Prejsť na obsah
Verejnosť

Cieľom celého projektu je:

A/ pomôcť vysokým školám poznať svoju súčasnú úroveň vzdelávania a výskumu, vrátane strategického plánovania a následne získať informáciu o celkovej úrovni vysokoškolského vzdelávania na Slovensku,

B/ podať univerzite, ktorá je zapojená do projektu, informáciu o napĺňaní vlastného poslania a pomôcť kvalifikovane sa pripraviť na komplexnú akreditáciu.

 

Evalvačnú správu o STU vypracuje evalvačná komisia EAU najneskôr do konca roka 2006.

 

Do evalvačného procesu sa majú možnosť zapojiť všetci zamestnanci STU v dvoch fázach. Vo fáze prípravy sebahodnotiacej správy môžete vaše námety, týkajúce sa podstatných činností univerzity a jej súčastí posielať na adresu prípravného výboru evalvacia@stuba.sk

Druhá možnosť vyjadriť sa k sebahodnotiacej správe STU bude v priebehu decembra 2005, keď táto správa bude predložená na všeobecné pripomienkovanie a diskusiu.

 

Vaše námety očakávame čo najskôr na uvedenej e-mailovej adrese.