Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

INŠTITÚT  CELOŽIVOTNÉHO  VZDELÁVANIA  STU


Jazykové centrum poskytuje  moduly/kurzy pre  záujemcov zo zahraničia, ktorí:

 majú záujem pracovať, alebo už pracujú a žijú na Slovensku,
ich materinským jazykom nie je slovenský jazyk; 

 chcú sa naučiť komunikovať  v slovenskom jazyku; 

▪ potrebujú sa dorozumieť na pracovisku; 

 majú záujem študovať na niektorej z fakúlt STU v slovenskom  jazyku; 

 majú záujem doplniť si vedomosti z ďalších odborných  predmetov. 


Jednotlivé moduly/kurzy sú realizované v slovenskom
a anglickom jazyku.


Logo JC


Zájemcovia zo zahraničia o jednotlivé kurzy/moduly sa môžu prihlásiť odoslaním vyplnenej prihlášky:

 

Modul SLOVENSKÝ JAZYK A (MSJA) 

 Modul SPRIEVODCA PRE ZAHRANIČNÝCH  ZÁUJEMCOV (MSZZ)

(50 hod.A1 – 175 €; 50 hod.A2 – 175 €)

Profil absolventa

         Absolvent získa 4 jazykové zručnosti na požadovanej  (základnej A) úrovni, t. j. čítanie s porozumením, náčuv  s porozumením, základnú ústnu a písomnú  komunikáciu každodenného života.

PRIHLÁŠKA MSJA (slovensky)

REGISTRATION FORM MSJA (english)


      

(22 hod. – 77 €, v slovenskom / anglickom jazyku)

Profil absolventa

Absolvent bude mať znalosti z reálií o Slovensku a užitočné informácie ktoré využije počas pobytu na Slovensku.

Život na Slovensku (doprava, poistenie, zdravotná a lekárska starostlivosť, ...), práca (uznávanie dokladov a kvalifikácii), možnosti štúdia (podmienky, organizácia a štruktúra štúdia, uznávanie dokladov, štipendiá, stáže, ubytovanie ...), formality (vstupné a pobytové víza, ...), poradenstvo (užitočné adresy a kontakty, ...).

PRIHLÁŠKA MSZZ (slovensky)

REGISTRATION FORM MSZZ (english)


Modul SLOVENSKÝ JAZYK  B (MSJB) 
 Modul SLOVENSKÝ JAZYK INTENZÍVNY (MSJI) 

(120 hod.B1 – 420 €; 120 hod.B2 – 420 €)

Profil absolventa

Absolvent získa 4 jazykové zručnosti na požadovanej  (strednej B) úrovni, t. j. čítanie s porozumením, náčuv s porozumením, požadovanú ústnu a písomnú komunikáciu. Vie sa orientovať v  bežných situáciách, používa slovnú zásobu, opísať svoju činnosť. Dokáže spontánne konverzovať v spoločnosti na neoficiálnej a na oficiálnej úrovni.

PRIHLÁŠKA MSJB (slovensky)

REGISTRATION FORM MSJB (english)


(640 hod. 2240 € zimný semester 320 h, letný semester 320 h)

Modul je určený pre záujemcov, ktorí chcú študovať
na vybranej fakulte STU v slovenskom  jazyku.

Profil absolventa

Absolvent dosiahne 4 jazykové zručnosti na požadovanej   (pokročilej) úrovni, t j, čítanie  s porozumením, komplexné počúvanie, základné ústne a písomné oznámenie o každodenných témach prostredníctvom inštruktážnych materiálov obsiahnutých v príslušných hodinách učebných textov a základnú odbornú terminológiu z technických študijných odborov. Je schopný samostatne komunikovať, popisovať každodenné aktivity, zorientovať sa v čase a priestore, vyjadriť minulé akcie, vyplniť dotazník, napísať svoj životopis.

