Prejsť na obsah
Výskum

Osobnosť vedy a techniky SR:

Minister či ministerka školstva, vedy, výskumu a športu udeľuje každoročne v rámci Týždňa vedy a techniky najvýznamnejšie osobnosti vedy na Slovensku. Spomedzi odborníkov STU získali toto ocenenie:

2017 - prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., FEI STU

2016 - Prof. Ing. Marián Valko, DrSc. FCHPT STU

2014 - doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., Inštitút celoživotného vzdelávania STU
2014 - Tím hodnotenia radiačného poškodenia konštrukčných materiálov štiepnych a fúznych reaktorov, Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU

2013 - Ing. Martin Weis, PhD., FEI STU 
Rozhovor s M. Weisom

2012 - prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc., SvF STU
2012 - Ing. Pavel Fellner, DrSc., FCHPT STU

2011 – Kolektív Ústavu elektroniky a fotoniky, FEI STU 

2010 - prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., FIIT STU 
Rozhovor s M. Bielikovou

  

 Vedec roka SR:

2019 - prof. Ing. Ján Híveš, PhD., FCHPT STU v kategórii Inovátor roka

Ocenenie získal za výskum a vývoj technológie výroby silného „zeleného“ oxidovadla – železanu – schopného ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, hlavne vo všetkých typoch vôd.

2018 - Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., FEI STU v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Ocenenie mu bolo udelené za jedinečný prínos pre propagáciu slovenskej vedy na pôde Severoatlantickej aliancie, dlhodobú úspešnosť v získavaní zahraničných grantov a za získanie ocenenia vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť „Najlepší projekt NATO za posledných desať rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti“.

2017 - V kategórii Inovátor roka prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., SjF STU

Ocenenie si prevzal za vynikajúce výsledky a prínosy vo výskume, vývoji a návrhu nových progresívnych riešení konštrukčných uzlov, strojov, zariadení a technologických liniek vo výrobnej technike a pri zhodnocovaní odpadov.

2016 - V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., FEI STU 

za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov, hlavne v EÚ programoch FP5 – FP7, Horizont 2020, najmä v ECSEL JU. Aktuálne vedie projekty e-Ramp a loSense a podieľa sa na riešení ďalších 4 projektov v rámci Horizont 2020.
Rozhovor s D. Donovalom

2015 – V kategórií Vedkyňa roka Doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., SvF STU  

za aplikáciu znalostí stavebnej a priestorovej akustiky v medzipredmetnom kontexte, najmä v oblasti virtuálnej akustiky, pri výskume akustickej orientácie slepých ľudí v interiéri budov a poznatkov psychoakustiky pri overovaní akustických veličín.
Rozhovor s M. Rychtárikovou

2014 - V kategórií Mladá osobnosť vedy Doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD., FCHPT STU 

za vysokú vedeckovýskumnú a publikačnú aktivitu v oblasti elektrotechnickej charakterizácie biologicky aktívnych látok a využitia nových elektródových materiálov v klinickej, environmentálnej a potravinárskej stopovej analýze.
Videomedailón

2013 – V kategórií Technológ roka Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU

za dosiahnuté významné výsledky v oblasti vnútornej klímy budov.        

2012 – v kategórií Technológ roka Doc. Ing. Pavol Alexy, PhD., FCHPT STU 

za vývoj receptúry a technológie prípravy zmesových materiálov s vysokou húževnatosťou na báze biodegradovateľných polymérov pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov.
Rozhovor s P. Alexym

2011 - Za výsledky v programoch EÚ: Prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc., SvF STU

za úspešné riešenie európskych projektov, ktorých výsledkom sú svetovo unikátne postupy na počítačovú analýzu časovo-priestorových štvordimenzionálnych obrazov embryogenézy jednoduchých stavovcov s aplikáciami vo vývojovej biológii a medicíne, založené na efektívnych paralelných implementáciách originálnych numerických metód na riešenie nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc.

2006 - Za celoživotné dielo v SR: Prof. Ing. Michal Uher, DrSc., FCHPT STU  

za významný prínos pri objasnení vlastností a využitia prírodných a syntetických sladidiel a za založenie školy bioorganickej chémie“.

2004 - Za celoživotné dielo  Prof. Ing. Elemír Kossaczký, CSc., FCHPT STU 

za to, že je zakladateľom odboru Chemické inžinierstvo – Teória chemickej techniky – v školstve, vedeckovýskumnej základni a vo výrobe“.

