Prejsť na obsah
Univerzita

Zodpovedná osoba

Útvar hlavného kontrolóra

organizačne začlenený na Rektoráte STU

 

Spôsob podávania podnetov

 

Na STU môže oznamovateľ podať podnet písomne alebo elektronickou poštou.

Písomne môže oznamovateľ podať podnet:

a)   osobne do rúk zodpovednej osoby,

b)   osobne do podateľne Rektorátu STU na Vazovovej ulici číslo 5 v Bratislave, s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ - PODNET“,

c)   poštou na adresu:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Rektorát STU

Útvar hlavného kontrolóra

Vazovova 5

812 43 Bratislava 1

Obálka musí mať označenie „NEOTVÁRAŤ – PODNET“,

Elektronickou poštou na adresu:  uhk@stuba.sk