Prejsť na obsah
Absolventi

STU môže rozhodnúť o uznaní dokladu vydaného zahraničnou vysokou školou len v prípade, ak absolvované vysokoškolské vzdelanie je v rovnakom alebo v príbuznom študijnom odbore, v akom STU uskutočňuje  študijné programy.

Pred podaním žiadosti venujte pozornosť zoznamu akreditovaných študijných programov v študijných odboroch uskutočňovných na STU. (Študijné plány jednotlivých študijných programov).

1.  KONANIE O UZNANÍ DOKLADU v zmysle § 33 zákona č. 422/2015 Z. z.  o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") prebieha na základe porovnávania rovnocennosti a príbuznosti študijných programov v študijných odboroch uskutočňovaných na uznanej vysokej škole v inom členskom štáte alebo v treťom štáte s uznanou vysokou školou v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou.

Podľa § 33 zákona postupujú žiadatelia, ktorí majú záujmem o uznanie dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore v Slovenskej republike.

POSTUP PODANIA ŽIADOSTI v zmysle § 33 zákona

 

2.  UZNÁVANIE DOKLADOV NA ZÁKLADE MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV - uznávanie stupňa vzdelania

O uznaní druhu dokladu o vzdelaní vydanom uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti druhov dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, na účely pokračovania v štúdiu (uznávanie na základe bilaterálnych zmlúv) rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá bliaterálna zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní


Doklady z uznaných českých škôl vydané na území Českej republiky sú na účely akademického uznávania rovnocenné v Slovenskej republike bez uznania.

O uznaní stupňa vzdelania na základe vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnych skúškach a dokladu o udelených akademických tituloch vydanom uznanou vzdelávacou inštitúciou na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Bližšie informácie o postupe uznania stupňa vzdelania je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.