Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium tepelných a difúznych procesov
Strojnícka fakulta STU

Katedra/ústav:     Ústav chemických a hydraulických strojov a zariadení
Kontaktná osoba: doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD.
Kontakt:              02-5296 2454
e-mail:                 karol.jelemenský@stuba.sk
web stránka:        http://kchsz.sjf.stuba.sk


Charakteristika:

Je to pracovisko ktoré sa zaoberá výskumom v oblasti tepelných procesov a procesov spojených s prestupom látky. Jeho cieľom je štúdium procesov a návrh zariadení spojených s týmito procesmi.

Pracovisko pozostáva z niekoľkých samostatných priestorov, v ktorých je umiestnené špeciálne prístrojové vybavenie.

Laboratórium laser – dopplerovej anemometrie. Je laboratórium, v ktorom sa nachádza LDA spolu so stanicou, umožňujúcou meranie prúdenia tekutín v komorách rôznych tvarov a pri rôznych podmienkach.

Laboratórium tepelných procesov. Je laboratórium, v ktorom sú umiestnené stanice pre skúmanie základných procesov v oblasti sušenia a prestupu tepla.

-          komorová sušiareň

-          vákuová odparka

-          výmenníky tepla rôznej konštrukcie

Laboratórium difúznych procesov. Je zamerané na výskum v oblasti prenosu látky medzi rôznymi fázami. Je vybavené experimentálnymi stanicami, ktoré sú zostavené pre skúmanie rôznych javov spojených prevažne s plynnou fázou.

-          absorpčná kolóna s úpravou testovaného média

-          experimentálna stanica pre absorpciu

Projekty, publikácie, spolupráca:

Univerzitný vedecký park STU v Bratislave, ITMS: 26240220084 (03/2013 - 06/2015)

Publikácie:

 • Jelemenský, Karol - Rajzinger, Ján - Gužela, Štefan - Bobok, Daniel - Juriga, Martin: Stanovenie hodnoty rosného bodu vodnej pary v zemnom plyne, ako akčnej veličiny pre riadenie ohrevu plynu v regulačných staniciach. - Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012. - 126 s.
 • Kmeť, Kazimír - Jandačka, Jozef - Jelemenský, Karol: Mimoriadne udalosti v podmienkach plynárenstva a možnosti minimalizácie ich výskytu.In: SLOVGAS. - ISSN 1335-3853. - Roč. 19, č. 4 (2010), s. 15-20
 • Bobok, Daniel - Jelemenský, Karol: Teória prestupu látky. - 1. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - 218 s. - ISBN 80-227-2522-6
 • Jelemenský, Karol - Šesták, Jiří - Žitný, Rudolf: Tepelné pochody. - 2. preprac. vyd. – Bratislava: STU v Bratislave, 2004. - 308 s. - ISBN 80-227-2109-3
 • Bösch, Peter - Schausberger, Paul - Beckmann, Georg - Jelemenský, Karol - Friedl, Anton: Example of optimisation and heat integration on a basis of ethanol plants. In: Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering. - ISSN 0039-2472. - Roč. 59, č. 4 (2008), s. 1-10
 • Domanová, Martina - Dzianik, František - Jelemenský, Karol: Skúmanie tangenciálnej zložky rýchlosti v helikoidálnom toku v medzikruží. In: Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering. - ISSN 0039-2472. - Roč. 55, č. 6 (2004), s. 341-355.
 • Žolnaj, Želmír - Jelemenský, Karol: Vplyv faktora tvaru priečného prierezu obdĺžnikového kanála na rýchlostné pole pri helikoidálnom prúdení. In: Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering. - ISSN 0039-2472. - Roč. 55, č. 3 (2004), s. 235-245.

 

 • ZoD 11/2005 – Chladenie gumárenských polotovarov           
 •  ZoD  25/2007 – Vypracovanie metodiky určovania  emisií ZP v podmienkach prevádzky  a údržby plynárenskej sústavy SPP –distribúcia,a.s. „Straty“  (SPP a.s.-distribúcia   Bratislava)
 • ZoD  46/2007- Vypracovanie metodiky určovania emisí ZP v podmienkach prevádzky a údržby plynárenskej sústavy (SPP a.s.-distribúcia Bratislava).
 • ZoD  16/2011 – Stanovenie časov obnovenia pôvodnej úrovne odorizácie a zapáchavosti plynu (SPP- distribúcia a.s. Bratislava)
 • ZoD 21/2013 Stanovenie hodnoty rosného bodu ako akčnej veličiny pre riadenie ohrevu plynu v regulačných staniciach (SPP- distribúcia a.s. Bratislava)

 

Fotografie:

Laboratórium laser – dopplerovej anemometrie (LDA)
Obr. 1: Laboratórium laser – dopplerovej anemometrie (LDA)

experimentalna stanica
Obr.2: Experimentálna stanica pre absorpciu.