Prejsť na obsah
Univerzita

OPPI a MSVVaS

Projekt ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation)
Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách


Cieľom veľkého projektu ACCORD je podpora spolupráce STU v Bratislave a UK v Bratislave vo výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít a súvisiacej infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania. Projekt má tri strategické ciele:

  • posilniť konkurencieschopnosť STU a UK v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania v oblasti STEM, získavať nových študentov zo Slovenska i zo zahraničia a udržať si tých najtalentovanejších študentov, ako budúcich výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov;
  • zvýšiť účasť oboch univerzít na spoločnom výskume prostredníctvom modernizácie existujúcej výskumnej infraštruktúry a cieleného marketingu existujúcich a nových kapacít smerom k potenciálnym výskumným partnerom;
  • posilniť spoluprácu medzi akademickou a priemyselnou sférou a vytvoriť viac príležitostí na efektívny transfer výsledkov vedy a výskumu, najmä v oblasti biotechnológií/biomedicíny, progresívnych materiálov, informačných a komunikačných technológií.

Podmienkou splnenia cieľov projektu je budovanie spoločných výskumných tímov v troch spomenutých oblastiach, vytváranie spoločných výskumných programov, zabezpečenie otvoreného prístupu do laboratórií oboch univerzít vybudovaných v rámci projektu a vytvorenie nových spoločných študijných programov postavených na výsledkoch spoločného výskumu.

Obe univerzity sú hlavnými hnacími silami v oblasti výskumu a inovácií v SR a spoločný projekt zvýši potenciál vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie v uvedených troch oblastiach, ktoré úzko súvisia s prioritami RIS3, a tým podporujú ďalší a trvalý rozvoj prosperujúcej slovenskej ekonomiky a odôvodnenej ambície Bratislavy ako regionálneho inovačného centra.

V rámci projektu sa realizujú nasledovné hlavné aktivity: 

  • program znižovania emisií CO2
  • zvyšovanie atraktívnosti vzdelávacieho prostredia
  • modernizácia IT infraštruktúry
  • obnova výskumnej infraštruktúry / prístrojov
  • spoločné výskumné programy

 V prípravnej fáze prebiehala spolupráca so spoločnosťou JASPERS, ktorej pripomienky sa priebežne dopĺňali do pripravovanej štúdie uskutočniteľnosti (Feasibility Study - FS), analýza nákladov a výnosov (Cost Benefit Analysis - CBA) a ostatných súvisiacich dokumentov. Spoločnosť JASPERS na záver spolupráce vydala dňa 21.12.2018 Action Completion Note, SG/AS/JASPERS/2018-1614/EK/DT/db, v ktorom vyslovuje súhlas so znením predloženej finálnej verzie FS.

Následne bolo dňa 29.7.2019 vydané súhlasné stanovisko JASPERS Independent Quality Review, číslo 2019 022 SK SRT IQR.


Míľniky projektu ACCORD

15.10.2019
Podpis Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/VP/1/2019 medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave

16.10.2019
Zverejnenie predmetnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

17.10.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/VP/1/2019 nadobudla účinnosť.

18.11.2019
Nadobudlo účinnosť automatické schválenie veľkého projektu ACCORD Európskou komisiou, po uplynutí 3-mesačnej lehoty od predloženia notifikačnej dokumentácie.

Rozpočet projektu                             

Celkové výdavky projektu 119 720 072,84 EUR
Celkové oprávnené výdavky projektu  110 965 538,84 EUR
Celková výška NFP 105 417 261,90 EUR
Spolufinancovanie 5 548 276,94 EUR

Obdobie realizácie projektu

Začiatok realizácie 01.09.2019
Ukončenie realizácie 31.12.2023

 „Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Ing. Milan Belko, PhD.
Bratislava, 18.10.2021