Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Zavedenie elektronického dochádzkového systému - EDS v rámci Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Novú verziu elektronického dochádzkového systému môžete spustiť vo väčšine najpoužívanejších webových prehliadačoch Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge,...
Pod operačnými systémami MS Windows, Apple iOS, Android a Linux distribúciami.

Na prihlásenie do novej verzie EDS použite prihlasovacie meno a heslo, ako do Informačného systému AIS. Po prihlásení sa zamestnancovi zobrazia tie časti systému, podľa pridelených používateľských práv. Ak budete potrebovať zmeniť heslo, tak zmena je možná len v AIS a to v časti "Nastavenie informačného systému / Zmena hesla". Ak ste zabudli heslo, kontaktujte príslušného systémového integrátora. Zoznam integrátorov nájdete TU.

*             Farby uľahčujú orientáciu v samoštúdiu, podľa toho do ktorej skupiny zamestnanec spadá, podľa toho sú odporúčané videonávody, ktoré by si mal minimálne pozrieť.

Prístup zamestnancov pre prezeranie dochádzky hlavného pracovného pomeru *     

Tento prístup je určený pre zamestnancov STU na prezeranie, kontrolu svojej vlastnej dochádzky na hlavnóm PP a posielanie žiadostí na dovolenku. Po prihlásení v sekcii "Môj INFOS" si môže zamestnanec prezerať informácie o svojej dochádzke.

Prístup zamestnancov pre prezeranie dochádzky vedľajšieho pracovného pomeru *     

Tento prístup je pre zamestnancov, ktorí majú okrem hlavného PP, aj vedľajší PP na STU. Ak takýto vedľajší PP máte a potrebujete k nemu pristupovať, vidieť dochádzku a posielať žiadostí na dovolenku, kontaktujte vaše oddelenie ľudských zdrojov(personálne oddelenie) a takýto prístup vám bude do EDS vytvorený.

Prístup pre autorizované(poverené) osoby - asistenti *     

Pod pojmom autorizivaná, alebo poverená osoba je myslená osoba, ktorá bola poverená na kontrolu a editáciu/prezeranie dochádzky zamestnancov na pracovisku. Tieto práva jej prideľuje správca systému, podľa požiadaviek pracoviska.
Asistent, je osoba, ktorú si môže nadriadený zamestnanec(vedúci pracoviska,riaditeľ,...) nastaviť cez položku "Osobné info". Asistent je definovaná osoba nadriadeného, ktorá môže vytvoriť žiadosť v zastúpení žiadateľa. Môže podať žiadosť, ale nemôže ju schváliť. Schváliť žiadosť môže len vedúci a jeho zástupca. Asistent podriadených zamestnancov vedúceho neuvidí v osobách, ani v editore dochádzky, aby im mohol editovať dochádzku. Nemá právo vystaviť žiadosť za osobu(vedúci,riaditeľ,dekan), ktorá si ho za asistenta definovala.

Nadriadení zamestnanci - zástupci nadriadených *     

Nadriadení zamestnanci je osoba, ktorá má pod sebou podriadených zamestnancov. Systém nadriadenému zamestnancovi automaticky prideľuje právo na prezeranie a editáciu dochádzky svojich podriadených a svoju dochádzku si môže len prezerať. Taktiež majú prístup do funkcie pracovné žiadosti. Majú právo schvaľovať/zamietnuť žiadosti na dovolenku svojim podriadeným. Taktiež môžu cez pracovné žiadosti vystaviť žiadosť dovolenky za zamestnanca a následne ju schváliť. Po schválení žiadosti sa dovolenka automaticky zapíše do dochádzky zamestnanca a je označená znakom #, zamestnancovi je zaslaný mail o stave jeho žiadosti.

Zamestnanci personálneho oddelenia *     

Sú to zamestnanci, ktorí vytvárajú uzávierku dochádzky mesiaca a robia prenos mzdových zložiek(spojovací súbor) z elektronického dochádzkového systému do personálneho systému.

