Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ A DEMOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ

     v spolupráci  so

FEI STU a UM STU

 

     POZÝVAJÚ

     na konferenciu

 

APLIKÁCIA METÓD NA PODPORU ROZHODOVANIA

VO VEDECKEJ, TECHNICKEJ  A SPOLOČENSKEJ   PRAXI

 

 

pod záštitou ministra školstva Slovenskej republiky

Jána Mikolaja

 

Termín: 24. jún 2008   9.30 hod.

 

Miesto: FEI STU Bratislava, Iľkoviča 3, 81219 Bratislava   (B-klub)

 

Cieľ konferencie: Prezentácia aktuálnych poznatkov z oblasti aplikácií metód na podporu rozhodovania vo vedeckej, spoločenskej a technickej praxi.

 

Tematické okruhy:

- práca s údajmi

- štatistické metódy

- plánovacie metódy

- manažérske metódy

- informatika

- teoretické a historické pohľady

- iné
´

Program:

Utorok 24.6.2008

  9.30 - 10.00     Prezentácia

10.00 - 12.00      Vystúpenia účastníkov seminára a diskusia k vystúpeniam    

12.00 – 13.00         Prestávka

13.00 - 15.00      Vystúpenia účastníkov seminára a diskusia k vystúpeniam

15.00 - 15.30 Záver

 

O R G A N I Z A Č N É    P O K Y N Y

 

Konferencia APLIKÁCIA METÓD NA PODPORU ROZHODOVANIA VO VEDECKEJ, TECHNICKEJ A SPOLOČENSKEJ PRAXI  sa uskutoční v budove FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava. Prezentácia účastníkov je 24.6.2008 od 9.30 hod. Začiatok konferencie je o 10.00 hod. Ukončenie konferencie sa predpokladá 24.6.2008 po 15.00 hod.

     Konferenčný poplatok je 500 Sk. Poplatok za účasť na konferencii je potrebné uhradiť prevodným príkazom do 17.6.2008 na účet SŠDS v Slovenskej sporiteľni v Bratislave,

číslo účtu: 11469672/0900, variabilný symbol: 0805

     Poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii.

     Nie sme plátcami DPH, IČO SŠDS: 178764.

         

     Vzhľadom k tomu, že ide o konferenciu, žiadame účastníkov o aktívne vystúpenia spolu s vypracovaním príspevku do publikácie konferencie. Názov príspevku spolu s maximálne päťstránkovým rozsahom príspevku v bezprostredne reprodukovateľnej podobe, formát A4 žiadame záujemcov zaslať na nižšie uvedenú adresu do 10.6.2008, resp. zaslať e-mailom (vo Worde!) na adresu: Dana.Pinterova@stuba.sk do 10.6.2008, 15.00 hod.

Pokyny pre autorov: Viď príloha a tiež: http://www.ssds.sk/ v časti Vedecký časopis, Pokyny pre autorov. Pri písaní príspevku využite tam uvedenú šablónu.

Príspevok bude publikovaný v publikácii príspevkov, ktorý účastníci získajú pri prezentácií.

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA (vo formáte .doc)

     Záväznú prihlášku na konferenciu s vyznačením záujmu o aktívne vystúpenie prosíme zaslať do 10.6.2008 na adresu:

     FEI STU

     Katedra ekonomiky a manažmentu – D. Pintérová    

     Ilkovičova 3, 81214 Bratislava

     e-mail: Dana.Pinterova@stuba.sk       tel.: 02/60291156