Prejsť na obsah
Verejnosť

V utorok 7. apríla 2020 sa na Fakulte architektúry STU konali historicky prvé online štátnice cez Google Suite pomocou Hangouts Meet. V skupine prvých online absolventov štátnej záverečnej skúšky na diaľku na STU boli 4 študenti inžinierskeho štúdia odboru architektúra, ktorí úspešne absolvovali štátnicu z predmetu Teória a metodológia architektúry: Bc. Lenka Baková, Bc. Peter František Baroš, Bc. Viktor Lampert a Bc. Matej Mega. 

Priebeh skúšky 

Dva dni pred konaním skúšky študenti vložili svoje portfólia a teoretickú prácu do aplikácie Classroom v systéme G-Suite. Oproti fyzickým štátniciam si tak členovia komisie mohli pozrieť portfólia vopred, lepšie sa zorientovať a pripraviť si otázky na študentov. Vďaka tejto príprave bol priebeh skúšok lepšie štruktúrovaný a podľa organizátorov "ešte dôslednejší ako obvykle". Prodekanka Fakulty architektúry pre vzdelávanie Danica Končeková považuje online verziu za "plnohodnotnú skúšku porovnateľnú 1:1 ku klasickej verzii. Každý odpovedal 40-50 minút, skúška bola verejná – link na konferenčný hovor bol zverejnený vopred. Všetci štyria skúšku úspešne absolvovali a prezradím, že rozptyl známok bol od A do D.“  

Štátnice splnili všetky zákonné nároky (podľa paragrafu 63, odsek 2 Zákona o vysokých školách): obhajoby prebehli pred skúšobnou komisiou ústnou formou, skúška bola verejne prístupná, výsledky boli vyhlásené verejne, porada komisie bola neverejná. Tajomníčka komisie Miriama Butková vyvesila  v dosahu kamery doma aj štátny symbol - slovenskú vlajku.

Pri štátniciach na inžinierskom stupni je skúška vedená metódou diskusie o teoretickej práci a nad časťou portfólia - študenti si teda nevyťahujú otázky. To teraz čaká na končiacich študentov bakalárskeho stupňa a s problémom "ako vyťahovať otázky na diaľku“ si poradia jednoducho: namiesto študenta otázku vyberie člen komisie. 

Skúsenosti a príklady dobrej praxe

Dištančná forma štátnic sa podľa Danici Končekovej osvedčila. "V zásade nič nebráni jej využitiu aj v štandardom režime výučby. Už vieme, že je to len vec zvyku. Celkovo nás karanténa v oblasti online vzdelávania na FA STU veľmi posunula. Za 2 týždne sme tam, kde by sme inak neboli ani za 2 roky. Pedagógovia upravovali osnovy, zadania prác, pravidelne komunikujú, všetci sú veľmi ústretoví a dá sa povedať, že táto situácia fakultu jednoznačne zomkla,“ poznamenala.  

Proces a kvalitu dištančného vzdelávania na Fakulte architektúry systematicky sledujú a priebežne vyhodnocujú. Ako prvá fakulta STU zriadila pre tento účel verejné diskusné fórum, realizovala dotazníkový prieskum a zaviedli tiež online diskusný formát „Káva s dekanom“, vytvorený najmä pre otvorenú online diskusiu so študentmi. Podobný formát "kávy na diaľku" pripravuje vedenie fakulty aj pre zamestnancov. 

Súčasťou podpory online výuky je aj vytvorenie video návodov a postupov pre jednotlivé aplikácie v systéme G-Suite pre pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov. Tie sú neustále dopĺňané a informácie o nich získavajú zamestnanci aj prostredníctvom špeciálneho newslettera „Podpora FA STU“.

Online univerzita 

Nábeh na dištančnú formu vzdelávania hodnotí Danica Končeková ako bezproblémový. Je to podľa nej dané aj technickým komfortom dostupných elektronických aplikácií v rámci G-Suite (STU je prvá univerzita na Slovensku, ktorá túto platformu od spoločnosti Google sprístupnila pre všetkých zamestnancov a študentov už v roku 2019).

Zároveň, študenti Fakulty architektúry sú zvyknutí na individuálnejší prístup a formu výučby prostredníctvom osobných konzultácií, ktoré sa v dôsledku karantény "iba" presunuli do online prostredia. Zložitejšie to je však v prípade vyhotovenia fyzických modelov, ktoré študenti vytvárajú a prezentujú pri záverečnej obhajobe práce.

„Z dôvodu nedostupnosti ateliérov, modelovní a zatvorených dielní sme fyzické modely tento semester museli zrušiť a nahradíme ich digitálnymi resp. virtuálnymi, čo zároveň otvára možnosť ďalšieho „historického zápisu“ v podobe prvého online prieskumu ateliérových prác študentov Fakulty architektúry," dodáva prodekan Michal Brašeň.