Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

CIEĽ KURZU

Cieľom kurzu je prehĺbiť znalosti z oblasti ekonomických a finančných analýz. Skvalitniť inovačnú činnosť, procesy a konkurencieschopnosť podniku.

Cieľová skupina stredný a vyšší manažment podnikov, vlastníci, úverový špecialisti, odborní zamestnanci štátnej správy, študenti, záujemcovia o stav a vývoj ekonomiky firmy.

 

OBSAH KURZU

 1. Analýza údajov z finančného účtovníctva
  1. Účel a funkcie
  2. Charakteristika ukazovateľov a sústav ukazovateľov
  3. Informačné zdroje F-EAP (prehľad informačných zdrojov, charakteristika účtovná závierka (ÚZ) podľa Zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z.)
  4. Previazanosť účtovných výkazov. (Vzťahy ukazovateľov medzi jednotlivými výkazmi ÚZ).
 2. ÚZ spoločnosti Kofola a.s. (praktický rozbor ÚZ, formálna úprava ÚZ, horizontálna a vertikálna analýza výkazov).
  1. Horizontálna a vertikálna analýza svahy. Analýza zlatého bilančného pravidla a zlatého pravidla financovania. Štruktúra VH a jeho vývoj v čase
  2. Analýza prehľadu peňažných tokov, ukazovateľ Cash-flow, možnosť jeho využitia vo finančnom riadení spoločnosti
 3. Charakteristika a analýza vybraných ukazovateľov výkazu ziskov a strát.
  1. Analytické modely
  2. Metódy kvantifikácie vplyvu činiteľov
  3. Rozklad pridaná hodnota, novovytvorená hodnota, mzdová nákladovosť, nákladovosti a mzdovej nákladovosti
 4. Finančné a pomerové ukazovatele (základné skupiny, vývoj v čase, rozklad Du Pontových rovníc.
 5. Porovnanie podnikových výsledkov s odvetvím, konkurenciou.. (výber podnikov, výber ukazovateľov, výber metód porovnávania). Prognózovanie finančnej situácie podniku (dobre rozlišujúce ukazovatele, metódy prognózovania).
 6. Analýza údajov z vnútropodnikového účtovníctva
  1. Analýza sortimentu, kvality, rovnomernosti výroby
  2. Analýza tržieb z realizácie
  3. Analýza zisku z realizácie

Lektor: Ing. Alena TÓTHOVÁ PhD., Ing. Elena MORAVČÍKOVÁ PhD

  Dĺžka kurzu: 36 hodín /3 mesiace (12 hod./mesiac, t.j. 3 hod./ týždenne) alebo 36 hodín / 6 týždňov (6 hod./ týždenne)

  Cena: 200 EUR,- * 

   

  *Kurz bude otvorený v prípade záujmu minimálne 8 uchádzačov.

   
   

  Kontakt

  Ing. Miroslav Babinský
  vedúci oddelenia
  projektový manažér
  e-mail: miroslav.babinsky@stuba.sk
  tel.: +421 917 669 548