Prejsť na obsah
Výskum

Rok 2021

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÝCH MIEST VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV

 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, v súlade §14  zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

FUNKČNÉ MIESTO PROFESORA PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR EKONÓMIA A MANAŽMENT - skrátený úväzok

FUNKČNÉ MIESTO DOCENTA PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE

FUNKČNÉ MIESTO ODBORNÉHO ASISTENTA PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO, EKONÓMIA A MANAŽMENT

FUNKČNÉ MIESTO ODBORNÉHO ASISTENTA PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR EKONÓMIA A MANAŽMENT - skrátený úväzok

FUNKČNÉ MIESTO ODBORNÉHO ASISTENTA PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE - skrátený úväzok

v  Bratislave, dňa 10.5.2021

Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík

poverený funkciou rektora STU