Prejsť na obsah
Ambasádori STU

Ak je Tvoje rozhodnutie zúčastniť sa Letnej univerzity pre stredoškolákov 2019 naozaj pevné, tak sa predbežne zaregistruj. Na základe tejto registrácie máš rezervované miesto, ktoré ešte musíš potvrdiť v stanovenom termíne zaslaním záväznej prihlášky spolu s požadovanými prílohami. Do projektu budeš zaradený/á až po jej doručení.

Keďže však chceme dať rovnakú šancu stredoškolákom z celého Slovenska, za každú školu sa môže zúčastniť iba jeden zástupca. V prípade, že už bude z Tvojej školy  prihlásený/á  iný/á študent/ka  skôr ako Ty, Tvoju prihlášku, žiaľ, nemôžeme akceptovať. V takom prípade budeš zaradený/á medzi náhradníkov, o čom Ťa budeme obratom informovať.  
Po stanovenom termíne obsadíme všetky uvoľnené miesta náhradníkmi, a to v rovnakom poradí, v akom prichádzali ich prihlášky.

Pokiaľ ešte nie si plnoletý/á, Tvoju písomnú prihlášku aj jej prílohy musí podpísať Tvoj rodič alebo zákonný zástupca.

Podpísanú písomnú prihlášku a súhlas so záväznými podmienkami účasti nám pošli najneskôr do 31. 7. 2019 na adresu:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Útvar práce s verejnosťou R-STU
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1


Tvoja online registrácia

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (1)

Položky označené * sú povinné!


(1) Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako dotknutá osoba udeľujem  Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava, IČO: 00397687, štatutárny orgán: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. – rektor, právna forma: verejná vysoká škola (ďalej len „STU”) súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, názov a adresa školy, adresa trvalého bydliska, telefonický a e-mailový kontakt na účely organizácie Letnej univerzity pre stredoškolákov 2019 (ďalej len „LUS”).
Tento súhlas platí rovnako na spracovanie a použitie vyššie uvedených osobných údajov pre účely prezentácie možností štúdia na STU (informácie o  veľtrhoch, DOD, podujatiach STU/fakúlt STU), a to až do termínu ukončenia  štúdia na strednej škole maturitnou skúškou.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že tento súhlas je možné odvolať len písomne u STU ako organizátora LUS. Súčasne dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje budú spracúvané, archivované a následne liíkvidované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.


Tento projekt  finančne podporuje

Logá sponzori LUS 2018