Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

CIEĽ KURZU

Cieľom kurzu je aplikovať metódy matematickej štatistiky prakticky s využitím programu Excel. V rámci kurzu získajú účastníci poznatky potrebné na analýzu a spracovanie konkrétneho súboru údajov so zameraním na riešení úloh inžinierskej praxe. V závislosti od potrieb je možné prispôsobiť obsah kurzu (aj osnovu) podľa špecifického záujmu účastníkov alebo zadávateľa.

Cieľová skupina: Kurz je určený pre záujemcov s potrebou štatistického spracovania údajov z rôznych oblastí (inžinierstvo, vedecké výpočty, ekonomika, manažment). Výklad je robený s pomocou Excelu, je možné ho upraviť na iný softwarový produkt.  Je výhodou ak záujemcovia  majú ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie.

OBSAH KURZU

Cieľom kurzu je nadobudnutie vedomostí potrebných pre získavanie, spracovanie a vyhodnocovanie informácií zo získaných údajov a nadobudnutie zručností pri využívaní počítačových programov určených na tieto účely. Účastníci kurzu sa oboznámia s najdôležitejšími teoretickými poznatkami z oblasti štatistiky. Na príkladoch aplikujú metódy štatistických analýz (základný štatistický rozbor, frekvenčná tabuľka, histogram, vybrané rozdelenia početnosti),  metódy výberového skúmania (intervalový odhad, testovanie hypotéz), základy korelačného počtu (koeficient korelácie, korelačná matica, Spearmanov koeficient, Kendallov koeficient zhody), riešenie lineárnych regresných úloh regresná priamka, rovina,...), štatistické riadenie kvality (Paretova analýza, regulačné diagramy, analýza spôsobilosti), ANOVA (jednofaktorový model, dvojfaktorový model bez interakcií, dvojfaktorový model s interakciami), metódy analýzy a prognózy časových radov (analýza sezónnosti, lineárne trendové modely). Budú zostrojené a analyzované štatistické grafy (stĺpcový graf, čiarový graf, bodový graf, box plot a iné). Súčasťou kurzu je tvorba a analýza indexov (súhrnné indexy, individuálne indexy zložené),  použitie Pivot Table (kontingenčná tabuľka – pre analýzu kvalitatívnych premenných a pre analýzu kvantitatívnych premenných), použitie metód viacrozmerného usporiadania (úloha priemerného poradia, normálne normovanej premennej). Ďalej sa  zoznámia s konkrétnymi aplikáciami štatistických metód v rôznych oblastiach (inžinierstvo, vedecké výpočty, ekonomika, manažment).

Lektor: doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.

Dĺžka kurzu: 36 výučbových hodín (1 hod. = 45 min.)

Cena: 200 EUR,- * 

*Kurz bude otvorený v prípade záujmu minimálne 8 uchádzačov.

Termíny konania

  • 9. december 2015 (streda):  9:00 – 15:00
  • 16. december 2015 (streda): 9:00 – 15:00 
  • 13. január 2016 (streda): 9:00 – 15:00
  • 20. január 2016 (streda): 9:00 – 15:00
  • 27. január 2016 (streda): 9:00 – 12:00

Prihlásenie:  eva.hotova@stuba.sk (+421 917 669 456)

Miesto konania:  Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, miestnosť UE 231 (1.posch., priestory Jazykového centra STU).

Kontakt

Ing. Miroslav Babinský
vedúci oddelenia
projektový manažér
e-mail: miroslav.babinsky@stuba.sk
tel.: +421 917 669 548