Prejsť na obsah
Absolventi

K podaniu žiadosti o uznanie dokladu v zmysle § 33 ods. 2 a 3 zákona je potrebné predložiť:

1. 

vyplnenú elektronickú žiadosť

2.

kópiu dokladu totožnosti

3.

osvedčenú (notárom, matrične) kópiu diplomu alebo iného dokladu o vzdelaní získaného v zahraničí 

4.

výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach a osvedčenú kópiu dodatku k diplomu (s výpisom absolvovaných predmetov za celé štúdium), ak ho uznaná VŠ vydáva

5.

doklad o predchádzajúcom najvyššom ukončenom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (kópia bez notárskeho overenia)

6.

potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 30 €  (eKolok môžete zakúpiť na pobočkách Slovenskej Pošty. Sumu za eKolok nezasielajte bankovým prevodom. V prípade, že nie je eKolok možné zakúpiť Vám bude po doručení žiadosti vystavený platobný predpis.)

7.

potvrdenie o úhrade nákladov spojených s konaním o uznaní dokladu vo výške 40 € (platí sa bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou)

Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov(diplome a dodatku) musí byť overená:

  • Apostilou – na dokladoch z krajín, ktoré podpísali Haagsky dohovor (okrem dokladov vydaných v Rakúsku). Apostila sa získava v krajine, kde bol doklad vydaný. Zoznam príslušných úradov, ktoré v jednotlivých krajinách doklady overujú môžete nájsť tu.

  • Legalizáciou a super legalizáciou - pre ostatných žiadateľov - overuje orgán štátu na to príslušný, ktorým je ministerstvo alebo notárstvo v príslušnom štáte (v ktorom bolo vzdelanie získané) a zastupiteľský úrad SR v tomto štáte.

 

Žiadateľ   je   povinný   predložiť  osvedčený (prekladateľom) preklad  dokladov, ktoré tvoria prílohu žiadosti,  do  štátneho  jazyka v zmysle § 33 ods. 4 zákona. Zoznam prekladateľov je možné nájsť TU.

Okrem vyššie uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať predloženie iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie rovnocennosti dokladu o vzdelaní.

Účet pre uhradenie poplatkov:

IBAN platobného účtu: SK8881800000007000084007
Názov účtu príjemcu - organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Adresa príjemcu: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Kód krajiny: SK
BIC/SWIFT kód banky príjemcu: SPSRSKBA
Banka príjemcu: Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia
KS: 0308
VS: 901111025
Informácia pre príjemcu: Vaše priezvisko – uznanie dokladu, napr. Einstein – uznanie dokladu

 

Zaslané doklady sa NEVRACAJÚ!

Možnosti pre zaslanie žiadosti s dokladmi:

1. poštou na adresu:

Rektorát STU
Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
Vazovova 5
812 43  Bratislava

2. osobne v podateľni budovy rektorátu STU (prvé dvere vľavo)

Užitočné rady: Ak v priebehu rozhodovania vysoká škola zistí, že sú splnené podmienky podľa § 35, rozhodne o uložení rozdielovej skúšky (§ 34 ods. 4 zákona). Rozdielová skúška sa môže vykonať aj formou dopracovania a  obhajoby bakalárskej práce, diplomovej práce alebo dizertačnej práce (§ 35 ods. 4 zákona). Ak žiadateľ preukáže vykonanie rozdielovej skúšky predložením protokolu o rozdielovej skúške podľa § 35 ods. 8 zákona, vysoká škola vydá do 30 dní odo dňa jeho doručenia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.

Voči vydanému rozhodnutiu sa žiadateľ môže písomne odvolať v stanovenej lehote určenej v rozhodnutí, pričom správne konanie sa vedie výlučne v štátnom jazyku - slovenskom.

 Ods. 3 § 56 zákona upravuje používanie titulov. Žiadateľ, ktorému boli uznané doklady o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu, je oprávnený ná území Slovenskej republiky používať "akademický titul a jeho skratku tak, ako boli priznané podľa vnútroštátnych predpisov štátu pôvodu, a to v jazyku tohto štátu".

Ďalšie informácie:
Mgr. Barbora Urbanová - tel. č. 0917 669 316 
(barbora.urbanova@stuba.sk alebo education@stuba.sk)

V prípade, že STU nerealizuje štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore ako je uvedené na doklade o vzdelaní nie je kompetentná rozhodnúť, to znamená nevydá rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní a žiadosť aj s predloženými dokladmi žiadateľovi vráti. V takom prípade je potrebné sa obrátiť so žiadosťou na inú vysokú školu v SR, ktorá uskutočňuje vysokoškolské štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, prípadne na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Pri hľadaní vhodnej vysokej školy v SR Vám môže pomôcť číselník študijných programov zverejnený na Portáli VŠ, prípadne zoznam akreditovaných študijných programov na vysokých školách v SR, ktorý vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. (Na webovej stránke kliknite na odkaz “Zoznam priznaných a pozastavených práv v 1. - 3. stupni VŠ vzdelávania“). Zo zoznamu môžete zistiť, ktorá vysoká škola realizuje štúdium, ktoré je (aspoň z hľadiska názvu programu) príbuzné k tomu, ktoré ste absolvovali.

STU sa pri uznaní dokladu o vzdelaní riadi: