Prejsť na obsah
Verejnosť

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR vyhlásila v polovici januára výzvu na podávanie návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Slovinskej republike na roky 2008-2010.

Podklady k tejto výzve - úplné znenie výzvy a metodický pokyn si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu http://www.apvv.sk/vyzvy/vyzva-slovinsko/main.php

Termín ukončenia výzvy je dňa 15. marca 2008 do 13,00h. Žiadosti sa predkladajú v elektronickej forme prostredníctvom on-line systému v slovenskom aj anglickom jazyku. Jeden podpísaný originál v písomnom vyhotovení je potrebné doručiť do agentúry do 15. marca 2008 do 18 00 alebo poštou s najneskorším dátumom odoslania 15. 3. 2008 na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.Box 346, 814 99 Bratislava).

 

V tejto výzve nie sú definované žiadne prioritné výskumné oblasti. Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja s dobou trvania dvoch projektových rokov (t.j. 24 mesiacov) na základe spoločných výskumno-vývojových aktivít. Spolupracujúci partneri z výskumno-vývojových organizácií na oboch stranách vypracujú spoločne obsahovo totožné projekty. Spoločné projekty sa realizujú prostredníctvom výmeny osôb a informácií.

 

Návrh projektu môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby výskumu a vývoja v Slovenskej republike zo všetkých sektorov výskumu a vývoja (sektor vysokých škôl, podnikateľský sektor, štátny sektor a neziskový sektor) zapojené do riešenia dohodnutého výskumného programu formou už existujúcich podporených projektov.