2004 - Za výsledky v rámcovom programe EÚ: Prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD., FA STU (aktuálne pôsobí na Ústave manažmentu STU)

za prínos k rozvoju urbanistickej vedy a ,jej integrácii do európskeho priestoru Stredoeurópskeho školiaceho a výskumného centra v oblasti priestorového plánovania SPECTRA na „Centre of Excellence EÚ“

2002 – v kategórií Vedec roka Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc., FCHPT STU 

za rozvoj a prínos do svetovej koordinačnej a bioanorganickej chémie. Je jedným zo zakladateľov bioorganickej chémie

  

 Women in Science

2017 - Ing. Zuzana Barbieriková, PhD., FCHPT STU 

Názov jej víťazného projektu: Identifikácia paramagnetických centier a reaktívnych radikálov v systémoch TiO2 nanočastíc.

 

 IT osobnosť roka:

2016 - prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Rozhovor pri príležitosti ocenenia 

2012 - RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., STU

 

Špičkové vedecké kolektívy Slovenska:

Od roku 2015 Akreditačná komisia SR posudzuje špičkové tímy na vedeckých pracoviskách v rámci projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“. Ambíciou projektu je upozorniť verejnosť na špičkové tímy na slovenských vysokých školách, ktorých vedecké výsledky sú uznávané vo svete a ktoré poznatky prenášajú aj na svojich študentov, zapájajú ich do výskumu a poskytujú kvalitné vzdelávanie. Špičkové tímy disponujú kontaktmi so svetovými pracoviskami, podieľajú sa na medzinárodných vedeckých projektoch.

Akreditačná komisia SR priznala STU päť špičkových tímov:

- vedecký tím pre biotechnologické separácie

oblasť výskumu Chémia, chemická technológia a biotechnológie; prof. Ing. Milan Polakovič, CSc., Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU

  • vedecký tím pre výskum fyzikálno-chemických vlastností a štruktúry látok

oblasť výskumu Chémia, chemická technológia a biotechnológie; prof. Ing. M. Valko, DrSc.,  Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, FCHPT STU

  • vedecký tím pre inovatívne materiály, technológie a štruktúry pre progresívne mikro/nano elektronické a fotonické prvky a systémy

oblasť Elektrotechnika a elektroenergetika; prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., Ústav elektroniky a fotoniky, FEI STU

  • vedecký tím pre regionálnu inžiniersku hydrológiu a hydrauliku pre vodné staviteľstvo

oblasť projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo; prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., Katedra vodného hospodárstva krajiny, SvF STU

  • vedecký tím pre modelovanie neurčitosti a jeho aplikácie

oblasť matematika a štatistika, prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.,, Katedra matematiky, SvF STU

Tímy zverejnené v prvom a v druhom kole výzvy.

 

Ostatné významné ocenenia:

2019:


Pribinov kríž I. triedy Prezidenta SR - prof. Ing. Marián Valko, DrSc., FCHPT STU 
za významné vedecké výsledky v oblasti fyzikálnej chémie a mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj SR. Prof. Valko je ajcitovanejším autorom v SR a viackrát bol zaradený, ako jediný zo Slovenska, ako Highly cited researcher


Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie 1. triedy Prezidenta Rakúskej republiky - doc. Ing. Karol 
Jelemenský, PhD. SjF STU za osobný prínos k rozvoju slovenskorakúskych vzťahov v oblasti vedy a výskumu a vysokého školstva. Doc. Jelemenský dostal súčasne aj ďakovný list ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.


Ocenenie Slovenka roka v oblasti Vedy a výskumu
- prof. RNDr. Daniela Hudecová, PhD., FCHPT STU za  autorstvo 130 pôvodných vedeckých prác, ktoré boli citované viac ako 1000-krát.


Volkerova medaila Medzinárodnej asociácie hydrologických vied - Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., SvF STU. Medaila sa udeľuje v spolupráci s UNESCO a Svetovou meteorologickou organizáciou v oblasti hydrológie.

2018:


Malá medaila sv. Gorazda MŠVVaŠ SR - prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD. EWE MTF STU 
za prácu venovanú výchove technickej inteligencie na Slovensku a rozvoju Materiálovotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity


cena Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za najlepší vedecký kolektív v oblasti metrológie - kolektív prof. Ing. Rudolfa Palenčára, CSc. z Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky SjF STU