Prejsť na obsah
Verejnosť


Slovenská technická univerzita v Bratislave prijíma prihlášky na štúdium už iba v elektronickej verzii. Uchádzači o štúdium môžu zabudnúť na papierové prihlášky, odpadá aj povinnosť tlačiť si elektronickú prihlášku a posielať ju v papierovej podobe poštou. Zjednotili a znížili sa tak aj poplatky za materiálové zabezpečenie prijímacieho konania na všetkých fakultách a ústavoch STU, a to na 20 eur.
Zmena si vyžiadala úpravy v Akademickom informačnom systéme (AIS) tak, aby univerzita mohla prihlášku vyplnenú on-line pokladať za doručenú a pracovať s údajmi, ktoré v nej sú. V systéme pribudli prvky ako súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé, a vkladanie dokumentov vo formáte PDF (ide najmä o vysvedčenia, ocenenia z olympiád a pod.).
Vyplnením všetkých údajov, potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov, čestného vyhlásenia a nahraním príloh sa prihláška považuje za doručenú. Ak by predsa len nejaký údaj chýbal, uchádzačov budú kontaktovať pracovníci študijných oddelení fakúlt. STU v týchto dňoch finišuje v úpravách AIS, od tohto roka by malo všetko fungovať.
Akademický informačný systém STU je medzi slovenskými univerzitami systémom s najrozsiahlejšími funkcionalitami. Uľahčuje študentom komunikáciu a štúdium aj po prijatí na univerzitu.
Termín na vyplnenie prihlášky na STU na bakalárske študijné programy v štátnom jazyku je v prípade Stavebnej fakulty, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie a Ústavu manažmentu do 30. apríla 2018. V prípade Strojníckej fakulty, Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave a Fakulty informatiky a informačných technológií do 31. marca.

[Pravda 19/01/2018]