Prejsť na obsah
Výskum

Medaila STU
Medailou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyjadruje univerzita jednotlivcom a inštitúciám poctu a ocenenie za mimoriadne úspechy v pedagogickej, vedeckovýskumnej práci a za mimoriadne zásluhy o rozvoj univerzity.

Vedec roka STU 

Od roku 2007 každoročne rektor udeľuje prestížne ocenenie Vedec roka STU. Ocenenie je vyjadrením osobitného uznania najlepším vedcom a vedeckým kolektívom na STU za významný vedecký prínos.

Mladý vedec roka STU

Od roku 2007 každoročne rektor udeľuje tiež prestížne ocenenie mladý vedecký pracovník (do 35 rokov) ako prejav uznania za výsledky vo vedeckom výskume.

Cena rektora STU za umelecký výkon

V snahe podporiť aj umelecké aktivity na STU od roku 2016 rektor STU oceňuje aj umelecké diela.

Cena rektora STU za najlepšie publikácie

V snahe zviditeľniť špičkových vedcov a ich úspechy vo zverejňovaní výsledkov od roku 2015 univerzita vyhľadáva a oceňuje autorov najzaujímavejších vedeckých publikácií v troch kategóriách: 

  1. Ocenenia za publikácie v najrenomovanejších vedeckých časopisoch
  2. Ocenenia za práce zverejnené vo vedeckých časopisoch s najvyšším impaktom v odbore
  3. Vedecké práce s najvyšším počtom vedeckých ohlasov podľa SCI

Plaketa Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Udelením Plakety STU sa tradične od roku 1993 vyjadruje uznanie jednotlivcom, pracovným kolektívom a tiež právnickým osobám za mimoriadne zásluhy o rozvoj STU, ako aj za rozvoj vzdelanosti, vedy a výskumu všeobecne

Doctor honoris causa

Vedecká rada Slovenskej technickej univerzity udeľuje významným domácim aj zahraničným osobnostiam titul „doctor honoris causa“ v súlade so zákonom o vysokých školách. Čestný titul „doctor honoris causa“ možno navrhnúť významnej a uznávanej osobnosti vedeckého alebo verejného života, ktorej zásluhy o pokrok vo vede, technike, kultúre alebo umení majú medzinárodný význam alebo výraznou mierou sa zaslúžila o rozvoj vedy, techniky a vzdelania na Slovensku, alebo uznávanej vedeckej osobnosti zo zahraničia, ktorej výsledky činnosti majú medzinárodný ohlas, ktorá prispela k vzájomnej spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a ktorá významne prispela k šíreniu dobrého mena Slovenskej technickej univerzity, ako aj Slovenska.

EXTERNÉ OCENENIA

Ocenenia celoštátneho, európskeho či svetového významu.