Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Zavedenie elektronického dochádzkového systému - EDS v rámci Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Novú verziu elektronického dochádzkového systému môžete spustiť vo väčšine najpoužívanejších webových prehliadačoch Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge,...
Pod operačnými systémami MS Windows, Apple iOS, Android a Linux distribúciami.

Na prihlásenie do novej verzie EDS použite meno a heslo, ako máte v starom dochádzkovom systéme Cominfo WATT. Po prihlásení sa zamestnancovi zobrazia tie časti systému, podľa pridelených používateľských práv.

*             Farby uľahčujú orientáciu v samoštúdiu, podľa toho do ktorej skupiny zamestnanec spadá, podľa toho sú odporúčané videonávody, ktoré by si mal minimálne pozrieť.

Prístup zamestnancov pre prezeranie dochádzky *     

Tento prístup je určený pre zamestnancov STU na prezeranie, kontrolu svojej vlastnej dochádzky a posielanie žiadostí na dovolenku. Po prihlásení v sekcii "Môj INFOS" si môže zamestnanec prezerať informácie o svojej dochádzke. Ak sa prihlasujete prvýkrát, tak prihlasovacím menom je osobné číslo zamestnanca a počiatočné heslo je tiež osobné číslo. Heslo je potrebné po prvom prihlásení zmeniť. Zmenu hesla je možné urobiť po prihlásení, cez ikonu ozubeného kolieska(Nastavenia) v pravom hornom hlavnom menu stránky.

Prístup pre autorizované(poverené) osoby - asistenti *     

Tento prístup je určený pre pracovníkov poverených evidenciou, prípadne prezeraním dochádzky. Prístup umožňuje prezeranie, úpravu a schvaľovanie dochádzky zamestnancov, podľa pridelených oprávnení.
Prihlasovacím menom, je vaše prihlasovacie meno do AIS. Prvotné prihlasovacie heslo vám pridelí správca EDS(Elektronický dochádzkový systém). Po prvom prihlásení vás systém vyzve zmeniť si heslo.
Nadriadený zamestnanec si môže poverenú osobu nastaviť, ako asistenta. Ten kto
je asistent, získava právo editácie dochádzky vedúceho, má právo k žiadostiam podriadených vedúceho, plus má možnosť zadávať žiadosti o dovolenku za zamestnancov, ale nemôže ich schvaľovať.

Nadriadení zamestnanci - zástupci nadriadených *     

Sú to zamestnanci, ktorí majú prístup do systému, ako zamestnanec na prezeranie dochádzky, alebo ako autorizovaná osoba. Nadriadení majú pod sebou podriadených zamestnancov a majú prístup do funkcie pracovné žiadosti. Majú právo schvaľovať/zamietnuť žiadosti na dovolenku svojim podriadeným. Taktiež môžu cez pracovné žiadosti vystaviť žiadosť na dovolenku za zamestnanca a následne ju schváliť. Po schválení žiadosti sa dovolenka automaticky zapíše do dochádzky zamestnanca a je označená znakom #, zamestnancovi je zaslaný mail o stave jeho žiadosti.

Zamestnanci personálneho oddelenia *     

Sú to zamestnanci, ktorí vytvárajú uzávierku dochádzky mesiaca a robia prenos mzdových zložiek(spojovací súbor) z elektronického dochádzkového systému do personálneho systému.

Vstup na stránku EDS STU - Stránka EDS sa vám zobrazí, len ak ste v sieti STU. V prípade, ak ste mimo siete STU(doma, v zahraničí), musíte sa najprv prihlásiť cez vzdialený VPN prístup do siete STU. Postup, ako si nastaviť a prihlásiť sa cez vzdialený VPN prístup, nájdete TU.

Ako vytvoriť zástupcu webstránky EDS STU na pracovnej ploche
- textový návod
- video návod

Cominfo užívateľská dokumentácia v slovenskom jazyku(PDF formát)

Video návody k jednotlivým častiam systému(vo formáte MP4 video)

Snímač kariet(vo formáte PDF)

Formulár pre prístup, zmenu, či zrušenie práv do EDS STU


Často kladené otázky

Kde nájdem svoje osobné číslo zamestnanca?

Osobné číslo zamestnanca nájdete na svojej výplatnej páske(Personálny portál IS Magion), alebo po prihlásení do AIS(Akademický informačný systém) v položke Ľudia STU si dáte vyhľadať svoje meno. Alebo sa môžete spýtať poverenej osoby na editáciu dochádzky na vašom pracovisku a ona vám ho vie zistiť v dochádzkovom systéme.

Sleduje dochádzkový systém nárok na dotáciu na obed?

Nárok na obed je sledovaný v personálnom systéme a stravovacom systéme. Dochádzkový systém sleduje len prestávku na oddych a jedenie. Nárok na obed a prestávka na oddych a jedenie, sú dve rôzne činnosti. Viac a podrobnejšie sa dočítate v pracovnom poriadku STU v Čl. 10 a odsek 7.

Nevyčerpané hodiny nad fond pracovného času sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca?

Nie do nasledujúceho mesiaca sa hodiny nad fond neprenášajú. Podľa pracovného poriadku STU pružný pracovný čas sa uplatňuje, ako pružný pracovný mesiac. Takže hodiny nad fond sa uplatňujú len v rámci pracovného mesiaca. Zamestnanec je povinný v príslušnom mesiaci odpracovať celý určený mesačný pracovný čas.

Môžem ostať doma, ak mám nadpracované veľa hodín nad fond?

Nie, zamestnanec nemôže svojvoľne čerpať hodiny, ktoré má nad fond. Za dochádzku zamestnanca na pracovisku je zodpovedný vedúci pracoviska. Ak vedúci poveril zamestnanca prácou nad fond, je v právomoci vedúceho povoliť zamestnancovi odísť z práce skôr o ten čas, počas ktorého vykonával úlohu nad fond.
V dochádzkovom systéme, ale nesmie byť absencia.
Presnejšie toto popisuje pracovný poriadok STU.

Ďalšie otázky a odpovede v priloženom dokumente 

Súvisiace dokumenty:

1. Príkaz rektora Číslo 8/2012 a dodatok číslo 1 s účinnosťou od 7.9.2020

2. Pracovný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

3. Kolektívna zmluva STU


Kontakt:
Čuntala Miloš
e-mail: milos.cuntala@stuba.sk
mobil.: +421 0918 669166 - skrátená voľba 9905