Prejsť na obsah
Archív STU

Archív STU poskytuje nasledovné služby:

1) vypracovanie písomnej archívnej rešerše z archívnych dokumentov

2) vyhotovenie kópií digitálnou technikou (xerokópie, skeny, digitálne fotografie) a ukladanie dát na pamäťové médium

3) udelenie súhlasu používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovenie kópií z archívnych dokumentov

4) snímanie archívnych dokumentov a priestorov Archívu STU kamerou alebo fotografickou technikou.

Archív STU vypracúva nasledovné správne informácie:

1) potvrdenie o štúdiu a zamestnaní na STU (SVŠT) v slovenskom jazyku

2) potvrdenie o absolvovaní skúšok a zápočtov (výpis skúšok a zápočtov)

3) potvrdenie o študijnej náplni absolvovaných predmetov (sylabus - rámcové osnovy predmetov štúdia) v slovenskom jazyku

4) odpis, kópia archívneho dokumentu

5) administratívne úkony súvisiace s vyhľadávaním a poskytovaním informácií z archívnych dokumentov pre orgány štátnej správy a verejnej správy, napr. Sociálna poisťovňa, súdy, polícia

6) doručovanie správnej informácie prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.

Služby poskytované Archívom STU sú spoplatnené podľa Cenníka úhrady nákladov Archívu STU (interný predpis STU č. 1/2015-PK z 15. mája 2015).