Prejsť na obsah
Verejnosť

Na seminároch, či laboratórnych cvičeniach sa v nadchádzajúcom zimnom semestri stretne najviac 50 osôb. Každý zamestnanec a študent STU je povinný ku dňu začiatku výučby na univerzite elektronickou formou vyplniť zdravotný dotazník.

Ako začne semester

Na Stavebnej fakulte budú prvé tri týždne výučby prebiehať výlučne dištančnou formou, prípadná zmena sa bude odvíjať od aktuálnej epidemiologickej situácie. Dištančnou formou sa bude vyučovať prvé dva týždne aj na Fakulte informatiky a informačných technológií a podobne, prvé štyri týždne bude dištančná výučba aj na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU.

Kombinovanú prezenčno-dištančnú formu na začiatku semestra zvolili na Strojníckej fakulte, Fakulte architektúry a dizajnu, Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave a tiež na Ústave manažmentu s cieľom využiť úvodné obdobie (4-6 týždňov) semestra na blokovú výučbu v rámci laboratórnych cvičení, ktoré nie je možné plnohodnotne nahradiť dištančnou formou. 

O organizácii výučby na začiatku semestra rozhodovali vedenia jednotlivých fakúlt.

Laboratórne cvičenia a konzultácie sa budú konať v menších skupinách, najviac do 50 osôb. Prednášky a výučba v skupinách nad 50 osôb sa budú konať dištančnou formou. O konkrétnych usmerneniach a rozvrhoch informujú fakulty na svojich stránkach, prostredníctvom AIS alebo inou formou.  

Napríklad, na Fakulte architektúry a dizajnu bude výučba pre jednotlivé ročníky počas celého zimného semestra rozdelená do online dní a prezenčných dní. „To znamená, že študent má výučbu počas celého dňa len v škole alebo len z domu. V tomto čase, nebude možné od študentov požadovať, aby mali niektoré cvičenie alebo konzultáciu mimo tohto rozdelenia,“ vysvetľuje prodekanka FAD pre štúdium Danica Končeková. Všetky prednášky a celoročníkové cvičenia, semináre alebo vybrané cvičenia sa tak budú konať online. Naopak, ateliéry, kreslenie, modelovanie a vybrané predmety v prvom ročníku sa budú konať prezenčne, pri zachovaní hygienických pravidiel, samozrejme, pokiaľ nebude ten daný krúžok v inom ako zelenom poli na "semafore".

"V prípade zhoršenia pandemickej situácie sme pripravení výučbu na STU realizovať dištančnou metódou dovtedy, kým to bude potrebné," uviedla prorektorka STU Monika Bakošová. V rámci dištančnej výučby sú na používanie odporúčané platformy GSuite a MS Teams.

Prípadné zmeny ohľadom organizácie výučby a zmeny v úrovniach semafora budú realizované v reakcii na aktuálnu epidemiologickú situáciu. Univerzita ako celok bude fungovať podľa úrovne vládneho semafora pre Bratislavu a podľa rozhodnutí Krízového štábu STU. Úroveň semafora si budú fakulty určovať tiež sami v závislosti od výskytu prípadov tak, ako je to definované v odporúčaniach epidemiologického manuálu rezortu školstva.

Na univerzite bol okrem Krízového štábu najnovšie zriadený aj Permanentný monitorovací štáb. Za účelom rýchlej a efektívnej komunikácie v prípade výskytu ochorenia bol pre každý internát osobitne určený samostatný telefonický a elektronický kontakt.  

Zahraniční študenti  

Od pondelka 7. septembra 2020 funguje v ubytovacom zariadení STU v Gabčíkove karanténne centrum pre študentov, ktorí prichádzajú z rizikových krajín. Už v prvé dni fungovania sa tam nahlásilo niekoľko desiatok študentov.

Študenti sú povinní stráviť v Gabčíkove povinnú izoláciu v trvaní aspoň 5 dní, počas ktorých sa zaregistrujú na stránke www.korona.gov.sk a po získaní tzv. COVID Pasu následne absolvujú povinný PCR test. V prípade negatívneho výsledku sa môžu ubytovať na internátoch a zúčastňovať sa výučby. 

Náklady na ubytovanie a stravu v Gabčíkove si študenti hradia z vlastných zdrojov (v prípade 9-dňovej karantény vo výške okolo 150 eur, ktoré sú povinní uhradiť na mieste v hotovosti). Náklady na PCR test pre študentov s COVID pasom hradí ministerstvo školstva.

Podujatia, kurzy a podporná činnosť   

Akademické slávnosti typu promócií, či otvorenia akademického roka sú zrušené resp. budú nahradené online formátmi. 

Online spôsobom prebiehali tiež zápisy na štúdium, na študijných oddeleniach sa zavádza časenkový systém pre vyzdvihovanie potvrdení. 

Úvody do štúdia pre prvákov prebiehajú zväčša online, no sú aj fakulty, ktoré ich robia prezenčne (SjF, FCHPT).

Jazykové kury pre zahraničných študentov prebiehajú dištančne v gescii Inštitútu celoživotného vzdelávania STU.

Poradenské centrum STU realizuje poradenstvo  pre študentov so špecifickými potrebami, pre vštekých študentov ponúka tiež osobné konzultácie a pripravuje sériu webinárov pre novo zapísaných študentov.