Prejsť na obsah
Ústav manažmentu
Dňa 23.02.2015 o 10,00 hod v miestnosti č. 5/1 zasadačka ÚM sa uskutoční
výberové konanie na výmenný študijný pobyt ERASMUS +.

So sebou si treba  priniesť výpis známok, ktorý Vám vytlačí študijné oddelenie
a jazykový certifikát.

Do výberového konania budú zaradení uchádzači, ktorí splnia tieto podmienky:
-  úspešne absolvovaný predmet Projekt priestorového plánovania I. - IV. s
   hodnotením nie horším ako "C"
- účasť na ŠVK
- študijný prospech do 2,0
- jazykový certifikát úroveň B1/B2 (maturitné vysvedčenie), podľa požiadaviek
  prijímajúcej univerzity
- bez opakovania ročníka z dôvodu neprospechu