Prejsť na obsah
Softvérové licencie

Inštalačné súbory Ansys, Labview, Matlab (vyžaduje prihlásenie Google účtom domény STU)

ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution

ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution je zameraný na výpočty metódou konečných prvkov v rôznych technických oblastiach. Je určený hlavne na výuku. ANSYS je obecne nelineárny, multifyzikálny program zahrňujúci štrukturálnu a termodynamickú analýzu, analýzu prúdenia kontinua, analýzu elektrostatických a elektromagnetických polí a akustické analýzy. SW obsahuje balík programov pre numerické simulácie ANSYS Mechanical, ANSYS CFD, ANSYS Autodyn, ANSYS Workbench, ANSYS DesignModeler, ANSYS DesignXplorer. Spomínané produkty umožňujú riešiť napríklad statické a dynamické úlohy, veľké deformácie, prestup tepla, multifázové prúdenie a mnohé ďalšie úlohy. Podrobnejšie informácie sú tu. Aktuálna verzia je ANSYS 2021 R2.

Softvér môžu používať pedagógovia, študenti, doktorandi a výskumní pracovníci na výučbu, výskum a vzdelávanie.

ANSYS Student je určený pre študentov a môžu si ho stiahnuť na  https://www.ansys.com/academic/students.

Informácie a postupy pre používateľov softvéru ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution

MATLAB & Simulink

MATLAB je integrované prostredie  pre vedeckotechnické výpočty, modelovanie, návrhy algoritmov, simulácie, analýzu a prezentáci dát, paralelné výpočty, meranie a spracovanie signálov, návrhy riadiacich a komunikačných systémov. Viac informácií je tu.

Simulink  je nadstavba MATLABu pre simuláciu a modelovanie dynamických systémov, ktoré využívajú algoritmy MATLABu pre numerické riešenie nelineárnych diferenciálnych rovníc.

Viac informácií tu.

Slovenská technická univerzita v Bratislave má zakúpenú licenciu Campus-WideLicense & MAOTS Full Suite (v minulom akademickom roku: "Total Academic Headcount (TAH)")  pre MATLAB, Simulink a doplnkové produkty - Toolboxy. Pedagógovia,študenti, doktorandi a výskumní pracovníci môžu používať tieto produkty na výučbu, výskum a vzdelávanie. Licencia umožňuje jednotlivcom inštalovať produkty na univerzitné a aj na vlastné zariadenia, ako aj osobné počítače, noteboky. Aktuálna verzia je MatlabR2021a je k dispozícii.

Pre pedagógov, výskumníkov, doktorandov a študentov je postup získania SW a inštalácie  na webe: https://www.stuba.sk/matlab/.

Pre výuku v učebniach, laboratóriach a pod.  je dispozícii sieťová licencia MATLAB (Concurrent), ktorú získate na základe vyplnenej žiadosti na G-disku STU.

LabView

LabView je zameraný na získavanie a analýzu nameraných údajov, riadenie meracích prístrojov, obsahuje vložené riadiace a monitorovacie systémy, automatické  testovacie a overovacie systémy. SW je určený len pre výuku, laboratórne cvičenia. Podrobnejšie informácie sú tu.

LabView môžu používať pedagógovia, študenti, doktorandi a výskumní pracovníci na výučbu, výskum a vzdelávanie.

Antivírusové programy ESET

CVT centrálne zabezpečuje licencie ESET Endpoint Protection Standard a ESET Endpoint Protection Advanced, ktoré zahŕňajú nasledovné produkty:

ESET PROTECT - centrálna správa a aktualizácia ochrany koncových zariadení.

ESET Endpoint Antivírus - Ochrana koncových zariadení pred malvérom pre Windows, macOS a Linux.

ESET Endpoint Security - Pokročilá viacvrstvová ochrana pracovných staníc.

ESET Endpoint Security pre Android – Chráni mobilné zariadenia pred najnovšími hrozbami a zabezpečuje ochranu vašich dát aj v prípade straty alebo krádeže zariadenia.

ESET File Security pre Microsoft Windows Server a pre Linux - Poskytuje pokročilú ochranu dát prechádzajúcich cez všetky bežné servery, sieťové súborové úložiská a viacúčelové servery.

Licencie produktov ESET sú určené len pre ochranu zariadení v majetku STU.

Zodpovedné osoby za inštaláciu a správu antivírusovej ochrany sú uvedené v Zozname správcov siete STUNET.

Office 365 Education

Microsoft Office 365 je k dispozícii zadarmo pre všetkých študentov a zamestnancov STU. Viac informácii nájdete tu.

Adobe

Softvérové produkty Adobe nie sú centrálne zabezpečované na CVT. Fakulta/pracovisko si ich zabezpečuje podľa vlastných potrieb. V rámci združenia EUNIS-SK je možné softvér Adobe obstarať so zvýhodnenou cenou. Viac informácii nájdete tu.