Vstup na stránku EDS STU - Stránka EDS sa vám zobrazí, len ak ste v sieti STU. V prípade, ak ste mimo siete STU(doma, v zahraničí), musíte sa najprv prihlásiť cez vzdialený VPN prístup do siete STU. Postup, ako si nastaviť a prihlásiť sa cez vzdialený VPN prístup, nájdete TU.

Ako vytvoriť zástupcu webstránky EDS STU na pracovnej ploche
- textový návod
- video návod

Cominfo užívateľská dokumentácia v slovenskom jazyku(PDF formát)

Video návody k jednotlivým častiam systému(vo formáte MP4 video)

Import dát(mzdových zložiek) do IS Magion(vo formáte PDF)

Snímač kariet(vo formáte PDF)

Formulár pre prístup, zmenu, či zrušenie práv do EDS STU


Často kladené otázky

Stratil-zabudol som heslo, prípadne systém hlási, že bolo zadané nesprávne používateľské meno alebo heslo, ako mám postupovať a ako môžem získať nové heslo?

V prvom rade si skontrolujte, či ste nezamenili niektorý zo znakov v hesle, alebo či nemáte zapnutú klávesu CapsLock. Ak ste heslo zabudli, kontaktujte príslušného systémového integrátora. Zoznam integrátorov nájdete TU.

Sleduje dochádzkový systém nárok na dotáciu na obed?

Nárok na obed je sledovaný v personálnom systéme a stravovacom systéme. Dochádzkový systém sleduje len prestávku na oddych a jedenie. Nárok na obed a prestávka na oddych a jedenie, sú dve rôzne činnosti. Viac a podrobnejšie sa dočítate v pracovnom poriadku STU v Čl. 10 a odsek 7.

Nevyčerpané hodiny nad fond pracovného času sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca?

Nie do nasledujúceho mesiaca sa hodiny nad fond neprenášajú. Podľa pracovného poriadku STU pružný pracovný čas sa uplatňuje, ako pružný pracovný mesiac. Takže hodiny nad fond sa uplatňujú len v rámci pracovného mesiaca. Zamestnanec je povinný v príslušnom mesiaci odpracovať celý určený mesačný pracovný čas.

Môžem ostať doma, ak mám nadpracované veľa hodín nad fond?

Nie, zamestnanec nemôže svojvoľne čerpať hodiny, ktoré má nad fond. Za dochádzku zamestnanca na pracovisku je zodpovedný vedúci pracoviska. Ak vedúci poveril zamestnanca prácou nad fond, je v právomoci vedúceho povoliť zamestnancovi odísť z práce skôr o ten čas, počas ktorého vykonával úlohu nad fond.
V dochádzkovom systéme, ale nesmie byť absencia.
Presnejšie toto popisuje pracovný poriadok STU.

Ďalšie otázky a odpovede v priloženom dokumente 

Súvisiace dokumenty:

1. Príkaz rektora Číslo 8/2012 a dodatok číslo 1 s účinnosťou od 7.9.2020

2. Pracovný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

3. Kolektívna zmluva STU

4. Organizačný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bartislave

5. Organizačný poriadok Rektorátu STU

6. Organizačný poriadok SjF STU

7. Organizačný poriadok FCHPT STU

8. Organizačný poriadok SvF STU

9. Organizačný poriadok FEI STU

10. Organizačný poriadok FA STU

Ako podpísať PDF dokument elektronickým podpisom s časovou pečiatkou v Adobe Acrobat Reader DC

Vždy používajte najnovšiu verziu Adobe Acrobat Reader DC, lebo v starších verziách vám to nemusí ísť korektne.
Najnovšiu verziu Adobe Acrobat Reader DC stiahnete TU.
V prípade, ak by ste potrebovali dokumenty(zostavy z EDS) podpisovať elektrickým podpisom, môžete sa riadiť týmto priloženým postupom. Prípadne, ak by ste nechceli použiť Adobe Acrobat DC, tak je dokument možné podpísať aj cez stránku zep.disig.sk alebo Ministerstva spravodlivosti SR.
Ak by ste potrebovali vedieť viac o elektronickom podpisovaní na STU, tak kliknite TU.


Kontakt:
Čuntala Miloš
e-mail: milos.cuntala@stuba.sk
mobil.: +421 0918 669166 - skrátená voľba 9905