Prejsť na obsah
Verejnosť

Akademický rok 2019/2020 sa blíži ku koncu. Bol to neobyčajný rok, takmer celý letný semester boli školy kvôli pandémii C-19 zatvorené a do dejín vysokoškolského vzdelávania na Slovensku sa zapíše ako rok dištančnej výučby v núdzovom online režime. 

Azda najviac krízová situácia zasiahla končiacich študentov a ich pedagógov, ktorí dokončievali svoje kvalifikačné práce núdzovo na diaľku bez možnosti práce v laborátoriách. Stovky končiacich študentov absolvovali vyvrcholenie svojho štúdia vo forme štátnic v nezvyčajnej situácii z pohodlia vlastného domova.  

Kvôli bezpečnostným opatreniam sa, žiaľ, nekonali ani tradičné promočné slávnosti - na všetkých fakultách je termín promócií presunutý na jeseň. 

Vedenie univerzity už v apríli deklarovalo, že pri zavádzaní potrebných zmien - od predčasného odubytovania, cez zmeny harmogramu letného semestra až po úpravy podmienok ukončovania štúdia - budú v prvom rade zohľadňované záujmy študentov, osobitne študentov končiacich ročníkov. Podarilo sa a dnes už môžeme konštatovať, že sme krízovú situáciu zvládli.   

Maratón štátnych skúšok prebiehal online aj prezenčne

V piatok 17. júla 2020 sa skončil maratón štátnic a obhajob kvalifikačných prác, ktorý začal v apríli historicky prvými online štátnicami na Fakulte architektúry, pokračoval online štátnicami na FEI, FIIT, SvF a FCHPT a skončil prezenčnými štátnicami na SjF, MTF a Ústave manažmentu. Do “rodiny” viac než 120-tisíc inžinierov, ktorí absolvovali STU od jej vzniku sa tak tento rok pridalo takmer pol druha tisíca nových. 

Celkovo za akademický rok 2019/2020 získalo na STU inžiniersky titul 1459 čerstvých absolventov a titul bakalára získalo v tomto roku 1302 absolventov 1. stupňa VŠ štúdia. Je všeobecne známe, že štúdium techniky je náročné, celú vzdelávaciu cestu od imatrikulácie až k inžinierskemu diplomu zvládla približne len polovica z novozapísaných prvákov v roku 2015.

"Čo ste dokázali, je obdivuhodné, a čo ste tu po sebe zanechali nech ostane. Na vašej ďalšej ceste životom vám želám veľa šťastia a majte prosím na pamäti, že odteraz ste STU - už navždy," adresoval na sociálnej sieti čerstvým absolventkám a absolventom STU svoje gratulácie rektor STU Miroslav Fikar. 

Tabuľka: Počet absolventov 2. stupňa VŠ štúdia na STU v akademickom roku 2019/2020 podľa fakúlt (Zdroj: STU)

Fakulta  Počet absolventov inžinierského štúdia

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

301
Stavebná fakulta 279
Fakulta elektrotechniky a informatiky  233
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie  199
Strojnícka fakulta 150
Fakulta informatiky a informačných technológií  148
Fakulta architektúry 132
Ústav manažmentu 22

Vysokoškolské vzdelanie na Slovensku už nie je vzácnosť

Na Slovensku aktuálne žije a pracuje 726-tisíc osôb s vysokoškolským titulom, čo tvorí 17 percent dospelej populácie. V najstaršej generácii ekonomicky aktívneho obyvateľstva (55-64-roční) má VŠ vzdelanie síce len 13 percent (oproti 26% priemeru krajín OECD), no v skupine 25-34 ročných je podiel osôb s VŠ titulom už na úrovni 32 percent, čo je stále o 9% menej než priemer krajín OECD, no jednoznačne ukazuje trend, že získať diplom dnes už na Slovensku nie je vzácnosť ako kedysi. 

O zhruba 45-tisíc miest na slovenských vysokých školách sa uchádza menej než 40-tisíc maturantov, pričom z nich zhruba 20% aj tak odchádza na štúdium do zahraničia. Ponuka miest na vysokých školách vysoko prevyšuje dopyt zo strany uchádzačov a preto dnes často počúvame, že “na vysokú školu sa vie dostať každý”. Z pohľadu vysokých škôl je to aj pravda. Okrem niekoľkých prestížných odborov ako napr. medicína, informatika, či psychológia vysoké školy berú každého, kto sa prihlási, lebo sú financované podľa počtu študentov.  

Problém spočíva v tom, že iba 27 percent študentov na Slovensku študuje technické a prírodovedné odbory (STEM), oproti 31% v ČR, 32% v Poľsku a až 40% v Nemecku. Mladí ľudia si u nás vyberajú viac humanitné smery a jedným z dôsledkov na trhu práce je, že až 25% vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov pracuje na stredoškolskej pozícii. 

Otočiť nepriaznivý trend by mohla zmena vo financovaní technických a prírodovedných odborov, ktorú v minulom roku ohlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, keď ešte v decembri 2019 vo svojom Akčnom pláne avizovalo zvýšenie normatívu na študentov STEM odborov až o 25%. 

Zmena motivačných schém a podpora štúdia technických smerov však sama o sebe nerieši azda najväčší problém vysokých škôl na Slovensku a tým je negatívny demografický vývoj. Počty potenciálnych uchádzačov v generačnej kohorte 19-ročných už viac než 20 rokov klesajú a krivka začne opäť pomaly stúpať v roku 2022. 

Graf: Demografický vývoj v SR podľa počtu narodených a v kohorte 19-ročných, 1998-2036 (Zdroj: ŠÚ SR)

 

Dôsledky negatívneho demografického vývoja pozorujeme aj pri historickom porovnaní počtov absolventoch STU. V roku 2009 získalo inžiniersky titul na STU až 2801 osôb (takmer dvojnásobný počet oproti súčasnému stavu) a podobne aj bakalársky titul získalo v tom čase až 2494 osôb oproti 1302 v tomto roku. 

Na STU sa každý rok zapíše okolo 15 percent nových vysokoškálov

Dobrou správou je zvyšujúci sa záujem o štúdium na STU zo strany zahraničných študentov. V roku 2019 sa zapísalo do prvého ročníka o 15 percent viac než rok pred tým. Zahraniční študenti však tvoria stále len okolo 5 percent všetkých študentov STU.

V rámci dlhodobých trendov v počte zapísaných študentov do 1. ročníka vysokých škôl v rámci celej SR pozorujeme za STU stabilný podiel, ktorý dlhodobo osciluje okolo úrovne 15 percent. Podľa priebežného stavu v počtoch prihlásených študentov a prijatých študentov pre nový akademický rok 2020/2021 to vyzerá tak, že sa nám tento podiel podarí udržať a aj mierne zvýšiť. Rozhodujúce budú reálne počty zapísaných študentov v septembri 2020. Budeme o tom informovať.  

Graf: Podiel zapísaných do 1. ročníka na STU v rámci SR, 2009-2018 (Zdroj: CVTI, vlastné prepočty)