PRIHLÁŠKA MSJI (slovensky)

REGISTRATION FORM MISL (english)

Modul ZÁKLADY PRÁCE S PC (MZPPC) 

(výuka v slovenskom / anglickom jazyku
25 hod.  ̶  87 €)

Profil absolventa

                                        Absolvent bude mať  znalosti zo základov práce z PC a flexibilne adaptuje svoje odborné znalosti na podmienky praxe.

PRIHLÁŠKA MZPPC (slovensky)

REGISTRATION FORM MBWPC (english)

 

Organizácia výučby

Výučba sa uskutočňuje predpoludním resp. v popoludní,

študijné skupiny 8 – 12 osôb. Lektori špecializovaní na výučbu slovenčiny  ako cudzieho jazyka.

Metódy

Prednášky (výklad teórie), demonštračné formy (ukážky vykladanej látky na konkrétnych príkladoch, ukážky predmetov), tímová práca (dialógy, situačné hry), samostatná práca študentov, individuálne štúdium.

Technické vybavenie, učebné pomôcky 

Moderné klimatizované učebne v centre mesta. Pracovné stoly,PC, spätné projektory, plátna, prehrávače, flipchart, študijné texty vo forme tlačenej, CD, on-line, dataprojektor.

Priebežné hodnotenie 

Testy, ústna komunikácia.

Záverečné hodnotenie

Záverečný test (s úspešnosťou nad  60%) a riadený  rozhovor.                                                                       

Po úspešnom absolvovaní modulu / kurzu účastník získa osvedčenie.


Jazykové centrum poskytuje ďalšie moduly/kurzy pre záujemcov zo zahraničia v slovenskom / anglickom jazyku: Modul FYZIKA (MF), Modul ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO (MEI), Modul GEOLÓGIA (MG).

Moduly boli akreditované MŠVVŠ SR v roku 2011.

PRIHLÁŠKA Modul FYZIKA - MF (slovensky)
REGISTRATION FORM Module PHYSICS - MP (english)


PRIHLÁŠKA Modul ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO - MEI (slovensky)
REGISTRATION FORM Module ENVIRONMENTAL ENGINEERING -MEEng (english)


PRIHLÁŠKA Modul GEOLÓGIA - MG (slovensky)
REGISTRATION FORM Module GEOLOGY - MG (english)


Modul ANGLICKÝ JAZYK A (MAJ) 

(začiatočníci 40 hod. A1  ̶  140 €
pokročilí 40 hod.A2  ̶  140 €)

Profil absolventa

Absolvent získa potrebnú slovnú zásobu, vyjadrovaciu schopnosť   v komunikatívnych situáciách v ústnom a písomnom prejave v anglickom jazyku, ovláda základnú odbornú terminológiu z oblasti technických odborov štúdia.

PRIHLÁŠKA MAJ (slovensky)

REGISTRATION FORM MAJ (english)


Modul MATEMATIKA (MMAT) 

(výuka v slovenskom / anglickom jazyku
52 hod.  ̶  182 €)

Profil absolventa

 Absolvent bude mať  znalosti z  matematiky v teoretických a praktických aplikáciách, bude pripravený na štúdium študijného programu na zvolenej fakulte STU a flexibilne adaptuje svoje odborné znalosti na podmienky praxe.

PRIHLÁŠKA MMAT (slovensky)

REGISTRATION FORM MMAT (english)


Slovenská technická univerzita v Bratislave

Inštitút celoživotného vzdelávania STU
Jazykové Centrum
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Slovenská Republika

Mobil: +421 917 669 198
E-mail: jazykove.centrum@stuba.sk
Web: www.stuba.sk

Kancelária: 1. poschodie, Blok E, miestnosť č. 206

Viac informácií o STU nájdete:

www.stuba.sk/english/university-workplaces/institut-of-life-long-learning/language-centre-illl.html

Vzdialenosti od STU:

Letisko Bratislava 12,7 km
Letisko Vienna 48 km
Hlavná vlaková stanica 14 km
Hlavná autobusová stanica 3 km
Historické centrum 0,5 km

  SLOVAK REPUBLIC in EUROPE map