Prejsť na obsah
Absolventi

STU môže rozhodnúť o uznaní dokladu vydaného zahraničnou vysokou školou len v prípade, že absolvovaný študijný odbor je rovnaký alebo príbuzný k tým, ktoré realizuje.

Pred podaním žiadosti venujte pozornosť zoznamu akreditovaných študijných programov v študijných odboroch uskutočňovných na STU. (Študijné plány jednotlivých študijných programov).

1.  KONANIE O UZNANÍ DOKLADU v zmysle § 33 zákona č. 422/2015 Z. z.  o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") prebieha na základe porovnávania rovnocennosti a príbuznosti študijných programov v študijných odboroch uskutočňovaných na uznanej vysokej škole v inom členskom štáte alebo v treťom štáte s uznanou vysokou školou v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou.

Podľa § 33 zákona postupujú žiadatelia, ktorí pochádzajú z krajín, ktoré nemajú uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (bilaterálnu dohodu) so Slovenskou republikou alebo nie sú zo štátu Európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru a nepodliehajú automatickému uznaniu dokladu o vzdelaní.

Podľa § 33 zákona môžu postupovať aj žiadatelia, ktorí pochádzajú z krajín, ktoré majú uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (bilaterálnu dohodu) so Slovenskou republikou (Maďarsko, Nemecká spolková republika, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina), alebo sú zo štátu Európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru, a majú záujmem o uznanie dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore v Slovenskej republike.

POSTUP PODANIA ŽIADOSTI v zmysle § 33 zákona

 

2.  UZNÁVANIE DOKLADOV NA ZÁKLADE MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV - uznávanie stupňa vzdelania

Od 01. 01. 2020 je podľa § 39 zákona príslušným orgánom pre uznanie dokladov o vzdelaní vydaných uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ministerstvo). Žiadosti, ktoré budú STU doručené po 01. 01. 2020 budú automaticky postúpené na ministerstvo a žiadatelia budú o tom oboznámení.

Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá bliaterálna zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní

Zoznam štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania


Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna and Herzegovina, Bulharsko, Chorvátsko*, Cyprus, Česká republika*, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko*, Grécko, Svätá stolica, Maďarsko*, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko*, Portugalsko, Rumunsko*, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina*, Spojené kráľovstvo a Bielorusko.

Podrobnosti o systéme vzdelávania v týchto štátoch je možné nájsť na webovom sídle Bolonského procesu.

* So štátom je podpísaná bilaterálna zmluva, postupuje sa v jej zmysle (správny poplatok je 5 eur). Doklady z uznaných českých škôl vydané na území Českej republiky sú na účely akademického uznávania rovnocenné v Slovenskej republike bez uznania.

Bližšie informácie o postupe uznania stupňa vzdelania je možné nájsť na webovej stránke ministerstva:
https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/