakulta architektúry (FA)

Architektúra 2020 - výskumné a školiace centrum udržateľnej a efektívnej architektúry

BCD Lab - Body Consious Design Lab

CEDA (Centre of Design for all) - Centrum bezbarierového navrhovania

Laboratórium modelovej simulácie

 

Materiálovotechnologická fakulta (MTF)

Centrum excelentnosti pre diagnostiku materiálov -APRODIMET

Chemické laboratórium

Environmentálno-geochemické laboratórium

Laboratórium analytických metód

Laboratórium automatizačnej techniky

Laboratórium CAD

Laboratórium dynamiky strojov

Laboratórium iCIM

Laboratórium obnoviteľných zdrojov energie

Laboratórium pneumatiky a elektropneumatiky

Laboratórium pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby

Laboratórium riadiacich systémov

Laboratórium robotiky

Laboratórium spájkovania

Laboratórium termickej analýzy

Laboratórium termomechaniky

Laboratórium tepelných tokov

Laboratórium využitia biomasy

Technicko-poradenské laboratórium pre využitie a následnú propagáciu slnečnej energie

Virtuálne laboratórium pneumatických a elektropneumatických systémov

 

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT)

Laboratórium počítačového videnia a grafiky

Engelbartovo laboratórium skúmania používateľského zážitku (UX lab)

Simonovo laboratórium personalizovaného učenia

Coddovo laboratórium spracovania veľkých objemov dát

Laboratórium sieťových technológií

Laboratória sieťovej akadémie CISCO

Laboratórium vnorených systémov

Výskumné laboratórium FIIT-Molpir s.r.o

Výskumné centrum ESET