Prejsť na obsah
medzinárodné programy

Európska komisia schválila 11. septembra 2007 operačný program INTERREG IVC, ktorý je zaradený v rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca. Cieľom programu INTERREG IVC je posilniť v programovacím období 2007-2013 medziregionálnu spoluprácu európskych regiónov. Je určený 27 členským krajinám EÚ, Nórskemu kráľovstvu a Švajčiarskej konfederácii. Jeho prioritami sú témy vychádzajúce z Lisabonskej a Goteborskej stratégie, a to Inovácie a znalostná ekonomika a Životné prostredie a predchádzanie rizikám. Rozpočet programu, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a spolufinancovaný národnými projektovými partnermi, je 321 mil. EUR.

Program interregionálnej spolupráce umožňuje spoluprácu medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi z rôznych krajín v  EÚ 27 plus Nórska a Švajčiarska. Uskutočňuje sa vo forme projektov, v rámci ktorých si tieto orgány vymieňajú a prenášajú svoje skúsenosti a spoločne rozvíjajú prístupy a nástroje zamerané na zlepšenie efektívnosti politík regionálneho rozvoja a prispievajúce k hospodárskej modernizácii.

V súlade so strategickými usmerneniami Spoločenstva pre kohéznu politiku v rokoch 2007 - 2013 má program za cieľ prispieť k stratégii EÚ pre rast a zamestnanosť. Program je významným nástrojom pre implementáciu iniciatívy EÚ „Regióny pre ekonomickú zmenu“ (ďalej len „RpEZ“). Cieľom RpEZ je podporovať regionálne a mestské siete a nájsť osvedčené postupy v hospodárskej modernizácii, a to najmä tie, ktoré prispievajú k rastu EÚ a jej pracovných príležitostí, a šíriť ich na všetky regióny s cieľom pomôcť stimulovať ich trvalo udržateľný rast a znižovať ekonomické disparity.

Štruktúra programu sa opiera o dve tematické priority, ktoré zoskupujú oblasti akcií, ktoré sú kľúčové v rámci pomáhania pri dosahovaní príspevkov od regiónov Európy k stratégii EÚ pre rast, zamestnanosť a trvalo udržateľný rozvoj.

Priorita 1 rieši inovácie a znalostnú ekonomiku, pričom sa sústreďuje najmä na podtémy inovácie, výskum a technologický rozvoj, podnikanie a MSP, informačná spoločnosť, zamestnanosť, ľudský kapitál a vzdelávanie.

Priorita 2 sa zameriava na životné prostredie a prevenciu voči rizikám, najmä na podtémy prírodné a technologické riziká, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, biodiverzita a ochrana prírodného dedičstva, energia a trvalo udržateľná doprava, kultúrne dedičstvo a krajina.

Predmetný program podporuje dva rôzne typy intervencií.

Predovšetkým podporuje „Projekty regionálnych iniciatív“ iniciované regionálnymi aktérmi, ktoré sú zamerané na výmenu skúseností v konkrétnej oblasti politiky s cieľom identifikovať osvedčené postupy a vytvoriť nové nástroje a prístupy k realizácii.

Po druhé, INTERREG IVC podporuje „Využívanie výsledkov, vrátane Fast Track (zrýchlených) projektov“, aby si osvedčené postupy, ktoré boli identifikované napríklad na základe vyššie uvedených projektov regionálnych iniciatív, našli cestu do programov konvergencie a regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti, ako aj európskej teritoriálnej spolupráce.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“). Na obdobie rokov 2007 - 2013 má k dispozícii celkový rozpočet 321 miliónov EUR. Programová oblasť pokrýva celé územie Európskej únie plus Nórsko a Švajčiarsko. Program spolufinancuje účasť verejných orgánov a orgánov, ktoré sa spravujú verejným právom, z týchto krajín. Účasť aktérov z krajín mimo tejto oblasti je možná za určitých podmienok.

     Operačný program INTERREG IVC je jednotný pre všetky krajiny oprávnené na podávanie projektov. Tým sa líši od svojho predchodcu INTERREG IIIC, v rámci ktorého existovali štyri operačné zóny – Sever, Juh, Západ, Východ a jednotlivé krajiny boli oprávnené na predkladanie projektov v rámci jednotlivých programových zón podľa ich geografickej polohy. Tejto zmene je prispôsobená aj jednotná organizačná štruktúra, t.j. Monitorovací výbor, Riadiaci orgán (Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Lille), Spoločný technický sekretariát (Lille), Certifikačný orgán, Orgán auditu a Kontaktné body (Rostock, Katovice, Valencia, Lille).
  Nový program podporuje dva typy intervencií. Regionálne iniciatívy (interregionálne kooperačné projekty) by mali riešiť problémy regionálnej politiky, ktoré sú spoločné pre všetkých zapojených partnerov v rámci tematického rozsahu tohto programu. Sú to projekty iniciované aktérmi na regionálnej a miestnej úrovni zamerané na výmenu skúseností v konkrétnej oblasti politiky s cieľom identifikovať najlepšie praktiky a rozvinúť nové nástroje a prístupy zamerané na zlepšenie efektívnosti politík regionálneho rozvoja. Kapitalizačné projekty, vrátane tzv. zrýchlenej možnosti (Fast Track Option), budú mať formu sietí spájajúcich regióny s bohatými skúsenosťami v konkrétnej oblasti politiky a regióny, ktoré sa chcú v danej oblasti zlepšiť. Cieľom je zabezpečiť, aby najlepšie praktiky našli cestu do programov konvergencie a konkurencieschopnosti.
          Oba typy projektov však musia spĺňať určité podmienky. Napríklad partnerstvo musí reprezentovať najmenej tri krajiny, z toho aspoň dve musia byť členské krajiny EÚ či partnermi musia byť verejné organizácie. Národným orgánom pre program INTERREG IVC je Ministerstvo hospodárstva SR. Bližšie informácie o novom operačnom programe INTERREG IVC ako aj o potenciálnych projektových partnerstvách je možné nájsť na internetovej stránke www.interreg4c.eu.

Programové dokumenty nájdete tu.