Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Možnosti prihlásenia

a) Vyplnením a zaslaním podpísanej papierovej prihlášky. K tomu je potrebné stiahnuť a vytlačiť Prihlášku na kurz ďalšieho vzdelávania (PDF súbor) a následne vyplnenú, podpísanú prihlášku buď odskenovať a poslať ako prílohu e-mailu na adresu: miroslav.babinsky@stuba.sk alebo odoslať poštou, alebo doručiť osobne na adresu Centrum vzdelávania ICV STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.

b) Vyplnením online formulára a následným podpísaním prihlášky pri registrácii (začiatku kurzu).

Formulár

Súhlasím s dole uvedenými všeobecnými podmienkami a udeľujem súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov na účely vedenia dokumentácie o vzdelávaní, v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Položky označené * sú povinné!

Všeobecné podmienky

a) Platba za kurz (školné) musí byť uskutočnená účastníkom kurzu pred začiatkom kurzu. Spôsoby úhrady platby za kurz sú: prevodom na účet, alebo poštovým poukazom. Pri realizácií bankovej operácie je nevyhnutné uviesť nasledujúce informácie: č. účtu: 7000084090/8180, popis transakcie / účel platby: meno + priezvisko + kurz, variabilný symbol: 902043.

b) Centrum vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu v ponuke kurzov, ktoré propaguje na svojej internetovej stránke, prípadne prostredníctvom iných propagačných aktivít. Ide o nasledovné zmeny: zrušenie kurzu, alebo jeho časti, prípadne inú organizačnú zmenu (zmena učebných plánov, zmena miesta a času konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) Ak dôjde k uvedeným zmenám, bude účastník kurzu bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Centrom vzdelávania, vzniká účastníkovi kurzu nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za kurz. 

c) Vrátenie školného:

  1. V plnej výške 100% v prípade, že sa kurz neotvorí.
  2. V lehote do druhého výučbového dňa daného kurzu možno požiadať o vrátenie školného za nasledujúcich podmienok:
    - na základe písomnej žiadosti adresovanej Centru vzdelávania ICV STU o zanechaní štúdia z vážnych dôvodov (uviesť v žiadosti)
    - po predložení bankovej identifikácie účtu, z ktorého prišla platba
    - vrátená suma bude znížená o prevádzkové náklady vo výške 15,00 € a o sumu vypočítanú podľa počtu hodín kurzov, ktoré účastník kurzov navštívil.
    Po druhom výučbovom dni stráca prihlásený účastník nárok na vrátenie školného. Po tejto lehote za prípadnú nespokojnosť nenesie Centrum vzdelávania ICV STU zodpovednosť.

d) Školné nezahŕňa učebnú literatúru ak to nie je vyslovene uvedené.

KURZ bude otvorený len v prípade dostatočného počtu prihlásených záujemcov, o čom budete informovaný/-á.