Prejsť na obsah
Ambasádori STU

Ak je Tvoje rozhodnutie zúčastniť sa Letnej univerzity pre stredoškolákov 2022 naozaj pevné, tak sa predbežne zaregistruj. Na základe tejto registrácie máš rezervované miesto, ktoré ešte musíš potvrdiť v stanovenom termíne zaslaním záväznej prihlášky spolu s požadovanými prílohami. Do projektu budeš zaradený/á až po jej doručení.

Keďže však chceme dať rovnakú šancu stredoškolákom z celého Slovenska, za každú školu sa môže zúčastniť iba jeden zástupca. V prípade, že už bude z Tvojej školy  prihlásený/á  iný/á študent/ka  skôr ako Ty, Tvoju prihlášku, žiaľ, nemôžeme akceptovať. V takom prípade budeš zaradený/á medzi náhradníkov, o čom Ťa budeme obratom informovať.  
Po stanovenom termíne obsadíme všetky uvoľnené miesta náhradníkmi, a to v rovnakom poradí, v akom prichádzali ich prihlášky.

Pokiaľ ešte nie si plnoletý/á, Tvoju písomnú prihlášku aj jej prílohy musí podpísať Tvoj rodič alebo zákonný zástupca.

Podpísanú písomnú prihlášku a súhlas so záväznými podmienkami účasti nám pošli najneskôr do 31. 7. 2022 na adresu:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Útvar práce s verejnosťou R-STU
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1


Tvoja online registrácia

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (1)

Položky označené * sú povinné!


(1) Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a s § 13 ods. (1) písm. a) zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov (Zákon) týmto dávam súhlas Slovenskej technickej univerzite v Bratislave so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, názov a adresa školy, adresa trvalého bydliska, telefonický a e-mailový kontakt za účelom organizácie Letnej univerzity  pre stredoškolákov 2019, prezentácie možnosti štúdia na STU (informácie o veľtrhoch, DOD, podujatiach STU/fakúlt), a to až do termínu ukončenia môjho štúdia na strednej škole maturitnou skúškou.

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Útvar práce s verejnosťou R-STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Podmienky ochrany súkromia na STU sú zverejnené na webovom sídle STU na linke:
https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-vypoctovej-techniky/podmienky-ochrany-sukromia-na-stu.html?page_id=12121

Tento projekt  finančne podporuje

Logá sponzori LUS 2018