Prejsť na obsah
Verejnosť
Dňa 15.6.2006 je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na šitpendiá poskytované v rámci Národného štipendijného programu určené na podporu mobilít študentov, doktorandov, učiteľov a výskumných pracovníkov.

Štipendiá sú určené pre študentov vysokých škôl a doktorandov na pokrytie životných nákladov na časť vysokoškolského štúdia alebo výskumného pobytu na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. Vo výnimočných prípadoch aj na pokrytie poplatkov za štúdium. Štipendijný program nie je určený na financovanie celého vysokoškolského, resp. doktorandského štúdia v zahraničí.

Študenti, doktorandi, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV sa môžu uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí. Štipendijný program nie je určený na úhradu nákladov spojených s účasťou na konferenciách.Typy štipendií:
  1. Štipendiá pre študentov slovenských vysokých škôl na časť magisterského štúdia v rozsahu jeden až dva semestre (5 až 10 mesiacov) na zahraničných vysokých školách,
  2. Štipendiá pre doktorandov slovenských vysokých škôl a pracovísk SAV na časť doktorandského štúdia v rozsahu 1 až 12 mesiacov na zahraničných vysokých školách, resp. výskumných pracoviskách,
  3. Cestovné granty pre študentov a doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov slovenských vysokých škôl a pracovísk SAV v súvislosti s ich študijným/výskumným pobytom na zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Podrobnosti.