Prejsť na obsah
Výskum

Výzvy a pravidlá

 

2019 -  prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Ústav výrobných technológií MTF STU za významný vedecký prínos

2018 - prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. - riaditeľ Ústavu analytickej chémie FCHPT STU

Ocenenie získava za vývoj bioanalytických metód a biosenzorov pre štúdium chemických interakcií a zmien DNA. Jeho laboratórium sa venuje tejto problematike 20 rokov. Počas tohto obdobia boli pripravené rôzne konštrukcie biosenzorov a vypracované metodiky pre detekciu a charakterizáciu väzby chemikálií, liečiv, xenobiotík, pre stanovenie pro-oxidantov  antioxidantov v roztokoch, telových tekutinách, nápojoch, extraktoch rastlín. A novšie aj na hodnotenie potenciálnych rizík nanočastíc, schopných prenášať energiu počas tvorby reaktívnych foriem kyslíka, degradujúcich biomakromolekuly.

2017Prof. RNDR. Radko Mesiar, DrSc., vedúci Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU:

za významný prínos k zviditeľneniu STU v rámci svetovej vedy, najmä v oblasti matematiky a teoretických základov informačných technológií. Profesor R. Mesiar je prvým vedcom na Slovensku, ktorý prekročil vo vedecký databázach SCOPUS aj Web of Science hranicu 400 záznamov.

2016 - Kolektív FCHPT STU: Ing. Tomáš Mackuľák, PhD., doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD., doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.:

za príspevok k monitoringu výskytu a možností eliminácie drog, liečiv a rezistentných druhov baktérií v odpadových vodách na Slovensku.

2015 - prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSC., FEI STU:

za príspevok k aplikáciám jadrového rezonančného rozptylu synchrotónového žiarenia a za príspevok k výskumu vlastností materiálov použitím Mössbauerovej spektrometrie.

2014 - prof. Dr. Ing. Arch. Henrieta Moravčíková, FA STU:

za objasnenie súvislostí vzniku architektonického diela a popis jedinečných charakteristík tvorby popredného medzivojnového architekta na Slovensku Friedricha Weinwurma a za monografiu „Friedrich Weinwurm – architekt“.

2013 - prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc., SvF STU:

za výskum vysoko symetrických rozkladov komplikovaných a neštandardných plôch vo viacrozmerných priestoroch s použitím hyperbolickej geometrie.

2012 - prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., MTF STU v Trnave:

za výskum komplexných kovových zliatin.

2011 - prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc., SvF STU:

za úspešné riešenie európskych projektov, ktorých výsledkom sú svetovo unikátne postupy na počítačovú analýzu časovo-priestorových 4D obrazov v biológii a medicíne.

2010 - doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD., FA STU:

za prínos v oblasti Krajinnej ekológie pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v oblasti podpory udržateľného polycentrického rozvoja (POLY.DEV).

2009 -  prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., SvF STU:

za prínos k vytvoreniu základov teórie agregačných funkcií zavŕšených monografiou „Aggregation Functions“.

2008  - prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., SvF STU:

za prínos k odhadu dopadov antropogénnej zmeny klímy na hydrologický režim slovenských riek a k návrhu adaptačných opatrení na zmiernenie negatívnych účinkov klimatickej zmeny vo vodnom hospodárstve Slovenska.

2007  - doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD., FEI STU:

za prínos vo vývoji urýchľovačov, predovšetkým v oblasti ich využitia v liečbe nádorových ochorení.