Prejsť na obsah
Absolventi

STU môže rozhodnúť o uznaní dokladu vydaného zahraničnou vysokou školou len v prípade, že absolvovaný študijný odbor je rovnaký alebo príbuzný k tým, ktoré realizuje.

Pred podaním žiadosti venujte pozornosť zoznamu akreditovaných študijných programov v študijných odboroch uskutočňovných na STU. (Študijné plány jednotlivých študijných programom si môžete pozrieť TU).

1.  KONANIE O UZNANÍ DOKLADU v zmysle § 33 zákona č. 422/2015 Z. z.  o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "zákon") prebieha na základe porovnávania rovnocennosti a príbuznosti študijných programov v študijných odboroch uskutočňovaných na uznanej vysokej škole v inom členskom štáte alebo v treťom štáte s uznanou vysokou školou v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou.

Podľa § 33 zákona postupujú žiadatelia, ktorí pochádzajú z krajín, ktoré nemajú uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (bilaterálnu dohodu) so Slovenskou republikou alebo nie sú zo štátu Európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru a nepodliehajú automatickému uznaniu dokladu o vzdelaní.

Žiadateľ   je   povinný   predložiť  osvedčený (notárom, matrične) preklad  dokladov, ktoré tvoria prílohu žiadosti,  do  štátneho  jazyka v zmysle § 33 ods. 4 zákona.

POSTUP PODANIA ŽIADOSTI v zmysle § 33 zákona nájdete TU.

 

2.  KONANIE O AUTOMATICKÉ UZNANIE DOKLADU,  vydaného uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorým bola uzatvorená medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (bilaterálna dohoda), ktorou je Slovenská republika viazaná alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Svätá stolica, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,  Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Bielorusko), prebieha v zmysle § 39 zákona.

Žiadateľ   je   povinný   predložiť  osvedčený (notárom, matrične) preklad  dokladov, ktoré tvoria prílohu žiadosti, do štátneho jazyka v zmysle § 39 ods. 5 zákona.

Zoznam krajín, s ktorými má SR uzatvorenú bilaterálnu dohodu:

  • Chorvátska republika
  • Maďarská republika
  • Spolková republika Nemecko
  • Poľská republika
  • Rumunsko
  • Ukrajina
  • Česká republika

POSTUP PODANIA ŽIADOSTI v zmysle § 39 zákona nájdete TU.