Prejsť na obsah
Univerzita

prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

prorektorka pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou


doc. Ing. Ľubica Vitková, PhD.

Ľubica Vitková pôsobí na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako vysokoškolský pedagóg od roku 1992. V rokoch 2010 – 2018 zastávala na uvedenej fakulte funkciu dekanky a v rokoch 2002 – 2010 funkciu prodekanky. Od roku 2001 je docentkou na Ústave urbanizmu a územného plánovania (predtým na Katedre UAS a na Ústave urbanizmu).

Po ukončení Gymnázia Vazovova 6 v Bratislave (1978) absolvovala vysokoškolské štúdium v odbore urbanizmus a územné plánovanie (Ing. arch. 1983) na Fakulte architektúry SVŠT. Po ukončení štúdia pôsobila v praxi ako samostatný projektant a výskumný pracovník v Projektovom ústave obchodu a cestovného ruchu (1983 – 1990)  a ako samostatný projektant - externý pracovník na Útvare hlavného architekta v Bratislave (1990). V roku 1993 získala doktorát v odbore urbanizmus a v rovnakom odbore sa v roku 2001 habilitovala. Od roku 2002 je autorizovanou architektkou (architekt pre komplexné architektonické a inžinierske služby).

Vedecko-pedagogickú činnosť zameriava na oblasť urbanistickej tvorby a urbanistickej ekonómie. Je autorkou vedeckých publikácií zaradených do databáz CC, WOS, SCOPUS a desiatok vedeckých publikácií, je autorkou skrípt, spoluautorkou vedeckej monografie a kapitol v zahraničných a domácich monografiách. Bola riešiteľkou dvoch desiatok výskumných a edukačných projektov, z toho v desiatich ako hlavná riešiteľka. K významnejším výskumným projektom, ktoré viedla, patrí projekt DANUrB (Interreg 2017-2019), FUTURE (6 RP, Maria Curie Action 2004-2008). V umelecko-tvorivej oblasti má desiatku realizácií, respektíve schválených územných plánov, spracovala množstvo urbanistických a architektonických štúdií, jej návrhy boli ocenené na verejných urbanisticko-architektonických súťažiach.

V pedagogickej oblasti je od roku 2004 spolugarantkou ŠP Urbanizmus 3. a 2. stupňa štúdia, spolugarantkou ŠP architektúra a urbanizmus 1. stupňa štúdia na FA STU.  Vyškolila  9 úspešných doktorandov, 51 diplomantov. Bola riešiteľkou projektov zameraných na inováciu výučby architektúry a urbanizmu v rámci schémy Erasmus IP (ENHSA, CHRONOCITY, ECOPOLIS), ako aj projektu ESF.  Je gestorkou niekoľkých bilaterálnych dohôd Erasmus+.Aktívne  sa podieľala na organizácii celého radu domácich a medzinárodných workshopov, konferencií, seminárov, výstav, prednášok zahraničných hostí, exkurzií a letných škôl.

Od roku 2010 je členkou Európskej komisie pre uznávanie kvalifikácií (EUROPEAN COMMISSION Professional Qualifications, Group of Coordinators for the recognition of professional qualifications, sub-group architecture), v rokoch 2010 - 2018 bola aktívna v rámci Združenia architektonických škôl Európy (EAAE), v rokoch 2004 - 2008 zastupovala STU v Rade reprezentantov Asociácie európskych škôl plánovania (AESOP). Je členkou vedeckých rád, členkou predsedníctva Slovenskej komory architektov (2009 -2011, 2013 - 2019), ako aj členkou skúšobného senátu SKA (od 2013). Pôsobila ako členka/predsedníčka mnohých urbanisticko-architektonických súťaží, porôt CEZAAR, Krištáľové krídlo a Ceny Dušana Jurkoviča.

 


Adresa:
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Tel.:
+421 903 762 050
Fax:
+421 2 5249 9384
E-mail:
lubica.vitkova@stuba.sk