Prejsť na obsah
Výskum

2019 - Ing. Emília Kubiňáková, PhD., Ústav anorganickej chémie technológie a materiálov, FCHPT STU 

2019 - Ing. Juraj Oravec, PhD., Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, FCHPT STU 

2018 - Ing. František Kreps, PhD. - Ústav potravinárstva a výživy FCHPT STU

Ocenenie získava za výsledky v publikačnej aj grantovej činnosti. Vo svojich prácach prenikol do hĺbky a podstaty chemických reakcií antioxidantov, najmä tokoferolov, esterov tokoferolov a tokoferyl chinónov. Svojimi publikovanými prácami objasnil doposiaľ neznáme reakcie antioxidantov, čím prispel k prehĺbeniu doterajších vedomostí o oxidačných produktoch tokoferolov (vitamín E) a iných antioxidantov.

2017 - Ing. Radoslav Paulen, PhD., FCHPT STU:

 za prínos k optimálnemu riadeniu membránových procesov.

2016 - Ing. Zuzana Barbieriková, PhD., FCHPT STU:

za príspevok v oblasti charakterizácie nanomateriálov na báze oxidu titaničitého ako aj nových organických zlúčenín pomocou elektrónovej paramagnetickej spektroskopie.

2015 -  Ing. Tomáš Mackuľak, PhD., FCHPT STU:

za analýzu a monitoring prítomnosti drog, liečiv či pesticídov v odpadových vodách vo vybraných mestách Slovenska a výskum nových foriem degradácie týchto mikropolutantov.

2014 -  Mgr. Marián Palcut, PhD., z MTF STU:

za komplexné štúdium degradačných procesov v nových a perspektívnych materiáloch.

2013 - Ing. Ján Rimarčík, PhD., FCHPT STU:

za výskum antioxidačného potenciálu modelových aj prírodných látok.

2012 - doc. Ing. Martin Weis, PhD., FEI STU:

za výskum a vývoj v oblasti mikroelektroniky.

2011 -  Ing. Ivan Šalitroš, PhD., FCHPT STU:

za štúdium spinovej zmeny v koordinačných zlúčeninách železa v oxidačných stupňoch II. a III.

2010 - Ing. Michal Ilčin, PhD., FCHPT STU:

za rozvoj a aplikáciu moderných teoretických a výpočtových metód určených na štúdium spektrálnych, termodynamických a kinetických veličín.

2009 - Mgr. Andrej Dobrotka, PhD., MTF STU:

za príspevok k objavom nových hviezd.

2008 - Ing. Miroslav Halás, PhD., FEI STU:

za vytvorenie matematického formalizmu, ktorý umožňuje zavedenie a používanie prenosových funkcií pre nelineárne systémy riadenia.

2007 - Ing. Ján Moncoľ, PhD., FCHPT STU:

za cenné výsledky pri štúdiu schopnosti viacdonorových ligandov vytvárať koordinačné polyméry rôzneho typu.