Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

dopĺňajúce všeobecnú informáciu Podmienky ochrany súkromia na STU, ktorá je dostupná na webovom sídle STU (ďalej len „Všeobecná informácia“).

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je Slovenská technická univerzita v Bratislave, so sídlom Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje: tel.: 0917 470 507, email: public@stuba.sk.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: dpo@stuba.sk

Účel a právny základ

Účelom spracúvania je kontrola výsledku COVID testu a iných dokladov u osôb vstupujúcich do priestorov Prevádzkovateľa v rámci ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku a v prevádzkových priestoroch. Právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Vysvetlenie oprávneného záujmu

Považujeme za náš oprávnený záujem, aby sa po pracovisku a v prevádzkových priestoroch nešírilo ochorenie COVID-19 a teda, aby sme v maximálnej možnej miere obmedzili vstup infikovaných osôb na pracovisko a ich zotrvanie v domácej izolácii. Pri vstupe na pracovisko preto požadujeme od každej osoby predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 počas operácie „Spoločná zodpovednosť“ (ďalej iba „Výsledok COVID testu“), prípadne iného dokladu. Týmto oprávneným záujmom nechránime len nás ale aj ostatných zamestnancov a osoby v priestoroch ako aj ich rodiny a blízke osoby.

Ako dotknutá osoba máte právo namietať podľa čl. 21 GDPR voči tomuto spracúvaniu vrátane profilovania, a to z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Povinnosť poskytnúť údaje a doklady

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16/2020 z 30. októbra 2020 (ďalej len „Vyhláška“) nám nariaďuje zakázať vstupy do priestorov pre osoby, ktoré sa nepreukážu negatívnym Výsledkom COVID testu alebo iným dokladom preukazujúcim výnimky z daného zákazu. Podľa Vyhlášky môžeme do týchto dokladov nahliadať. Ak teda chcete vstúpiť do našich priestorov, musíte sa preukázať Výsledkom COVID testu alebo iným dokladom. Následky neposkytnutia negatívneho Výsledku COVID testu môžu byť podľa okolností rôzne, avšak v prvom rade ide o nevpustenie do našich priestorov. 

Aké údaje spracúvame?

Nezaznamenávame kópie Výsledku COVID testu ani žiadnych dokladov, s týmito údajmi sa len fyzicky oboznámi náš pracovník pri vstupe do objektu. Ak ste náš zamestnanec, môžeme disponovať kontextovou informáciou o Výsledku COVID testu v rámci bežnej pracovnoprávnej agendy. Touto informáciou môžu disponovať aj iní zamestnanci, ktorým ste ju oznámili napr. kvôli blízkemu kontaktu s nimi. Sme oprávnení viesť aj anonymné štatistiky v rámci celkovej „COVID agendy“ v rámci našej organizácie v súlade s čl. 89 GDPR.

Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Údaje zahrnuté vo Výsledku COVID testu nijako neuchovávame. Kontrolu vstupov spojenú s nahliadaním do Výsledku COVID testu budeme vykonávať iba počas doby ustanovenej Vyhláškou, a to od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod.

Pre bližšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov vrátane Vašich práv a ďalších náležitostí podľa čl. 13 GDPR odkazujeme na Všeobecnú informáciu, ktorá sa podporne aplikuje aj na tento prípad.

 

V Bratislave dňa 2. novembra 2020