Prejsť na obsah
Verejnosť

Austrálska agentúra CAESIE  (slúžiaca na prepojenie austrálskej a európskej excelentnosti vo vede a inováciách) vyhlásila druhé kolo výzvy pre tzv. Priming Grants (PGA-2).

V tomto kole bude úspešnému uchádzačovi udelený jednorazový grant vo výške 7,000/EUR 4,800, určený na podporu  úvodných stretnutí a diskusií v rámci nových a vznikajúcich partnerstiev medzi výskumníkmi a MSP (napríklad cestovné a stretnutia, zamerané na vytvorenie funkčnej spolupráce. V prípade tohto kola ide iba o jednu fázu, nebude nasledovať ďalšia fáza financovania.

Všetky projekty musia byť ukončené do 6 mesiacov od schválenia financovania (úspešní uchádzači dostanú vyrozumenie do 31. októbra 2014) a záverečné správy musia byť predložené do 1. Júna 2015. (Ak nie je možné dodržať tieto termíny, odporúča sa žiadosť vôbec nepredložiť)

Aby boli žiadatelia oprávanení, musí výskumník (alebo skupina) a MSP identifikovať medzi sebou možnúmožnosti pre potenciálnu spoluprácu. Musí ísť o novú iniciatívu a nie súčasť už prebiehajúcej etablovanej spolupráce.

Projekt musí spadať do prioritnej oblasti CAESIE:

  • Clean energy (Čistá energia)
  • Healthy ageing through enabling Technologies (Zdravé starnutie prostedníctvom technológií)
  • Sustainable cities (Trvaloudržateľné mestá)

CAESIE finančne podporuje iba nasledovné aktivity:

1.                   MSP/SMEs z Európy, hľadajúce partnera - výskumníka z Austrálie

2.                   MSP/SMEs  z Australie, hľadajúce partnera - výskumníka v Európe

3.                   Výskumníci v Európe, hľadajúci partnerov - MSP v Austrálii

4.                   Výskumníci v Austrálii, hľadajúci partnerov medzi MSP v Európe.

Dôležité: Spolupráca medzi výskumníkmi v Austrálii a v EÚ a medzi MSP v Austrálii a v EÚ sa  podporuje.

  • Prijímatelia podpory z predchádzajúceho kola Priming Grantov nie sú oprávnení znovú sa uchádzať ogrant.
  • Neúspešný uchádzač zprvého kola je oprávnený sa znovu uchádzať ogrant, za predpokladu, že zohľadnil pripomienky vznesené voči svojej predošlej neúspešnej žiadosti.
  • Dovoľuje sa predložiť iba jedna žiadosť za výskumníka alebo MSP.

Postup pri predkladaní žiadostí v druhom kole

Aby bolo možné požiadať o grant, je najprv potrebné podať EOI (Expression of Interest). EOI umožní CAESIE posúdiť žiadateľovu oprávnenosť a pristúpiť k ďalšiemu kroku a podať žiadosť. Nie je možné žiadať o Priming grrant, pokiaľ žiadateľ najprv nepredložil EOI, má ho schválené a bolo mu pridelené EOI číslo. Avšak, pridelenie EOI čísla neznamená, že získate grant!

Proces podávania EOI je otvorený od 1. augusta do 26. septembra 2014. EOI, prijaté po tomto termíne nebudú brané do úvahy.  .

Ako náhle bude EOI schválené, uchádzačovi pridelia EOI číslo a link na online smart platformu na podávanie žiadostí. Formulár na vyplnenie bude dostupný od 1. septembra do 30. septembra 2014.

Všetky žiadosti je potrebné podať do polnoci 00.00 hod dňa 30. septembra 2014. Žiadosti prijaté po tomto termíne sa nebudú akceptovať.

Žiadosti posúdi externý hodnotiaci panel a o výsledku bude informovať žiadateľov najneskôr do 31.10. 2014.

EEU SME žiadatelia môžu posúdiť svoj status MSP na tomto linku predtým ako podajú žiadosť.

K dispozícii na stiahnutie je príručka Priming grantov, ktorú musia prečítať všetci potenciálni žiadatelia